Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP) ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā1, un ir galvenā valsts oficiālās statistikas sagatavošanas darbu veicēja un koordinatore valstī. CSP ir atbildīga par valsts oficiālās statistikas nodrošināšanas darba organizāciju Latvijā un par datu pareizību, kurus ieguvusi, apkopojot no respondentiem saņemto informāciju.

CSP misija

Uzticamu statistisko datu sagatavošana sabiedrības sociāli ekonomisko procesu izzināšanai un nākotnes lēmumu pieņemšanai.

CSP vīzija

Moderna statistikas iestāde, kas ir līdere valstī inovatīvu metožu pielietojumā statistikas nodrošināšanā.

CSP stratēģija 

Struktūrvienību kompetence un atbildība

Skatīt

CSP mērķi un uzdevumi

CSP virsmērķis: Nodrošināt aktuālu statistisko informāciju, stratēģijas darbības periodā attīstot partnerību jaunu datu avotu un metožu izmantošanā statistikas ražošanā.

Virsmērķa sasniegšanai CSP ir izvirzījusi šādus mērķus un uzdevumus:

  • Veicināt dažādu, tajā skaitā privātu, datu avotu integrāciju statistikas nodrošināšanas procesos, stiprinot partnerību vajadzīgo resursu piesaistei.
  • Attīstīt sadarbību ar universitātēm un pētniekiem statistikas metodoloģisko risinājumu pilnveidē un padziļinātā datu analīzē.
  • Uzturēt regulāru dialogu ar oficiālās statistikas lietotājiem savlaicīgai jaunu prasību identificēšanai.
  • Pilnveidot statistikas datu publicēšanas un izmantošanas iespējas, nodrošinot datu aktualitātes un savlaicīguma kompromisu ar kvalitāti.
  • Paaugstināt CSP personāla motivāciju un profesionalitāti, attīstot nodarbināto spējas radīt jaunus, inovatīvus produktus un sniegt intelektuālo pienesumu statistikas nodrošināšanas metodoloģijas attīstībā.
  • Optimizēt pamatdarbības procesus, pilnveidojot iekšējo IT sistēmu darbību.
  • Uzlabot oficiālās statistikas ražošanas vidi Latvijas statistikas iestādēs, paaugstinot iestāžu kompetences oficiālās statistikas jomā.
  • Organizēt un metodoloģiski vadīt pašvērtēšanas procesu Latvijas statistikas iestāžu atbilstības Oficiālās statistikas sistēmas (OSS) vispārējām kvalitātes prasībām.

Lai nodrošinātu augstākas kvalitātes statistikas sagatavošanu, CSP savā darbībā tiecas ievērot Eiropas Statistikas prakses kodeksu un turpina ieviest kvalitātes vadības sistēmas elementus. Vairāk informācijas par kvalitāti statistikā atradīsiet sadaļā "Kvalitātes dokumenti statistikas iestādēm".

Ar CSP darbības pilnvarojumu (normatīvajiem aktiem) varat iepazīties sadaļā "Normatīvie akti".

 

1 Pārvalde atrodas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā.

Šī pakļautības forma neietekmē Pārvaldes funkcionālo neatkarību, jo, saskaņā ar zemāk sniegto definīciju, kas izriet no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta, Ekonomikas ministrija nevar dot tiešus rīkojumus Pārvaldei attiecībā uz statistikas nodrošināšanas profesionālajiem jautājumiem.

Pārraudzība nozīmē augstākas iestādes vai amatpersonas tiesības pārbaudīt zemākas iestādes vai amatpersonas lēmuma tiesiskumu un atcelt prettiesisku lēmumu, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu pieņemt lēmumu.