Tautas skaitīšanas logo

Statistikas likums

Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumi Nr. 588 “2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas noteikumi”.

Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra rīkojums Nr. 777 “Grozījumi Pasākumu plānā 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai”.

Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra rīkojums Nr. 766 “Par kārtējās tautas skaitīšanas datumu”.

Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija rīkojums Nr. 281 “Par valsts budžeta ilgtermiņa saistībām jaunajai politikas iniciatīvai “2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošana un organizēšana” un datu apstrādei līdz 2023. gadam”.

Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija rīkojums Nr. 280 “Par Pasākumu plānu 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai”.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1799 (2018. gada 21. novembris), ar ko nosaka īslaicīgu tiešu statistikas darbību 2021. gada iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas atlasīto tematu, kas ģeokodēti 1 kmkoordinātu tīklā, izplatīšanai.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/881 (2017. gada 23. maijs), ar ko attiecībā uz kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību un struktūru un datu nosūtīšanas tehnisko formātu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1151/2010.

Komisijas Regula (ES) 2017/712 (2017. gada 20. aprīlis), ar ko nosaka pārskata gadu un statistikas datu un metadatu programmu iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanai, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 763/2008.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/543 (2017. gada 22. marts), ar ko attiecībā uz tematu un to dalījumu tehniskajām specifikācijām paredz noteikumus, kas vajadzīgi, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 763/2008 (2008. gada 9. jūlijs) par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu.

Eiropas Statistiķu konferences ieteikumi iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanai 2020. gadā (Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing. (2015) New York and Geneva; United Nations).