Centrālās statistikas pārvaldes budžeta programmu un apakšprogrammu aktuālās tāmes publicētas Valsts kases tīmekļa vietnes sadaļā "Valsts budžeta tāmes".

Amatpersonu atalgojums

Mēnešalgas noteikšana

Pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgas apmēru nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, klasificējot amatus saimēs un to līmeņos atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība” (turpmāk - Amatu katalogs) un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu (Amatu kataloga 1.pielikums).

Katras amatpersonas (darbinieka) mēnešalgu nosaka atbilstoši attiecīgās amata mēnešalgu grupas atalgojuma diapazonam un Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 361 “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients”  6.punktā minētajiem kritērijiem:

 • kvalifikāciju un kompetences;
 • darba snieguma līmenis;
 • regulāro darba apjoms.

Iespējamo piemaksu, prēmiju un naudas balvu noteikšana

1) Piemaksa, ja darbinieks/ierēdnis papildu saviem tiešajiem amata (darba, dienesta) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu darbinieku/ierēdni vai papildu amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus.
Piemaksas apmērs – līdz 30 % no mēnešalgas.
Piešķiršanas pamatojums – "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums" (turpmāk tekstā - VPIADAL) 14. panta pirmā daļa.

2) Piemaksa par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanā.
Piemaksas apmērs – līdz 30 % no mēnešalgas.
Piešķiršanas pamatojums – VPIADAL 14. panta divpadsmitā daļa.
Kritēriji:

 • Iniciatīva, sniedz/ievieš priekšlikumus darba pilnveidošanai un uzņemas konkrētus papildu pienākumus;
 • Nodrošina kritisku funkciju vai īpaši svarīgu darba uzdevumu izpildi.
 • Sakarā ar normatīvo aktu izstrādi vai ieviešanu īsā laika termiņā plānota paaugstināta darba intensitāte.
 • Ieguldījums gan jauno darbinieku ievadīšanā darbā, kā arī citu darbinieku attīstīšanā un konsultēšanā.
 • Ieguldījums nozīmīgu, apjomīgu projektu, darba uzdevumu izpildē, uzdevuma izcila izpilde (darba termiņi, kvalitāte), neplānots darba uzdevums.
 • Pārmaiņu vadība.

3) Prēmija, pamatojoties uz darbinieka /ierēdņa ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu (vienu reizi gadā).
Prēmijas apmērs:
              75 % no mēnešalgas, ja darba izpildes novērtējums ir "teicami';
              65 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "ļoti labi";
              55 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "labi".
Piešķiršanas pamatojums – VPIADAL 16. panta otrā daļa.

4) Naudas balva
Naudas balvas apmērs – kalendāra gada laikā nepārsniedz nodarbinātā mēnešalgas apmēru.
Piešķiršanas pamatojums – VPIADAL 3. panta ceturtās daļas 5. punkts.
Kritēriji:

 • Par nodarbinātā inovatīvu ieguldījumu statistikas plānošanas, izstrādes, iegūšanas, apstrādes, analīzes un izplatīšanas attīstībā.
 • Par nodarbinātā ieguldījumu pārvaldes iekšējās kontroles sistēmas attīstībā.
 • Par nodarbinātā nozīmīgu ieguldījumu vietēja mēroga vai starptautisku pasākumu organizēšanā.
 • Par nodarbinātā ieguldījumu citu pārvaldes nodarbināto profesionālās kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanā.
 • Ja nodarbinātais ir apbalvots ar Pārvaldes apbalvojumu - Atzinības rakstu vai Pateicības rakstu.

Iespējamās sociālajās garantijas

1) Mācību izdevumu kompensācija
Kompensācijas apmērs – līdz 30 % no gada mācību maksas.
Piešķiršanas pamatojums – VPIADAL 26. pants.

2) Kvalifikācijas celšanas izdevumi
Piešķiršanas pamatojums – VPIADAL 27. pants.

3) Pabalsts darbiniekam/ierēdnim, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam
Pabalsta apmērs 750 euro apmērā  reizi kalendāra gadā.
Piešķiršanas pamatojums – VPIADAL 3. panta ceturtās daļas 7. punkts.

4) Atvaļinājuma pabalsts
Pabalsta apmērs:
            50 % apmērā no mēnešalgas, ja uz atvaļinājuma piešķiršanas dienu Pārvaldē nostrādāts vairāk nekā gadu un darba izpildes novērtējums ir "teicami", "ļoti labi" un "labi"'.
            50 % apmērā no mēnešalgas, ja uz atvaļinājuma piešķiršanas dienu Pārvaldē nostrādāts līdz gadam un darba izpildes novērtējums ir "teicami".
            40 % apmērā no mēnešalgas, ja uz atvaļinājuma piešķiršanas dienu Pārvaldē nostrādāts līdz gadam un darba izpildes novērtējums ir "ļoti labi" un "labi".
Piešķiršanas pamatojums – VPIADAL 3. panta ceturtās daļas 8. punkts.
Kritēriji:

 • Pārvaldē nostrādātais laiks
 • Pēdējais nodarbinātā darba izpildes novērtējums

5) Redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensācija
Kompensācijas apmērs – līdz 170 eiro.
Piešķiršanas pamatojums – Ministru kabineta 2002. gada 6. augusta noteikumi Nr. 343 "Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju".

6) Veselības apdrošināšana
Apdrošināšanas apmērs – esošo finanšu līdzekļu ietvaros un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Piešķir ne ātrāk kā pēc trīs mēnešiem Pārvaldē pastāvīgajiem nodarbinātajiem un nodarbinātajiem, kuri pieņemti uz promesoša nodarbinātā amata vietu.
Piešķiršanas pamatojums – VPIADAL 37. pants.

7) Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi
Pabalsta apmērs – vienas minimālās mēneša darba algas apmērā.
Piešķiršanas pamatojums – VPIADAL 20. pants.

8) Atlaišanas pabalsts
Pabalsta apmērs – VPIADAL noteiktajā apmērā
Piešķiršanas pamatojums – VPIADAL 17. pants.