Status:
Īstenošanā
attels

Projekta numurs 2.2.1.1/19/I/003

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 2019.gada 13.novembrī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros Projekta " Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma " (turpmāk – projekts) īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir izveidot preču ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēmu VIESIS (Vienotā Importa Eksporta Statistiskās Informācijas Sistēma), kas:

 1. būs balstīta uz savstarpēji saistītu moduļu sistēmu, optimizējot esošos darbības procesus;

 2. izveidos jaunus, efektīvus un modernus sistēmas funkcionalitātes risinājumus no citām dalībvalstīm saņemto mikrodatu par preču eksportu apstrādei un analīzei;

 3. paaugstinās kopējo Centrālās statistikas pārvaldes darbības efektivitāti, uzlabojot datu vākšanas, apstrādes, analīzes un izplatīšanas iespējas;

 4. ļaus izmantot papildu datu avotus (no citām dalībvalstīm saņemto informāciju par preču eksportu uz Latviju), samazinot Intrastat (Preču ārējās tirdzniecības statistika starp dalībvalstīm) respondentu noslodzi un vienlaikus saglabājot ārējās tirdzniecības statistikas datu kvalitāti.

 

Lai nodrošinātu Projekta izstrādi un ieviešanu:

 • Sagatavots Detalizētais projekta apraksts (DPA), kas 2018.gada 5.jūlijā  apstiprināts VARAM;

 • 2018.gada 14.novembrī ar MK rīkojumu Nr. 599 apstiprināts projekta "Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma" apraksts un iekļauts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 41.0. versijā (grozījumi 17.07.2019. ar MK rīkojumu Nr.357 par projekta īstenošanas laika pagarināšanu līdz 36 mēnešiem);

 • 2019.gada13.novembrī CSP ar CFLA paraksta vienošanos par projekta uzsākšanu;

 • 2020. gada janvārī tika izsludināts iepirkums «Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēmas dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība». Iepirkums tika pārtraukts, beidzoties bez rezultātiem, tādēļ ir pieņemts lēmums projekta darbības, kas saistītas ar izstrādes dokumentācijas sagatavošanu,  īstenot CSP pašu spēkiem, neiesaistot ārpakalpojuma sniedzējus, bet šīm darbībām iepriekš plānotos ārpakalpojuma līdzekļus novirzīt programmatūras izstrādes iepirkuma ārpakalpojumam piesaistītās vērtības palielināšanai, vienlaicīgi saglabājot nemainīgu projekta kopējo finansējuma apjomu;

 • 2020.gada novembrī plānots izsludināt atklātu konkursu iepirkumam “Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēmas izstrāde un ieviešana un Integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas funkcionalitātes pilnveidošana”.

 

Projekta kopējās izmaksas 425 000 EUR, no tām:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 361 250 EUR

 • Valsts budžeta līdzfinansējums 63 750 EUR

 

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 13.novembra līdz 2022.gada 12.novembrim.

Projekts tiks īstenots 36 mēnešu laikā.

 

Kontaktpersona:

Norberts Tālers

Vice President
Norberts.Talers [at] csp.gov.lv