Intrastat Helpdesk

Uzņēmumiem, kuri pārsniedz CSP noteiktās robežvērtības un ir iekļauti Intrastat respondentu sarakstā, izvedot preces no Latvijas uz kādu ES dalībvalsti vai ievedot preces no ES dalībvalsts, ir jādeklarē preču izvedums vai ievedums Intrastat pārskata veidlapās atbilstoši šo preču Kombinētās nomenklatūras astoņu zīmju kodam, norādot preču vērtību euro, svaru, daudzumu papildmērvienībās, partnervalsti, darījuma veida kodu, izcelsmes valsts kodu. Savukārt uzņēmumiem, kas pārsnieguši Pārvaldes noteikto īpašo robežvērtību, ir jāaizpilda „B” tipa veidlapas, kur papildus tiek vākta informācija par transporta veida kodu, piegādes nosacījumu kodu un preces statistisko vērtību.

Sākot ar 2021.gadu Intrastat pārskatos “Izvedums – Intrastat- 2A” un “Izvedums- Intrastat – 2B” papildus jānorāda arī informācija par partnera individuālo identifikācijas numuru.

Robežvērtības tiek noteiktas katrai preču plūsmai (ievedumam un izvedumam) atsevišķi. Piemēram, ja uzņēmuma veikto izveduma darījumu apjoms pārsniedz noteikto robežvērtību izvedumam uz ES dalībvalstīm, bet ievedumu apjoms nesasniedz noteikto robežvērtību ievedumam no ES dalībvalstīm, šim uzņēmumam ir jāiesniedz aizpildīta Intrastat veidlapa tikai par preču izvedumu uz ES.

Kapēc tas ir svarīgi?

Lai nodrošinātu objektīvas un ticamas informācijas iegūšanu par tirdzniecību ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, ES ir izstrādāta statistiskās uzskaites sistēma Intrastat, kura īstenojama, ievērojot ES noteiktos principus gan brīvas preču kustības, gan neapgrūtinošas statistikas jomā.

Statistiskā informācija, kas nepieciešama, lai apkopotu datus par tirdzniecību starp ES dalībvalstīm, tiek iegūta tieši no preču nosūtītājiem un preču saņēmējiem, kas darbojas Kopienas teritorijā.

Intrastat sistēmas darbību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 638/2004 (2004. gada 31. marts) par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 atcelšanu.

Latvijā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) vāc, apkopo un izplata informāciju par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm. Šie dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu statistiskos rādītājus par Latvijas tirdzniecību, kas nepieciešami gan valstisku procesu vadīšanai, gan pieņemot lēmumus privātajā sektorā strādājošajiem.