Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
NUTS 2021
Ieviešanas mērķis

Sadalīt valsts teritoriju vienībās, kas atbilst Eiropas Savienības kritērijiem (iedzīvotāju skaits), lai nodrošinātu salīdzināmu reģionālo statistiku starp Eiropas valstīm.

Klasificēšanas objekts

Statistiskās vienības (dažādu līmeņu reģioni) Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Lietošanas joma
  • reģionālā statistika;
  • makroekonomiskā statistika;
  • ES strukturālie fondi.
Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1059/2003 5. panta 4. punktu ne biežāk kā ik pēc trim gadiem.
Klasifikācijas aktualizētā versija NUTS 2021 ir spēkā no 2021. gada 1. janvāra.  

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 5 zīmes
Līmeņu skaits – 3

Vienību skaits Eiropas Savienības teritorijā no 2021. gada 1. janvāra:
1. līmenis –   104 reģioni
2. līmenis –   283 reģions
3. līmenis – 1345 reģioni

Hierarhijas apraksts
Katru dalībvalsti iedala NUTS 1. līmeņa teritoriālajās vienībās, no kurām katru, savukārt, iedala NUTS 2. līmeņa teritoriālajās vienībās, tās, savukārt, iedalot NUTS 3. līmeņa teritoriālajās vienībās.

Papildinformācija
Papildinformācija NUTS tīmekļa vietnē un Centrālās statistikas  pārvaldes tīmekļa vietnē statistiskajiem reģioniem veltītajā sadaļā