Kvalitātes prasības

Kvalitāti var vērtēt dažādos līmeņos – piemēram, ir institucionālā līmeņa kvalitātes prasības, procesu kvalitātes prasības, produktu kvalitātes prasības un tamlīdzīgi. Savukārt, statistikas produkta kvalitāti var definēt kā šī produkta piemērotību konkrētam lietošanas mērķim. Parasti kvalitāti vērtē attiecībā uz šādām 5 kvalitātes dimensijām: atbilstība, precizitāte un uzticamība, savlaicīgums un punktualitāte, pieejamība un skaidrība, kā arī saskaņotība un salīdzināmība.

CSP kā Oficiālās statistikas sistēmas vadošā iestāde ir noteikusi vienotas vispārīgās (institucionālā līmeņa) kvalitātes prasības Latvijas statistikas iestādēm, piemērojot Eiropas Statistikas prakses kodeksu.

 Eiropas Statistikas prakses kodeksa 16 principi:

Prasību noteikšanas mērķis ir nodrošināt Latvijas, Eiropas un starptautiskās politikas veidotājus un sabiedrību ar kvalitatīvu oficiālo statistiku un panākt, ka Latvijas oficiālās statistikas sistēmā tiek piemēroti un ievēroti vienoti principi un prasības. 

Šajā sadaļā atradīsiet informāciju, kas raksturo institucionālā līmeņa vispārīgās kvalitātes prasības.

Ja vēlaties atrast konkrēta statistikas produkta kvalitātes raksturlielumus, lūdzu apmeklējiet Oficiālās statistikas portāla Metadatu sadaļu.

Kvalitātes dokumenti statistikas iestādēm

Eiropas Statistikas sistēmas kvalitātes deklarācija īsi pauž Eiropas statistikas sistēmas kvalitātes saistības.

Eiropas Statistikas prakses kodekss ir Eiropas Statistikas sistēmas vienotā kvalitātes ietvara pamatdokuments un pašregulējošs instruments. Tā mērķis ir nodrošināt sabiedrības uzticību Eiropas statistikai un tas nosaka 16 vispārīgus principus un tiem atbilstošus rādītājus kā izstrādāt, sagatavot un izplatīt statistiku. Šie principi attiecas uz  statistikas iestāžu institucionālo vidi, statistikas nodrošināšanas procesiem un statistikas rezultātiem.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Oficiālās statistikas pamatprincipi ir Globālās (pasaules) statistikas sistēmas pīlārs. Desmit vispārīgi principi regulē oficiālo statistiku un ir piemērojami nacionālajām statistikas sistēmām un iestādēm to ikdienas darbā.

OECD Rekomendācija par labo praksi statistikā apkopo dažādos dokumentos eksistējošās vispārīgās statistikas kvalitātes prasības, lai palīdzētu OECD dalībvalstīm globālā mērogā to sagatavoto statistiku prezentēt kā OECD prasībām atbilstošu. Divpadsmit rekomendācijas kopumā atbilst Apvienoto nāciju organizācijas (ANO) statistikas pamatprincipiem un Eiropas Statistikas prakses kodeksā noteiktajam.

Latvijas oficiālās statistikas sistēmu (turpmāk – OSS) veido valsts institūcijas, kas nodrošina oficiālo statistiku (turpmāk – statistikas iestādes) un Statistikas padome. OSS vadošā iestāde ir CSP, kas koordinē oficiālās statistikas nodrošināšanas darbības un palīdz statistikas iestādēm, sniedzot  metodiskos norādījumus un izdodot rīkojumus, kas nepieciešami kvalitatīvas oficiālās statistikas nodrošināšanai.

Lai panāktu, ka OSS tiek ievēroti vienoti principi un prasības, CSP ir izstrādājusi OSS Kvalitātes politiku un ir noteikusi vispārīgās kvalitātes prasības statistikas iestādēm, kas ir balstītas uz Eiropas Statistikas prakses kodeksu.

OSS Kvalitātes politika ir izveidota, ņemot vērā vispārīgās kvalitātes prasības statistikas iestādēm. Kvalitātes politikas mērķis ir vairot uzticību oficiālajai statistikai, nodrošinot neatkarīgu un kvalitatīvu  oficiālo statistiku.

Statistikas iestādei jābūt:

  • profesionāli neatkarīgai;
  • jāizmanto modernas tehnoloģijas un valstī jau pieejamie dati, lai nodrošinātu efektivitāti un pēc iespējas mazinātu respondentu slogu;
  • jāpilnveido statistikas produkti, lai tie atbilstu lietotāju vajadzībām;
  • jāievēro statistiskā konfidencialitāte, garantējot datu izplatīšanu tikai kopsavilkuma veidā un neizpaužot individuālu informāciju.

OSS Kvalitātes politikas ieviešanai CSP ir izstrādājusi Saprašanās memorandu, kuram pievienojoties statistikas iestādes apliecina apņemšanos savā iestādē ieviest un veicināt kvalitātes prasību ievērošanu statistikas jomā.

Statistikas iestādes, kas parakstījušas Memorandu:
Agroresursu un ekonomikas institūts
Centrālā statistikas pārvalde
Nacionālais veselības dienests
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Valsts augu aizsardzības dienests
Valsts robežsardze
Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
Zemkopības ministrija

Centrālā statistikas pārvalde aicina pievienoties Memorandam pārējās  statistikas iestādes, kas nodrošina oficiālo statistiku.

Memorands ir atvērts parakstīšanai statistikas iestādēm jebkurā laikā, elektroniski parakstot apliecinājumu par pievienošanos Memorandam.

Pēc Memoranda parakstīšanas statistikas iestādes drīkst pārpublicēt OSS Kvalitātes politiku savā tīmekļvietnē.

Kvalitātes politika

CSP kvalitātes politiku veido CSP vīzija, misija, pamatvērtības un apņemšanās izpildīt prasības, ievērot labo praksi un nodrošināt nepārtrauktu darbības pilnveidošanu. Kvalitātes politika ir izstrādāta un tiek īstenota saskaņā ar CSP stratēģiju un darbības plānu.

Kvalitātes vadlīnijas ir informatīvs dokuments, kas raksturo CSP un tās darbības galvenos aspektus: oficiālās statistikas sagatavošanas posmus, metodes un organizatoriskos principus, datu aizsardzības un izplatīšanas politiku. Šo vadlīniju mērķis ir sekmēt CSP darbības stratēģijas īstenošanu, iesaistot šajā procesā ikvienu CSP darbinieku, attīstīt komunikāciju ar sabiedrību un paplašināt ikviena interesenta – respondenta, datu lietotāja un visas sabiedrības – zināšanas par CSP darbību.

Komunikācijas stratēģija nosaka komunikācijas mērķus un principus, kas jāievēro, kā arī aktivitātes, kas veicamas, lai šos mērķus sasniegtu. Komunikācijas stratēģijā arī definētas svarīgākās lietotāju grupas un to pamatvajadzības.

Izplatīšanas politika nosaka statistiskas izplatīšanas vispārīgos principus, datu lietotājiem pieejamos CSP produktus un pakalpojumus, komunikāciju ar datu lietotājiem, sadarbību ar medijiem, individuālo datu pieejamību zinātniskiem un mācību mērķiem.

Revīzijas politikas mērķis ir noteikt, kā notiek sagatavoto un publiskoto statistikas datu pārskatīšana jeb revīzija.

Revīzija ir jebkura publiskoto statistikas datu pārskatīšana, neatkarīgi no tā, vai dati ir izplatīti elektroniski (publiski pieejamās datu bāzēs vai CSP preses izlaidumos) vai drukātā veidā (CSP publikācijās).

Šā dokumenta pirmajā nodaļā ir paskaidroti populārākie revīzijas politikas termini, otrajā nodaļā īsi raksturota CSP revīzijas politika, bet trešajā nodaļā sniegts CSP sagatavoto statistikas datu revīzijas cikls.

Statistikas iestāžu atbilstība vispārīgajām kvalitātes prasībām

Kopš 2016. gada CSP veic Latvijas statistikas iestāžu atbilstības vispārīgajām kvalitātes prasībām novērtēšanu.

2023. gada novērtējuma rezultāti liecina, ka vidēji iestādēs pilnā apjomā ir ieviestas 91 % prasības, 7 % ir ieviestas daļēji un 2 % nav ieviestas. Neieviestās prasības galvenokārt ir saistītas ar datu, metadatu un statistikas publicēšanas kalendāra (ne) pieejamību Oficiālās statistikas portālā.

Ziņojums par Latvijas oficiālās statistikas sistēmas atbilstību Eiropas Statistikas sistēmas kvalitātes prasībām

2023. gadā trešo reizi vēsturē notika Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) detalizētā ekspertīze Latvijā. Tās mērķis bija novērtēt Latvijas oficiālās statistikas sistēmas atbilstību Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasībām. Saņemtajā gala ziņojumā aprakstīta gan situācija par kopīgo situāciju statistikas jomā Latvijā, gan nosauktas 19 rekomendācijas uzlabojumu darbību noteikšanai.

Ekspertīzes laikā, no 20.02.- 24.02.2023. tika intervēti vairāki desmiti dažādu Latvijas institūciju un organizāciju pārstāvji, datu sniedzēji un datu lietotāji. Ekspertu komanda tika iepazīstināta ar progresu un inovācijām, kuras veiktas Latvijas oficiālās statistikas sistēmā pēdējos gados.

Latvijā šāda ekspertīze notikusi arī 2006. un 2014. gadā. Bet laika posmā no  2021. gada jūnija līdz 2023. gada jūnijam ekspertīze veikta ne tikai Latvijā, bet arī visu ES dalībvalstu un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstu statistikas iestādēs, un Eiropas Savienības Statistikas birojā (Eurostat) .

Vairāk informācijas par ESS detalizēto ekspertīzi un citu valstu rezultātiem Eurostat mājas lapā