Statuss:
Noslēdzies
attels

Projekta numurs 2.2.1.1/19/I/003

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 2019. gada 13. novembrī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros Projekta " Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma " (turpmāk – projekts) īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir izveidot preču ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēmu VIESIS (Vienotā Importa Eksporta Statistiskās Informācijas Sistēma), kas:

būs balstīta uz savstarpēji saistītu moduļu sistēmu, optimizējot esošos darbības procesus;

 1. Izveidos jaunus, efektīvus un modernus sistēmas funkcionalitātes risinājumus no citām dalībvalstīm saņemto mikrodatu par preču eksportu apstrādei un analīzei;
 2. Paaugstinās kopējo Centrālās statistikas pārvaldes darbības efektivitāti, uzlabojot datu vākšanas, apstrādes, analīzes un izplatīšanas iespējas;
 3. Ļaus izmantot papildu datu avotus (no citām dalībvalstīm saņemto informāciju par preču eksportu uz Latviju), samazinot Intrastat (Preču ārējās tirdzniecības statistika starp dalībvalstīm) respondentu noslodzi un vienlaikus saglabājot ārējās tirdzniecības statistikas datu kvalitāti.

 

Projekta kopējās izmaksas pēc papildfinansējuma piešķiršanas 559 600 EUR, no tām:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 475 660 EUR
 • Valsts budžeta līdzfinansējums 83 940 EUR

 

Projekts tiek īstenots no 2019. gada 13. novembra līdz 2022. gada 12. novembrim.

Projekts tiks īstenots 36 mēnešu laikā.

 

Lai nodrošinātu Projekta izstrādi un ieviešanu:

 • Sagatavots Detalizētais projekta apraksts (DPA), kas 2018. gada 5. jūlijā  apstiprināts VARAM;
 • 2018. gada 14. novembrī ar MK rīkojumu Nr. 599 apstiprināts projekta "Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma" apraksts un iekļauts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 41.0. versijā (grozījumi 17.07.2019. ar MK rīkojumu Nr. 357 par projekta īstenošanas laika pagarināšanu līdz 36 mēnešiem);
 • 2019. gada13. novembrī CSP ar CFLA paraksta vienošanos par projekta uzsākšanu;
 • 2020. janvārī tika izsludināts iepirkums «Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēmas dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība». Iepirkums tika pārtraukts, beidzoties bez rezultātiem, tādēļ ir pieņemts lēmums projekta darbības, kas saistītas ar izstrādes dokumentācijas sagatavošanu,  īstenot CSP pašu spēkiem, neiesaistot ārpakalpojuma sniedzējus, bet šīm darbībām iepriekš plānotos ārpakalpojuma līdzekļus novirzīt programmatūras izstrādes iepirkuma ārpakalpojumam piesaistītās vērtības palielināšanai, vienlaicīgi saglabājot nemainīgu projekta kopējo finansējuma apjomu;
 • 2020. gada novembrī izsludināts iepirkums «Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēmas izstrāde un ieviešana un Integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas funkcionalitātes pilnveidošana», kurā ir 2 daļas:
  • 1.daļa VIESIS izstrāde un ieviešana;
  • 2.daļa ISDAVS pilnveidojumu izstrāde;
 • 2020. gada decembrī beidzās pieteikumu iesniegšanas termiņš. Izsludinātā izstrādes iepirkuma 2. daļai pieteicās viens pretendents - SIA „iSoft Solutions”, ar kuru 2021. gada janvārī noslēgts līgums par ISDAVS pilnveidojumu izstrādi. 1. daļai nepieteicās neviens pretendents;
 • 2021. gada 28. janvārī atkārtoti izsludināts iepirkums 1. daļai “Vienotās importa un eksporta statistiskās informācijas sistēmas (VIESIS) izstrāde un ieviešana”, palielinot iepirkuma 1. daļas kopējo vērtību, paredzot papildus finansējumu no Pārvaldes budžeta 200 000 EUR. Tādejādi iepirkuma paredzētā līguma summa tiek noteikta 433 636,36 EUR.
 • Konkursa rezultātā pieteicās 1 pretendents. Pārvaldes iepirkumu komisija 2021. gada 7. maijā pieņēma lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA “iSoft Solutions”;
 • 2021. gada 7. jūnijā noslēgts līgums ar SIA „iSoft Solutions” par VIESIS sistēmas izstrādi (1. daļa “Vienotās importa un eksporta statistiskās informācijas sistēmas (VIESIS) izstrāde un ieviešana”). Ir paredzēts, ka izstrādes darbs sadalīts 30 dienu garos sprintos un tiks pabeigts 16 mēnešu laikā, līguma summa - 433 620,00 EUR (bez PVN);
 • 2021. gada jūlijā pabeigtas darbības ar ISDAVS pilnveidojumu izstrādi (2. daļa “Integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas “ISDAVS” funkcionalitātes pilnveidošana”). Izstrāde tika realizēta atbilstoši plānotajam – 6 mēnešu laikā, finansējums – 49 560,00 EUR (bez PVN).
 • 2021. gada decembrī attālināti tika veikta normatīvajos aktos paredzētā funkciju un pienākumu pārbaude (audits). Audita laikā tika prezentēta gan iepirkuma VIESIS izstrādātā daļa, gan ISDAVS pilnveidojumi, kas jau ir ieviesti ražošanā.  CFLA informēja, ka pārbaudes rezultāts ir pozitīvs.
 • 2022. gada jūnijā sagatavoti grozījumi 2018.gada 14.novembra Ministru kabineta rīkojumā Nr.599 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 41.0. versija)” par papildfinansējuma piešķiršanu. Papildfinansējums tika piešķirts 2022. gada 6. septembrī.
 • 2022. gada jūlijā pabeigti VIESIS sistēmas izstrādes darbi.
 • 2022. gada augustā notika VIESIS sistēmas lietotāju apmācības.
 • 2022. septembrī notika VIESIS sistēmas drošības audits. Audita laikā netika konstatēti sistēmas drošības trūkumi, kas neļautu izmantot VIESIS sistēmu.
 • 2022. gada 29. septembrī notika noslēguma sanāksme ar VIESIS sistēmas izstrādātājiem SIA „iSoft Solutions” un VIESIS sistēma ieviesta ekspluatācijā.
 • Sākot ar 2022. gada oktobri VIESIS sistēmas lietotāji aktīvi strādā ar jaunu sistēmu.

 

Kontaktpersona:

Norberts Tālers

Norberts Tālers

priekšnieka vietnieks
Norberts.Talers [at] csp.gov.lv