Gada beigās respondentiem, kuri iekļauti Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apsekojumos, tiek izsūtīta informatīva vēstule par to, ka nākamajā gadā tiem būs jāiesniedz CSP statistikas veidlapas. Informatīvā vēstule tiek nosūtīta uz respondenta e-pasta adresi (ja CSP tā ir zināma) ar CSP priekšnieka elektronisko parakstu, vai papīra formātā uz pasta adresi (ja e-pasta adrese nav zināma).

Ievadot respondenta nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu sadaļā Manas veidlapas, var apskatīt, kādas CSP veidlapas un kādos termiņos uzņēmumam jāiesniedz. Neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu edv@csp.gov.lv vai zvanīt pa tālruni 80000098.

Gada laikā respondents var tikt iekļauts vēl kādā apsekojumā, par ko CSP informē atsevišķi.

Pienākums iesniegt datus izriet no Statistikas likuma 14. panta pirmās daļas, kurā noteikts, ka CSP ir tiesības pieprasīt, lai respondents sagatavo un sniedz datus par statistisko vienību, arī ierobežotas pieejamības informāciju, lai nodrošinātu oficiālo statistiku. Respondents statistikas iestādei tās noteiktajā termiņā, formā un apjomā sniedz patiesus datus. Pēc statistikas iestādes pieprasījuma respondents sniedz rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus par šiem datiem.

Informāciju par CSP konkrētā apsekojuma tiesisko pamatojumu var uzzināt sadaļā Veidlapu katalogs, atlasot konkrētu veidlapu un izvēloties aprakstu “Apsekojuma mērķis, tiesiskais pamatojums un iegūto datu izmantošana”.

Veidlapu iesniegšanai CSP aicina izmantot elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmu e.csp.gov.lv. Ja nav iespējas iesniegt pārskatu elektroniski, nepieciešams sazināties ar veidlapas atbildīgo statistiķi, kura kontaktinformācija ir atrodama sadaļā Manas veidlapas, norādot nodokļu maksātāja kodu.

Veidlapas var arī nosūtīt uz atbildīgā statistiķa e-pastu vai edv@csp.gov.lv, kā arī pa pastu uz CSP adresi Lāčplēša ielā 1, Rīgā, LV-1301.
Veidlapu paraugi atrodami CSP tīmekļa vietnes sadaļā Veidlapu katalogs.

Veidlapas var aizpildīt un iesniegt elektroniski EDV sistēmā e.csp.gov.lv, ievadot lietotājvārdu un paroli. Lai kļūtu par EDV sistēmas lietotāju, jāaizpilda reģistrēšanās pieteikums.

Neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu edv@csp.gov.lv vai zvanīt pa tālruni 80000098.

Atbildīgā statistiķa kontaktinformācija ir atrodama sadaļā Manas veidlapas, norādot uzņēmuma nodokļu maksātāja kodu.
Neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu edv@csp.gov.lv vai zvanīt pa tālruni 80000098.

Atsevišķām veidlapām ir pievienoti norādījumi pārskatu aizpildīšanai. 

Ja veidlapu sniedzat elektroniski, titullapas sākumā ir atbildīgā statistiķa kontaktinformācija.

Atbildīgā statistiķa kontaktinformācija ir atrodama arī sadaļā Manas veidlapas, norādot uzņēmuma nodokļu maksātāja kodu.

Sadaļā Veidlapu katalogs iespējams iepazīties ar visām veidlapām.

Lai iespējami mazinātu uzņēmumu slodzi statistikas datu iesniegšanā, CSP ik gadu katram statistikas pārskatam veic uz individuāliem kritērijiem balstītu uzņēmumu izlasi atkarībā no uzņēmuma saimnieciskās darbības veida un iegūstamās informācijas detalizācijas pakāpes. Izlases veido, ņemot vērā vienu vai vairākus kritērijus, piemēram, nodarbināto skaits; gada apgrozījums un/vai bilances vērtība; saimnieciskās darbības veids jeb nozare; teritoriālais/reģionālais sadalījums u.c. Informāciju par konkrētā apsekojuma izlases kritērijiem var uzzināt sadaļā Veidlapu katalogs, atlasot konkrētu veidlapu un izvēloties aprakstu “Apsekojuma mērķis, tiesiskais pamatojums un iegūto datu izmantošana”.

Vispirms tiek saņemts datu pieprasījums no lēmējiem, starptautiskajām institūcijām, finansistiem un ekonomistiem, uzņēmējiem vai pētniekiem, taču jaunus datus apkopojam tikai tad, ja iniciatīva par to nepieciešamību ir apstiprināta ar likumu, regulu, direktīvu vai starptautisku vienošanos. Veicot datu pieejamības izpēti, pārbaudām, vai administratīvajos datu avotos un informācijas sistēmās jau ir pieejami šādi dati atbilstošā kvalitātē. Datus, ko nevaram iegūt no administratīvajiem datu avotiem, vācam no uzņēmumiem. Izvēlamies tādu pētīšanas metodi, lai ar iespējami mazāku respondentu skaitu iegūtu pietiekami kvalitatīvu statistiku. Ja iespējams, nevācam datus no atsevišķām uzņēmumu kategorijām (mazie uzņēmumi u.tml.) vai nozarēm, kā arī vācam datus retāk vai mazākā apjomā. 

Skatīt infografiku

 

Datus, ko nevaram iegūt no administratīvajiem datu avotiem vai kas nav pieejami nepieciešamajā detalizācijas pakāpē, vācam no uzņēmumiem. Katrai CSP veidlapai sadaļā Veidlapu katalogs ir izveidots apraksts, kurā sniegta informācija par apsekojuma mērķi, administratīvo datu izmantošanu un datu publicēšanu.

Atlasot konkrētu veidlapu un izvēloties aprakstu “Apsekojuma mērķis, tiesiskais pamatojums un iegūto datu izmantošana”, var uzzināt, vai administratīvie dati ir pieejami un kuri dati vairs netiek vākti, jo tiek iegūti no administratīvajiem datu avotiem.

Tiem lietotājiem, kuri pieteikušies aizpildīt veidlapas par vairākiem uzņēmumiem un kuriem reģistrēšanās pieteikumā ir aizpildīts lauks “Personas kods”, ir iespēja elektroniski aizpildīt veidlapas par vairākiem uzņēmumiem, autorizācijai izmantojot portālu Latvija.lv.

Elektroniskajā datu vākšanas (EDV) sistēmā e.csp.gov.lv jānospiež uz saites “Aizmirsu paroli”. Ievadot lietotājvārdu, pagaidu parole tiks nosūtīta uz lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi.

Jā, var būt, bet katram lietotājam ir jāpilda savs reģistrēšanās pieteikums elektroniskajā datu vākšanas (EDV) sistēmā e.csp.gov.lv.

CSP uzdevums ir sagatavot patiesu un ticamu statistiku, tādēļ ir svarīgi iegūt datus no katra respondenta, kam CSP tos pieprasa. CSP ar respondentiem veido sadarbību, kuras pašmērķis nav piemērot sankcijas, bet gan uz abpusējas sadarbības pamata saņemt pieprasītos datus. CSP sankcijas piemēro galējas nepieciešamības gadījumā, kad respondents ilgstoši un sistemātiski neaizpilda un neiesniedz pieprasītos statistikas pārskatus.

Ievērojot iepriekš minēto, CSP kā izpildiestādei saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 370. pantu ir tiesības pret respondentu, kurš nesniedz datus, uzsākt datu iesniegšanas lēmuma izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpildes ietvaros CSP var izdot izpildrīkojumu saskaņā ar APL 370. panta trešo un ceturto daļu un piemērot uzņēmumam piespiedu naudu (saskaņā ar APL 370. panta trešo daļu minimālā piespiedu nauda vienā piemērošanas reizē ir 50 eiro, bet maksimālā 10 000 eiro), kuras apmēru nosaka, ievērojot datu neiesniegšanas sistemātiskumu, uzņēmuma apgrozījumu, kā arī apstākli, kuru reizi piespiedu nauda uzņēmumam tiek piemērota. Piespiedu naudu var piemērot vairākkārtīgi līdz brīdim, kad CSP pieprasītie dati tiek iesniegti.

CSP nevar atbrīvot uzņēmumu no veidlapu iesniegšanas, bet piedāvā sazināties ar atbildīgo statistiķi, lai rastu iespējami labāko risinājumu veidlapu iesniegšanai.

Informāciju par konkrētā apsekojuma tiesisko pamatojumu var uzzināt sadaļā Veidlapu katalogs, atlasot konkrētu veidlapu un izvēloties aprakstu “Apsekojuma mērķis, tiesiskais pamatojums un iegūto datu izmantošana”.