Pašreiz netiek piedāvāta atsavināšanai valsts kustamā manta


Arhīvs.

Tipogrāfijas iekārtu mantu kopības izsole (publicēšanas datums: 02.07.2019.).
 Uzvarētājs: SIA "ASG HOLDING"

Centrālā statistikas pārvalde, pasta adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, paziņo par tipogrāfijas iekārtu mantu kopības pārdošanu izsolē:

Tipogrāfijas iekārtu mantu kopības nosacītā cena - EUR  0 (nulle euro, 00 centi), kas iekļauj demontāžas un transportēšanas izmaksas no Pārvaldes ēkas, nebojājot Pārvaldes īpašumu. Manta atsevišķās vienībās netiek pārdota.

Izsolāmās mantas un sertificēta vērtētāja vērtējuma apskati, iespējams veikt tās atrašanās vietās – Rīgā, Lāčplēša ielā 1, iepriekš saskaņojot laiku ar Jāni Jonikānu (tālrunis - 67 366 764 (mob.25 663 244); e-pasta adrese: janis.jonikans@csp.gov.lv).

Izsoles veids – pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties personīgi Rīgā, Lāčplēša ielā 1, pie J. Jonikāņa, kā arī pielikumā šim paziņojumam.

Pieteikums (forma pielikumā atsavināšanas noteikumiem) līdz 2019. gada 7. augustam iesniedzams nosūtot pa pastu Centrālajai statistikas pārvaldei uz adresi: Rīgā, Lāčplēša ielā, LV-1301 vai nododot personīgi Centrālajā statistikas pārvaldē darba dienās (9.00-16.00).

Izsole notiks 2019. gada 7. augustā plkst. 10.00 Centrālajā statistikas pārvaldē, Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301.

Piedāvātā augstākā pirkuma summa tipogrāfijas iekārtu mantu kopības nosolītājam jāsamaksā par nosolītajām tipogrāfijas iekārtām nedēļas laikā no izsoles dienas.


Pirkuma summas samaksa par tipogrāfijas iekārtām ir jāveic Centrālās statistikas pārvaldes kontā: LV03TREL2120039016000.


Pielikums: 

Pašreiz Centrālā statistikas pārvalde neplāno nomāt nekustamos īpašumus.

1. Informācija par nomas objektu Valmieras pilsētā.

Nekustamā īpašuma adrese:
Pilsēta - Valmiera
Iela - Meža iela
Mājas vārds/numurs - 7

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 96010111201001

Būvju/telpu platība - 229.9 m
Lietošanas mērķis - Komercplatību ēkas
Līguma darbības termiņš - 18.05.2021 - 30.04.2033
Nomas maksas apmērs - 3.5 EUR/m2 bez PVN (mēnesī)

Iznomātājs - SIA “LVKV” Reģ. Nr.: 44103009697.

Telpu noma, piemērojot Ēku energoefektivitātes likuma 14. panta piektās daļas 2. punktu.

2. Informācija par nomas objektu Kuldīgas pilsētā.

Nekustamā īpašuma adrese:
Pilsēta - Kuldīga
Iela - Liepājas iela
Mājas vārds/numurs - 37

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 62010090058001

Būvju/telpu platība - 197.5 m
Lietošanas mērķis - Komercplatību ēkas
Līguma darbības termiņš - 03.07.2017 - 02.07.2029
Nomas maksas apmērs - 2.5 EUR/m2 bez PVN (mēnesī)

Iznomātājs - SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Reģ. Nr.: 56103000221.

Nomnieks

Kadastra numurs


Adrese


Platība m2

Īpašuma veids


Nomas termiņš

Nodarbinātības valsts aģentūra 7601 004 0508 Preiļi, Paulāna 3A 206.12 Telpas 14.05.2033

SIA "Preime"

7601 004 0508

Preiļi, Paulāna 3A

72.1

Telpas

31.05.2024

Biedrība "Sofija"

7601 004 0508

Preiļi, Paulāna 3A

16.7

Telpas

31.12.2026

SIA "Divi labi" 

0100 020 0060

Rīga, Lāčplēša 1

213.8

Telpas

30.06.2028

AS Sadales tīkls

0100 020 0061

Rīga, Lāčplēša 3

130

Zeme

31.12.2022

SIA "K47"

0100 020 0061

Rīga, Lāčplēša 3

190

Zeme

31.12.2025

SIA "EURORISK Latvia" 7601 004 0508 Preiļi, Paulāna 3A 13.60 Telpas 31.01.2025