Priekšnieks

 1. Sekretariātam ir šādas funkcijas:
  1. organizēt pārvaldes priekšnieka, priekšnieka vietnieku un sekretariāta dokumentu, tai skaitā Tiesību aktu portāla uzdevumu pārvaldību;
  2. nodrošināt korespondences caurskatīšanu, rezolūciju sagatavošanu dokumentu vadības sistēmā;
  3. nodrošināt apmeklētāju un telefona zvanu pieņemšanu;
  4. nodrošināt vadības saikni ar darbiniekiem;
  5. nodrošināt analītisko atbalstu stratēģiskajā plānošanā;
  6. pārraudzīt statistikas nodrošināšanas kvalitātes jautājumus;
  7. pārraudzīt darba plāna un oficiālās statistikas programmas izstrādi;
  8. veicināt statistikas pratības jautājumu attīstību, oficiālās statistikas produktu un pārvaldes inovatīvo produktu atpazīstamību.
 2. Pārvaldes sekretāra uzdevumi:
  1. pieņem pārvaldes priekšniekam adresētus telefona zvanus, sniedz informāciju klientiem;
  2. uztur informatīvo saikni starp pārvaldes priekšnieku un iestādes darbiniekiem;
  3. caurskata pārvaldei adresētos pasta sūtījumus un pārvaldes oficiālās e-pasta adreses sūtījumus (turpmāk kopā – korespondence) un sagatavo dokumentu vadības sistēmā dokumentu rezolūcijas un nosūta pārvaldes priekšniekam apstiprināšanai;
  4. caurskata un novirza tālāk pēc piekritības pārvaldei adresētos uzdevumus Tiesību aktu portālā;
  5. organizē priekšnieka, priekšnieka vietnieku un priekšnieka sekretariāta dokumentu pārvaldību;
  6. pilda citus priekšnieka mutiskus un rakstiskus rīkojumus savas kompetences ietvaros.
 3. Vadošā eksperta uzdevumi:
  1. sniedz ieskatu par statistikas nozaru inovācijām, attīstības tendencēm un iespējām tās realizēt pārvaldē;
  2. veic zinātniski pamatotu statistisko novērošanas metožu analīzi un izstrādā uzlabojumus, lai nodrošinātu statistikas precizitāti, saskaņotību un salīdzināmību;
  3. sniedz priekšlikumu par publikāciju izstrādi;
  4. konsultē iekšējos un ārējos klientus par statistikas datu izmantošanu un interpretāciju.
 1. sadarbībā ar Pārvaldes ekspertiem un citu iesaistīto institūciju ekspertiem nodrošina pozīciju un instrukciju sagatavošanu par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību aktu statistikas jomā projektiem, veicina Latvijas interešu aizstāvēšanu un pauž viedokli saistībā ar horizontāla rakstura ES tiesību aktiem, kā arī koordinē viedokļu sagatavošanu par citiem dokumentiem un jautājumiem Pārvaldes kompetences ietvaros;
 2. organizē sadarbību ar Pārvaldes struktūrvienībām un citām valsts pārvaldes iestādēm viedokļa sagatavošanai par ES Padomes Statistikas darba grupā izskatāmajiem jautājumiem, kā arī viedokļa sagatavošanai citu Latvijas institūciju darbam ES institūciju darba grupās, izvērtē ekspertu sniegtos komentārus un to atbilstību procedūrai;
 3. sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem un atbildīgajiem darbiniekiem uztur un aktualizē ES tiesību aktu statistikas jomā sarakstu e-Pārvaldes tematiskajā vietnē “Starptautiskā sadarbība”, pievienojot jaunu ES Oficiālajā žurnālā publicētu ES tiesību aktu vai grozījumus esošā ES tiesību aktā, vai arī pēc informācijas saņemšanas no struktūrvienības vadītāja, atbildīgā darbinieka nomaiņas gadījumā;
 4. koordinē informācijas apriti starp Pārvaldi un ES Statistikas biroju, starptautiskajām statistikas organizācijām, Latvijas pārstāvniecību ES, Latvijas pārstāvniecību Apvienoto Nāciju Organizācijā, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un citām iesaistītajām institūcijām par statistikas jomas jautājumiem daļas kompetences ietvaros;
 5. nodrošina organizatorisko atbalstu Pārvaldes vadības sagatavošanai dalībai Eiropas Statistikas sistēmas komitejas un citās ESS līmeņa sanāksmēs, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Statistikas un statistikas politikas komitejas sanāksmēs, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komisijas un ANO reģionālo struktūrvienību vadītāju līmeņa sanāksmēs, organizē viedokļu sagatavošanu par sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem, koordinē horizontālos jautājumus un viedokļu sagatavošanu Pārvaldē;
 6. sniedz priekšlikumus Pārvaldes vadībai par attīstāmajiem stratēģiskajiem virzieniem starptautiskajā sadarbībā;
 7. uzrauga darbu ar Eiropas un pasaules mēroga stratēģiskajos dokumentos iekļautajiem rādītājiem, organizē darbu ar Pārvaldes struktūrvienībām starptautisko iniciatīvu ietekmes uz statistikas jomas attīstību Latvijā izvērtēšanai un nodrošina informatīvo saikni starp starptautiskajām organizācijām un Pārvaldes vai citas institūcijas struktūrvienībām, kas atbildīgas par rādītāju sagatavošanu;
 8. koordinē ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanu saistīto darbu Pārvaldes ietvaros, sadarbojas ar partnerības iestādēm, koordinē Pārvaldes viedokļa sagatavošanu par Pārvaldes kompetences jautājumiem nacionālo dokumentu un ziņojumu vajadzībām;
 9. popularizē Pārvaldes starptautiskā līmeņa darbu, izmantojot esošus un īstenojot jaunus sadarbības instrumentus, veicina un paplašina sadarbību ar dažādiem nacionālajiem partneriem, tajā skaitā nevalstiskajām organizācijām;
 10. plāno un organizē divpusējo un daudzpusējo sadarbību un labāko prakšu un pieredžu apmaiņu statistikas jomā ar nacionālajiem partneriem, citu valstu statistikas iestādēm, starptautiskajām organizācijām un iestādēm atbilstoši Eiropas Statistikas sistēmas vispārējiem attīstības virzieniem;
 11. koordinē potenciālo starptautisko ekspertu apzināšanu un koordinē darba organizēšanu Pārvaldes struktūrvienību ekspertu dalībai tehniskās palīdzības projektos;
 12. koordinē ES dokumentu tulkošanas procesu iestādē un sadarbību ar ES līmeņa tulkošanas ekspertiem;
 13. uztur e-Pārvaldes tematisko vietni "Starptautiskā sadarbība" un izmanto citus informācijas aprites rīkus, lai nodrošinātu informācijas pieejamību Pārvaldē par starptautiski svarīgiem un aktuāliem jautājumiem statistikas jomā;
 14. sagatavo ārvalstu komandējumu mēneša un gada indikatīvos plānus par Pārvaldes darbinieku un ierēdņu piedalīšanos starptautiskos pasākumos;
 15. veic Pārvaldes darbinieku un ierēdņu ārvalstu komandējumiem nepieciešamo transporta biļešu rezervēšanu, izvēloties Pārvaldei izdevīgākos piedāvājumus, un nodrošina komandējumu organizatorisko dokumentu izsniegšanu Pārvaldes darbiniekiem un ierēdņiem; informē starptautisko sanāksmju organizētājus par Pārvaldes darbinieku un/vai ierēdņu dalību sanāksmēs un uztur Pārvaldes Komandējumu sistēmu;
 16. koordinē starptautisku pasākumu statistikas jomā norisi Pārvaldes telpās un ārpus tām un piedalās Pārvaldes telpās vai ārpus tām delegāciju vai atsevišķu personu uzņemšanas, informatīvu un izglītojošu pasākumu, konferenču, sanāksmju, semināru, mācību un citu pasākumu organizēšanā.
 1. atbilstoši kompetencei īstenot Oficiālās statistikas programmu – veikt nacionālo kontu sistēmas vispārējās valdības institucionālā sektora aprēķinus, ievērojot EKS 2010 metodoloģiju un vadlīnijas;
 2. sagatavot vispārējās valdības sektora budžeta deficīta un valsts parāda notifikāciju, koordinēt citu iesaistīto valsts iestāžu darbību nepieciešamās informācijas sagatavošanā un piegādē;
 3. sadarboties ar citām Departamenta struktūrvienībām un  Pārvaldes  struktūrvienībām iestādes un Departamenta kopējo uzdevumu izpildes nodrošināšanai;
 4. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām, zinātniskajām organizācijām un citām ieinteresētām institūcijām pilnveidot daļas kompetencē esošās statistikas metodoloģiju un nodrošināt statistiskās informācijas starptautisku salīdzināmību, lietojot starptautiski atzītas, zinātniski pamatotas un atzītai praksei atbilstošas datu vākšanas un novērtēšanas metodes, pilnveidot nacionālo kontu rādītāju sistēmu, izmantojot Eurostat un citu starptautisko organizāciju pieredzi un rekomendācijas;
 5. piedalīties Eiropas Savienības normatīvo aktu projektu izstrādē valsts finanšu statistikas jomā;
 6. izveidot un sistemātiski aktualizēt valsts finanšu statistikas datu bāzes, kā arī galveno rādītāju vēsturisko datu datnes (revīziju “trijstūrus”);
 7. sagatavot publikācijas un sniegt informāciju Pārvaldes publiski pieejamās datu bāzes aktualizēšanai par savā kompetencē esošiem nacionālo kontu sistēmas rādītājiem;
 8. sniegt atzinumus par ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem un metodoloģiskajiem materiāliem, kuru izvērtēšana ietilpst daļas kompetencē;
 9. uzlabot komunikāciju ar statistiskās informācijas sniedzējiem un lietotājiem par daļas kompetencē esošo statistisko informāciju un metodoloģiju;
 10. pēc Pārvaldes vadības norādījuma veikt citus statistikas darbus, kas nav iekļauti Oficiālās statistikas programmā;
 11. atbilstoši kompetencei, piedalīties jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešanā statistisko datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā.
 1. atbilstoši kompetencei īstenot Oficiālās statistikas programmu - apstrādāt un analizēt statistiskos apsekojumos, kā arī no citām informācijas sistēmām iegūtos datus, nodrošinot aktuālu un visaptverošu statistisko informāciju par EKS 2010 īstermiņa (ceturkšņa) rādītāju apjomu un dinamiku, kā arī institucionālo sektoru kontiem; 
 2. sadarboties ar citām Departamenta struktūrvienībām un Pārvaldes struktūrvienībām iestādes un Departamenta kopējo uzdevumu izpildes nodrošināšanai;
 3. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām, zinātniskajām organizācijām un citām ieinteresētām institūcijām pilnveidot daļas kompetencē esošās statistikas metodoloģiju un nodrošināt statistiskās informācijas starptautisku salīdzināmību, lietojot starptautiski atzītas, zinātniski pamatotas un atzītai praksei atbilstošas datu vākšanas un novērtēšanas metodes, pilnveidot nacionālo kontu rādītāju sistēmu, izmantojot Eurostat un citu starptautisko organizāciju pieredzi un rekomendācijas;
 4. izveidot un sistemātiski aktualizēt ceturkšņa nacionālo kontu sistēmas rādītāju datu bāzes;
 5. sagatavot publikācijas un sniegt informāciju Pārvaldes publiski pieejamās datu bāzes aktualizēšanai par savā kompetencē esošiem nacionālo kontu sistēmas rādītājiem;
 6. daļas kompetences ietvaros piedalīties Eiropas Savienības normatīvo aktu projektu izstrādē;
 7. sniegt atzinumus par ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem un metodoloģiskajiem materiāliem, kuru izvērtēšana ietilpst daļas kompetencē;
 8. uzlabot komunikāciju ar statistiskās informācijas sniedzējiem un lietotājiem par daļas kompetencē esošo statistisko informāciju un tās sagatavošanas metodoloģiju;
 9. sagatavot atbildes uz datu lietotāju, tai skaitā starptautisko organizāciju, pieprasījumiem par pieejamo daļas kompetencē esošo statistisko informāciju, koordinēt tās sagatavošanai nepieciešamās statistiskās informācijas iegūšanu no citām valsts pārvaldes iestādēm;
 10. piedalīties starptautisku projektu īstenošanā nacionālo kontu sistēmas datu kvalitātes uzlabošanai;
 11. pēc Pārvaldes vadības norādījuma veikt citus statistikas darbus, kas nav iekļauti Oficiālās statistikas programmā;
 12. atbilstoši daļas kompetencei piedalīties jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešanā statistisko datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā.
 1. atbilstoši kompetencei īstenot Oficiālās statistikas programmu - apstrādāt un analizēt statistiskos apsekojumos, kā arī no citām informācijas sistēmām iegūtos datus, nodrošinot aktuālu un visaptverošu statistisko informāciju par:
  1. nacionālo kontu sistēmas gada rādītāju apjomu un dinamiku un reģionālajiem kontiem,
  2. institucionālo sektoru kontiem, 
  3. sastādīt un sabalansēt ielaides – izlaides tabulas (turpmāk – IIT) un piedāvājuma – izlietojuma tabulas (turpmāk – PIT), 
  4. aprēķināt NKI apjomu gadā un sagatavot ziņojumu par tā aprēķināšanā izmantotās informācijas avotu kvalitāti un aprēķinos lietotajām metodēm,
  5. veikt Latvijas iemaksu Eiropas Savienības budžetā (Eiropas Savienības pašu resursu) rādītāja - PVN vidējās svērtās likmes aprēķinus un sagatavot ar to saistītās metodoloģijas un procedūru aprakstus;
 2. sadarboties ar citām Departamenta struktūrvienībām un Pārvaldes struktūrvienībām iestādes un Departamenta kopējo uzdevumu izpildes nodrošināšanai sniegt priekšlikumus par oficiālās statistikas rādītāju sistēmas un metodoloģijas pilnveidošanas jautājumiem, kas izriet no gada nacionālo un reģionālo kontu, kā arī PIT un IIT sastādīšanas procesā identificētajām problēmām;
 3. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām, zinātniskajām organizācijām un citām ieinteresētām institūcijām pilnveidot daļas kompetencē esošās statistikas metodoloģiju un nodrošināt statistiskās informācijas starptautisku salīdzināmību, lietojot starptautiski atzītas, zinātniski pamatotas un atzītai praksei atbilstošas datu vākšanas un novērtēšanas metodes, pilnveidot nacionālo kontu rādītāju sistēmu, izmantojot Eurostat un citu starptautisko organizāciju pieredzi un rekomendācijas;
 4. izveidot un sistemātiski aktualizēt gada nacionālo un reģionālo kontu sistēmas rādītāju datu bāzes;
 5. daļas kompetences ietvaros piedalīties Eiropas Savienības normatīvo aktu projektu izstrādē;
 6. sniegt pēc nepieciešamības atzinumus par ministriju un citu valsts institūciju sagatavoto analītisko materiālu projektiem saistībā ar makroekonomiskajiem rādītājiem;
 7. sniegt atzinumus par ministriju un citu valsts institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem un metodoloģiskajiem materiāliem, kuru izvērtēšana ietilpst daļas kompetencē;
 8. uzlabot komunikāciju ar statistiskās informācijas sniedzējiem un lietotājiem par daļas kompetencē esošo statistisko informāciju un tās sagatavošanas metodoloģiju;
 9. sagatavot atbildes uz datu lietotāju, tai skaitā starptautisko organizāciju, pieprasījumiem par pieejamo daļas kompetencē esošo statistisko informāciju, koordinēt tās sagatavošanai nepieciešamās statistiskās informācijas iegūšanu no citām valsts pārvaldes iestādēm;
 10. piedalīties starptautisku projektu īstenošanā nacionālo kontu sistēmas datu kvalitātes uzlabošanai;
 11. pēc Pārvaldes vadības norādījuma veikt citus statistikas darbus, kas nav iekļauti Oficiālās statistikas programmā;
 12. atbilstoši daļas kompetencei piedalīties jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešanā statistisko datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā.
 1. nodrošināt Eurostat un Apvienoto Nāciju Organizācijas izstrādātās metodoloģijas piemērošanu ārējās tirdzniecības statistikas rezultātu ieguvei;
 2. atbildēt par Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras, kā arī citu ar ārējo tirdzniecību saistīto klasifikāciju (CPA, NACE, BEC, SITC, u.c.) sagatavošanu pielietošanai datu apstrādē;
 3. sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādēm un citām ieinteresētajām institūcijām pilnveidot ārējās tirdzniecības statistikas rādītāju sistēmu, oficiālās statistikas veidlapas, veicot izmaiņas to aizpildīšanas metodoloģijā, kā arī izvērtēt valsts reģistros un citās informācijas sistēmās (Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Muitas pārvaldes datu bāze, VID PVN maksātāju reģistrs, valsts kuģu un gaisa kuģu reģistri u.c.) esošo datu kvalitāti un pielietošanu atbilstoši Eurostat un citu starptautisko organizāciju pieredzei un rekomendācijām;
 4. analizēt datus, kas iegūti no Intrastat pārskatiem par preču tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un muitas kravas deklarācijām par preču tirdzniecību ar trešajām valstīm (Extrastat), uzturēt un veikt Kopienas iekšējā tirgus dalībnieku reģistra (Intrastat reģistrs) aktualizāciju, veidot un aktualizēt Intrastat veidlapu respondentu sarakstu, izvērtēt nepieciešamību ierosināt administratīvā akta piespiedu izpildi, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu,  ar mērķi nodrošināt datu lietotājus ar augstas kvalitātes, aktuālu, visaptverošu informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību;
 5.  veikt nepieciešamos aprēķinus un pilnveidot analītisko darbu attiecībā uz Intrastat pārskatu datu apkopošanu saistībā ar vērtības rādītājiem un pierēķina veikšanu respondentu neatbildētībai un tirdzniecības apjomam zem robežlieluma;
 6. atbilstoši Oficiālajai statistikas programmai regulāri sagatavot ārējās tirdzniecības statistisko informāciju, sniegt informāciju Pārvaldes publiski pieejamās datu bāzes aktualizēšanai un dažādām Pārvaldes publikāciju sagatavošanas vajadzībām, kā arī atbildēt uz individuālajiem informācijas pieprasījumiem;
 7. uzlabot komunikāciju ar ārējās tirdzniecības statistikas lietotājiem par daļas kompetencē esošo statistisko informāciju un metodoloģiju;
 8. atbilstoši kompetencei piedalīties jaunu tehnoloģisku risinājumu ieviešanā statistisko datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā;
 9. sniegt atzinumus par normatīvo aktu projektiem un ministriju un citu valsts institūciju sagatavoto analītisko materiālu projektiem saistībā ar ārējo tirdzniecību;
 10. piedalīties starptautisku projektu īstenošanā, koordinēt to norisi un atbildēt par to kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
 11. pēc Pārvaldes vadības norādījuma veikt citus statistikas darbus, kas nav iekļauti Oficiālās statistikas programmā;
 12. piedalīties ES normatīvo aktu projektu izstrādē ārējās tirdzniecības statistiskas jomā.
 1. atbilstoši kompetencei un finanšu līdzekļiem īstenot Oficiālās statistikas programmu – nodrošināt daļas pārziņā esošo patēriņa cenu indeksa, saskaņotā patēriņa cenu indeksa, nemainīgas nodokļu likmes saskaņotā patēriņa cenu indeksa, mājokļu cenu indeksa un īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa aprēķiniem nepieciešamās informācijas iegūšanu, veikt tās apstrādi, analīzi un sagatavošanu publicēšanai; 
 2. atbilstoši pieejamajiem resursiem un kompetencei vākt un apstrādāt cenu informāciju, ko pieprasa Eurostat
 3. organizēt un vadīt CSP patēriņa cenu reģistratoru (statistiķu) darbu;
 4. sniegt atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem un metodoloģiskajiem materiāliem, kuru izvērtēšana ietilpst daļas kompetencē;
 5. atbilstoši kompetencei piedalīties jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešanā datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā, kā arī meklēt risinājumus administratīvo datu plašākai izmantošanai cenu indeksu aprēķinos; 
 6. uzkrāt statistisko informāciju, veidot datu bāzes;
 7. nodrošināt datu lietotājus ar  statistisko informāciju, ievērojot statistiskās konfidencialitātes nosacījumus;
 8. nodrošināt patēriņa cenu informāciju Eurostat/OECD pirktspējas paritātes apsekojumiem.
 1. atbilstoši  kompetencei īstenot Oficiālās statistikas programmu – nodrošināt savā pārziņā esošo rūpniecības produkcijas  ražotāju cenu indeksu, biznesa pakalpojumu cenu indeksu, būvniecības izmaksu indeksu un eksporta un importa vienības vērtības indeksu aprēķiniem nepieciešamās informācijas iegūšanu, apstrādi, analīzi un sagatavošanu publicēšanai;
 2. paplašināt administratīvo datu izmantošanu cenu indeksu aprēķiniem, ieviest metodes,  kas ļautu samazināt statistikas darba izmaksas un respondentu noslodzi;
 3. sniegt atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem un metodoloģiskajiem materiāliem, kuru izvērtēšana ietilpst daļas kompetencē;
 4. uzkrāt statistisko informāciju, izveidot un sistemātiski aktualizēt cenu indeksu datu bāzes;
 5. nodrošināt informācijas savākšanu un apstrādi Eurostat/OECD pirktspējas paritātes apsekojumiem;
 6. nodrošināt datu lietotājus ar statistisko informāciju, ievērojot statistiskās informācijas konfidencialitātes nosacījumus.
 1. nodrošina grāmatvedības organizāciju atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību, Grāmatvedības likumu, Ministru kabineta noteikumiem grāmatvedības kārtošanas un organizācijas jomā un citiem, daļai saistošiem tiesību aktiem, kā arī Valsts kases rīkojuma dokumentiem un Ekonomikas ministrijas resora vienotās grāmatvedības uzskaites kārtību;
 2. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Pārvaldes vadībai grāmatvedības kontu plānu;
 3. organizē Pārvaldes finanšu resursu uzskaiti, kontroli un pārskatu sagatavošanu, tai skaitā:
  1. veic ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, pašu kapitāla, uzkrājumu, kreditoru, debitoru, ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, kā arī sagatavo pārskata perioda slēgumu;
  2. nodrošina nodarbināto atlīdzības, nodokļu aprēķinus un uzskaiti;
  3. uzskaita un kontrolē komandējuma izdevumus;
  4. veic naudas līdzekļu un norēķinu inventarizācijas, piedalās materiālo vērtību inventarizācijā, rezultātus atspoguļojot uzskaitē;
  5. atspoguļo savstarpējās ekonomiskās un norēķinu saistības ar fiziskām un juridiskajām personām;
  6. organizē finanšu resursu izlietojuma uzskaiti atbilstoši Eiropas Savienības finansēto programmu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu prasībām;
  7. organizē grāmatvedības uzskaiti par naudas plūsmu, finanšu resursu izlietojumu un finanšu saistībām;
  8. sagatavo grāmatvedības pārskatus iesniegšanai augstākstāvošajām institūcijām tās noteiktajos termiņos.
 4. nodrošina saimniecisko darījumu iegrāmatošanu un grāmatvedības reģistru kārtošanu Resursu vadības sistēmā Horizon (turpmāk-RVS Horizon), pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un atbilstoši Līdzsvarotās stratēģijas informācijas sistēmas (turpmāk - LsIS) prasībām. Veic apmaksai saņemto rēķinu reģistrāciju RVS Horizon - Metarēķini un nodrošina saskaņošanas procesu RVS Horizon modulī “HoP”.
 5. veic resursu izlietojuma uzskaiti LsIS vajadzībām nepieciešamajās dimensijās;
 6. uzrauga naudas līdzekļu lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši piešķirtajam finansējumam un paredzētajam mērķim saskaņā ar apstiprināto finansēšanas plānu un izdevumu tāmēm;
 7. nodrošina grāmatvedības kontroli;
 8. sagatavo izziņas un paskaidrojumus par finanšu izlietojumu;
 9. izstrādā un aktualizē Pārvaldes grāmatvedības organizācijas dokumentus par kārtību, kādā dokumentē, novērtē un uzskaita Pārvaldes saimnieciskos darījumus, mantu un saistības, sniedz pārskatus, organizē attaisnojuma dokumentu apgrozību un kārto grāmatvedības reģistrus;
 10. koordinē Pārvaldes un Valsts kontroles sadarbību tās organizētajās revīzijās par finanšu pārskatu sagatavošanas pareizību, nodrošina ieteikumu ieviešanas organizāciju un ziņošanu par rezultātiem;
 11. nodrošina noteiktā kārtībā sistemātiski sakārtotas finanšu informācijas saglabāšanu un nodošanu arhīvā;
 12. atbilstoši savai kompetencei piedalās darba grupu, padomju un komisiju sanāksmēs.
 1. sadarbībā ar citām Pārvaldes struktūrvienībām izstrādā institūcijas darbības stratēģiju vidējam termiņam un iesniedz apstiprināšanai Ekonomikas ministrijā, nodrošina darbības stratēģijas aktualizēšanu vai precizēšanu;
 2. sagatavo un iesniedz priekšlikumus Valdības rīcības plāna Ekonomikas ministrijas pasākumiem valdības Deklarācijas izpildei, nodrošina Pārvaldes kompetencē esošo aktivitāšu īstenošanas uzraudzību un pārskatu sagatavošanu par izpildes gaitu;
 3. sadarbībā ar citām struktūrvienībām sagatavo un iesniedz Ekonomikas ministrijā priekšlikumus ministrijas Rīcības plāna pasākumiem;
 4. nodrošina Pārvaldes rezultatīvo rādītāju izstrādi un izpildes analīzi;
 5. koordinē un vada Eiropas Savienības finansēto programmu projektu (starptautisko projektu) ieviešanu Pārvaldē: sniedz metodoloģisku un informatīvu atbalstu Pārvaldes nodarbinātajiem ES finansēto projektu sagatavošanas un ieviešanas jomā, projektu plānošanā MicroStrategy; 
 6. veic projektu uzraudzību un tālākvirzību, plāno un kontrolē finanšu un darba resursu plūsmas, uzrauga projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalifikācijas prasībām, apkopo un analizē projektu izdevumus atbilstoši mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem;
 7. veicina un iesaistās Eiropas struktūrfondu finansētu projektu ieviešanā Pārvaldē;
 8. sadarbībā ar citām struktūrvienībām plāno prioritāros pasākumus iesniegšanai Ekonomikas ministrijā tās noteiktajā termiņā;
 9. plāno un analizē Pārvaldes maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus;
 10. izstrādā Pārvaldes valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam iesniegšanai Ekonomikas ministrijā;
 11. sagatavo budžeta programmu un pasākumu finansēšanas plānus un tāmes;
 12. izstrādā ikgadējo Pārvaldes Darbības plānu, sasaistot to ar institūcijas darbības stratēģiju un budžetu, nepieciešamības gadījumā nodrošina tā aktualizēšanu;
 13. sadarbībā ar citām struktūrvienībām izstrādā Pārvaldes publisko gada pārskatu, novērtējot paveikto, sasniegtos darbības rezultātus un rezultatīvos rādītājus;
 14. uzrauga un koordinē risku vadības pasākumus daļas kompetences jomās, lai nodrošinātu iestādes mērķu sasniegšanu; 
 15. nodrošina Pārvaldes vadības dokumentu (Darbības plāns, institūcijas darbības stratēģija) izpildes uzraudzību, sagatavo ziņojumus par iestādes darbību un rezultatīvo rādītāju izpildi;
 16. nodrošina budžeta izdevumu sadalījumu RVS Horizon un LsIS atbilstoši Pārvaldē definētajiem produktiem atbalsta departamentos un daļās, uzņēmumu, makroekonomiskās, lauksaimniecības un vides, cenu, sociālās statistikas jomās saskaņā ar Pārvaldes budžeta līnijām, budžeta izdevumu klasifikāciju un ekonomiskajām kategorijām;
 17. sagatavo finanšu pārskatus, apkopo un analizē finanšu resursu izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim, analizē un izstrādā paskaidrojumus par Pārvaldes valsts pamatbudžeta izpildi iesniegšanai augstākstāvošajām institūcijām tās noteiktajos termiņos, pirms pārskatu un  atskaišu iesniegšanas veic iesniedzamās informācijas analītisko un loģisko kontroli;
 18. izstrādā dažādus Pārvaldes darbību raksturojošus indikatorus, analizē darbību un iesniedz priekšlikumus lēmumu pieņemšanai finanšu vadības jomā;
 19. uztur un attīsta LsIS, nodrošina ar informāciju un izstrādā dažādus analītiskos pārskatus par patērēto darba laiku un izmaksām produktu un procesu griezumā un darbības indikatoriem;
 20. sniedz konsultatīvu atbalstu nodarbinātajiem LsIS darba laika uzskaites jautājumos;
 21. nodrošina iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību un uzlabojumu veikšanu;
 22. nodrošina Projektu uzraudzības komitejas darbu;
 23. daļas kompetences ietvaros izstrādā Pārvaldes iekšējos noteikumus finanšu vadības un Eiropas savienības finansēto projektu ieviešanas jautājumos;
 24. atbilstoši savai kompetencei piedalās darba grupu, padomju un komisiju sanāksmēs.
 1. organizē Pārvaldes iepirkumu pārvaldību;
 2. sastāda, caurskata, saskaņo un reģistrē līgumus;
 3. nodrošina administratīvo pārkāpumu procesa virzības Pārvaldē pārvaldību;
 4. izstrādā iekšējos noteikumus savas kompetences jomā; caurskata un saskaņo citu struktūrvienību sagatavotos iekšējos noteikumus;
 5. sagatavo pilnvaras un uzziņas;
 6. atbilstoši savai kompetencei sagatavo rīkojumu, pārvaldes lēmumu un iekšējo normatīvo aktu projektus un izziņas;
 7. izskata un saskaņo struktūrvienību sagatavotos vispārīgos rīkojumus.  Pēc Personāla daļas lūguma izskata Personāla daļas sagatavotos personāla rīkojumus;
 8. savas kompetences jomā izstrādā vai konsultē citas struktūrvienības par ārējo normatīvo aktu projektu izstrādi;
 9. konsultē citas struktūrvienības par normatīvo aktu piemērošanu, statistiskās konfidencialitātes juridiskajiem aspektiem, kā arī par informācijas drošību un datu aizsardzību;
 10. atbilstoši savai kompetencei izskata, analizē un sagatavo atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu sagatavotajiem ārējo normatīvo aktu projektiem;
 11. atbilstoši savai kompetencei izskata, analizē un sagatavo atzinumus par fizisko un juridisko personu pieprasījumiem;
 12. vadības uzdevumā izskata, analizē un sagatavo citus juridiskus slēdzienus Pārvaldes kompetencē esošajos jautājumos;
 13. pārstāv Pārvaldes intereses valsts pārvaldes iestādēs un uz atsevišķa pilnvarojuma pamata visu līmeņu tiesu instancēs;
 14. atbilstoši savai kompetencei piedalās darba grupu, padomju un komisiju sanāksmēs;
 15. nodrošina Trauksmes celšanas likuma prasību ievērošanu iestādē;
 16. uztur un regulāri aktualizē nepieciešamo informāciju daļas kompetences jautājumos Pārvaldes iekštīklā;
 17. nodrošina informācijas drošības pārvaldības un personas datu aizsardzības sistēmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 18. izstrādā un ievieš ar informācijas sistēmu (turpmāk – IS) drošību un personas datu aizsardzību saistītos normatīvos aktus Pārvaldē;
 19. izstrādā IS drošības risku analīzes metodiku un koordinē un nodrošina informācijas drošības risku pārvaldības procesu;
 20. izstrādā un ievieš IS un personas datu drošības incidentu pārvaldības procesu un koordinē incidentu izmeklēšanu;
 21. organizē ar IS drošību un personas datu aizsardzību saistītās mācības;
 22. uzrauga un nodrošina Pārvaldes informācijas drošības pārvaldības sistēmas atbilstību ieviestajiem kvalitātes standartiem, kā arī veicina jaunu kvalitātes standartu ieviešanu;
 23. veicina personu, tai skaitā īpašās kategorijas, datu saņemšanu no administratīvajiem datu avotiem Pārvaldes darbības nodrošināšanai.
 1. kopīgi ar Pārvaldes vadību un struktūrvienību vadītājiem izstrādā Pārvaldes personāla stratēģiju, analizē nodarbināto kvalitatīvo sastāvu, personāla mainību un atbilstoši Pārvaldes noteiktajām prioritātēm un uzdevumiem izvērtē kvalifikācijas celšanas un profesionālās izaugsmes iespējas;
 2. sagatavo un noformē nepieciešamos dokumentus nodarbināto civildienesta vai darba tiesisko attiecību nodibināšanai, grozīšanai vai izbeigšanai;
 3. uzrauga Pārvaldes nodarbināto darba samaksas sistēmas atbilstību spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
 4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē konkursus uz vakantajiem amatiem, piedalās personāla atlases procesā, noformē konkursa komisiju sēžu protokolus un informē pretendentus par konkursa rezultātiem;
 5. sadarbībā ar Cilvēkresursu apmācību padomi izskata nodarbināto profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamību, apkopo un analizē informāciju par nodarbināto darbības un tās rezultātu novērtēšanas gaitā noteiktajām, nepieciešamajām mācību vajadzībām un sagatavo mācību gada plānu;
 6. koordinē nodarbināto mācību procesu iestādē, apkopo informāciju par apgūtajām mācību jomām un par to informē Pārvaldes vadību un Cilvēkresursu apmācību padomi, kā arī veicina iestādes vadošo speciālistu iesaistīšanu apmācības procesā;
 7. sagatavo rīkojumus par personālvadības jautājumiem;
 8. koordinē nodarbināto amata/darba pienākumu aprakstu izstrādi, veic to noformēšanu un sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem regulāri nodrošina to aktualizāciju;
 9. pēc nepieciešamības sagatavo no RVS „Horizon” esošās informācijas Pārvaldes amatu un nodarbināto sarakstus, gatavo rīkojumu projektus par izmaiņām amatu sarakstā;
 10. daļas kompetences ietvaros sagatavo un piedalās darba grupās iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādē;
 11. ievada RVS “Horizon” informāciju par nodarbinātajiem (arī darba apliecību/magnētisko ieejas durvju karšu reģistrāciju nodarbināto darba laika uzskaites sistēmas ekspluatācijas nodrošināšanai) un regulāri aktualizē šo informāciju;
 12. veido, kārto un aktualizē nodarbināto personu lietas;
 13. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic amatu klasifikāciju un saskaņošanu ar augstākstāvošām institūcijām;
 14. koordinē nodarbināto darba izpildes novērtēšanas procesu, apkopo rezultātus, uztur un aktualizē normatīvajos aktos  noteiktajā apjomā informāciju par Pārvaldes nodarbinātajiem datu bāzē „Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma” (NEVIS);
 15. normatīvajos aktos noteiktajā apjomā atlasa informāciju par nodarbinātajiem no RVS „Horizon” un katru mēnesi to nosūta Valsts kancelejai;
 16. likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajā kārtībā regulāri nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par Pārvaldes amatpersonām, informē amatpersonas par šā likuma prasībām un sagatavo lēmumus par aizliegumu savienot amatus;
 17. organizē seminārus jaunajiem nodarbinātajiem par Pārvaldes struktūru, darbību, iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem un citiem aktuāliem jautājumiem;
 18. kopā ar Pārvaldes vadību izskata ierosinājumus par nodarbināto apbalvošanu, materiālo stimulēšanu;
 19. izskata sūdzības un iesniegumus par personālvadības jautājumiem un piedalās disciplinārlietu izskatīšanā;
 20. informē un konsultē nodarbinātos par izmaiņām personālvadības jomas normatīvajos aktos;
 21. daļas kompetences ietvaros piedalās Pārvaldes stratēģisko dokumentu izstrādē;
 22. sniedz konsultatīvu atbalstu struktūrvienību vadītājiem personālvadības jautājumos;
 23. uztur un regulāri aktualizē nepieciešamo informāciju daļas kompetences jautājumos Pārvaldes iekštīklā;
 24. pēc pieprasījuma sagatavo un sniedz nepieciešamo informāciju par Pārvaldes amatiem un personālu;
 25. pēc nodarbināto vai citu valsts institūciju pieprasījuma sagatavo izziņas par nodarbināto darbu Pārvaldē;
 26. veic nodarbināto aptaujas un citus vienreizējus Pārvaldes vadības uzdevumus daļas kompetencē esošos jautājumos.
 1. organizē un vada lietvedību Pārvaldē;
 2. sastāda Pārvaldes lietu nomenklatūru un iesniedz to apstiprināšanai priekšniekam un nepieciešamības gadījumā Latvijas Nacionālajam arhīvam;
 3. izstrādā un aktualizē lietvedības noteikumus un citus iekšējos normatīvos aktus savas kompetences ietvaros, kontrolē to izpildi;
 4. savlaicīgi izskata un reģistrē saņemtos dokumentus (pasta, faksa, personīgi nodotos, kurjerpasta un elektroniskā pasta, izņemot pārskatu un anketu veidlapas) un nodod izskatīšanai priekšniekam;
 5. pārbauda Pārvaldes sagatavoto nosūtāmo dokumentu noformējuma atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, sakārto tos, reģistrē un nosūta adresātam;
 6. reģistrējamos saņemtos un nosūtāmos dokumentus reģistrē un skenē elektroniskajā dokumentu aprites sistēmā;
 7. kontrolē dokumentu savlaicīgu un sistemātisku izpildi atbilstoši rezolūcijā noteiktajam termiņam un sagatavo atskaites par kontroles uzdevumu izpildi;
 8. apstrādā pa telefaksu saņemtos pārskatus, saņem pārskatus no Pārvaldes informācijas centra un klientu atnestos pārskatus pie Pārvaldes apsardzes darbinieka, tos kodē, šķiro un nodod atbilstošajām struktūrvienībām;
 9. organizē un nodrošina ikdienas dokumentu apmaiņu ar Ekonomikas ministriju un citām valsts institūcijām un privātpersonām;
 10. organizē (tai skaitā elektronisko dokumentu) lietu pieņemšanu no struktūrvienībām un to uzskaiti;
 11. organizē lietu glabāšanu Pārvaldes arhīvā;
 12. sagatavo un nodod lietas (arī elektroniskos dokumentus) Latvijas Nacionālajā arhīvā;
 13. vada elektroniskās dokumentu arhivēšanas sistēmas ekspluatāciju un adaptē sistēmas jaunu versiju ieviešanu;
 14. plāno un pārrauga elektroniski arhivējamo dokumentu un papīra formas dokumentu plūsmas organizāciju;
 15. sagatavo dokumentu iznīcināšanas aktus, koordinē dokumentu atlasi iznīcināšanai un elektroniski arhivēto dokumentu papīra formu iznīcināšanu;
 16. izstrādā priekšlikumus par lietvedības noteikumu un lietu nomenklatūras optimizācijai un citiem ar lietvedību un arhīvu saistītiem jautājumiem;
 17. piedalās ārējo normatīvo aktu izvērtēšanā un sagatavo atzinumus par lietvedības un arhīva jautājumiem;
 18. reģistrē pārvaldes rīkojumus.
 1. nodrošina Pārvaldei lietošanā nodoto ēku un tām pieguļošo teritoriju (pagalmu, ietvju) uzturēšanu atbilstošā tehniskā kārtībā;
 2. izstrādā un aktualizē atbilstošus iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus savas kompetences ietvaros;
 3. atbilstoši daļas kompetencei plāno un realizē lietderīgu un ekonomisku Pārvaldei piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu saimnieciskām un apgādes vajadzībām;
 4. pieņem un glabā Tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļas noliktavā ienākošās materiālās vērtības, veic materiālo vērtību izdali un uzskaiti sadarbībā ar Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departamenta Finanšu resursu uzskaites daļu;
 5. uztur darba laika uzskaites, reģistrācijas un analīzes sistēmu;
 6. veic Pārvaldes un tās reģionālajās struktūrvienībās saimniecisko un apgādes jautājumu vispārēju koordināciju;
 7. veic remontdarbu, preču, materiālu, iekārtu un biroja aprīkojuma iegādi, sadali un pārgrupēšanu Pārvaldē un tās reģionālajās struktūrvienībās; veic elektroniskajā noliktavā esošo materiālo vērtību aprites dokumentēšanu resursu vadības sistēmā “Horizon Web HOP”;
 8. nodrošina Pārvaldes rīcībā esošo ēku un būvju pārvaldīšanu un ekspluatāciju, tai skaitā dokumentē veiktās vizuālās pārbaudes par būtiskākajiem konstatējumiem, sastādot vizuālās pārbaudes aktus;
 9. nodrošina Pārvaldes dienesta autotransporta optimālu ekspluatāciju;
 10. sniedz palīdzību Pārvaldes struktūrvienībām saskaņā ar to reģistrētajiem darbu pieteikumiem PITS sistēmas datu bāzē „Saimniecības darbu pieteikumi”;
 11. katru gadu apkopo no Pārvaldes struktūrvienībām informāciju par nākamajā gadā nepieciešamajiem iepirkumiem Pārvaldes pamatdarbības nodrošināšanai un nodod to izskatīšanai komisijai;
 12. plāno saimnieciskos iepirkumus, tai skaitā iekļaušanai iepirkumu plānā;
 13. nodrošina atbildībā esošos līgumos paredzēto darbu izpildes kontroli;
 14. izstrādā, saskaņo un aktualizē ar darba aizsardzību un ugunsdrošību saistītos iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus, kā arī kontrolē to izpildi;
 15. veido, uztur un uzrauga darba aizsardzības sistēmas darbību Pārvaldē;
 16. plāno, organizē un veic instruktāžas un apmācību darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā Pārvaldes nodarbinātajiem;
 17. veic Pārvaldes darba vides iekšējo uzraudzību un informē priekšnieku par darba vides riska faktoru novērtējumu un veiktajiem vai veicamajiem darba aizsardzības pasākumiem;
 18. pārstāv Pārvaldes intereses Valsts darba inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu un norādījumu izpildē darba aizsardzības vai ugunsdrošības jomā, un darbojas Pārvaldes darba aizsardzības organizatoriskajā sistēmā;
 19. organizē Pārvaldes telpu nomas un iznomāšanas procedūras;
 20. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā publicē informāciju par Pārvaldes nomātājiem un iznomātajiem īpašumiem;
 21. organizē nodarbināto veselības apdrošināšanu;
 22. veic Pārvaldē nodarbināto norīkošanu obligātās veselības pārbaudes veikšanai, aktualizē Pārvaldē nodarbināto datus par obligātās veselības pārbaudi RVS “Horizon”;
 23. nodrošina atbalstu saimniecisko procesu organizēšanā Pārvaldes pasākumos.
 1. koordinē oficiālās statistikas plānošanas un statistisko klasifikāciju metodoloģiskos jautājumus OSS;
 2. izstrādā Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumus par Oficiālās statistiskas programmu, kā arī sagatavo nepieciešamos MK noteikumu grozījumus;
 3. nodrošina Pārvaldes darba plāna sagatavošanu un tā izpildes kontroli;
 4. uztur lokālo valsts statistikas pārskatu un anketu paraugu reģistrēšanas klasifikatoru (VSPARK) un piešķir Pārvaldes oficiālās statistikas veidlapu paraugiem (turpmāk – veidlapām) VSPARK kodus;
 5. ievieto Pārvaldes veidlapas un to aprakstus Pārvaldes tīmekļa vietnē;
 6. piedalās veidlapu  apstiprināšanas MK noteikumu projekta sagatavošanā;
 7. sagatavo Oficiālās statistikas veidlapu katalogu un veic tā aktualizāciju, un nodrošina tā publicēšanu Pārvaldes tīmekļa vietnē;
 8. pēc pieprasījuma veic citu valsts institūciju, kas nodrošina oficiālo statistiku, (turpmāk – statistikas iestādes) veidlapās iekļauto rādītāju saskaņošanu; sadarbībā ar Pārvaldes struktūrvienībām sagatavo atzinumus par veidlapu projektiem;
 9. uztur un pēc nepieciešamības aktualizē MK noteikumus par statistisko klasifikāciju sarakstu un tajā iekļauto statistisko klasifikāciju ieviešanas, uzturēšanas un publicēšanas kārtību;
 10. uztur statistisko klasifikāciju katalogu un vismaz reizi gadā veic tā aktualizāciju, un publicē to Pārvaldes tīmekļa vietnē;
 11. izvērtē Pārvaldes un citu valsts institūciju izstrādāto nacionālo statistisko klasifikāciju projektus;
 12. nodrošina Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) un Preču statistiskās klasifikācijas pēc saimniecības nozarēm (CPA) ieviešanu, uzturēšanu un pieeju klasifikāciju aktuālajām versijām;
 13. uztur un pēc nepieciešamības aktualizēt MK noteikumus par Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikatoru (ATVK) un publicē Pārvaldes tīmekļa vietnē klasifikatora aktuālo versiju;
 14. pilda nacionālā kontaktpunkta funkciju reģionālās un urbānās statistikas jautājumos, izņemot datu pieprasījumus;
 15. atbild par statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām un tos nosakošo normatīvo aktu uzturēšanu (MK rīkojums, NUTS regula);
 16. atbilstoši ES prasībām, sagatavo un nosūta ES Statistikas birojam (turpmāk – Eurostat) reģionālo un infra-reģionālo informāciju;
 17. uztur un attīsta COMPENDIUM datubāzi, aktualizē datubāzē esošo informāciju par ES tiesību aktu statistikas jomā izpildi Pārvaldē;
 18. organizē Pārvaldes Metodoloģiskās padomes darbu, nodrošina Pārvaldes Metodoloģiskās padomes sekretariāta funkciju izpildi;
 19. izstrādā iekšējos un ārējos normatīvos aktus daļas kompetences ietvaros un nodrošina to aktualitāti;
 20. sniedz konsultācijas daļas kompetences ietvaros.
 1. uztur un pilnveido apsekojumu plānošanas datu bāzi;
 2. izstrādā, pielieto un pilnveido matemātiskās metodoloģijas izlases apsekojumos - it īpaši: respondentu atlases plānošanā un atlasē, imputācijā un svēršanā un kvalitātes izvērtēšanā;
 3. izstrādā, pielieto un pilnveido matemātiskās metodoloģijas aprēķinos, tai skaitā: Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaita un ilgtermiņa migrācijas novērtēšanā, Intrastat pārskatu neatbildējušo respondentu un Intrastat pārskatu  neiekļauto (zemsliekšņa) uzņēmumu ārējās tirdzniecības rādītāju novērtēšanā, Tautas skaitīšanas rādītāju novērtēšanā;
 4. izstrādā, pielieto un pilnveido matemātiskās metodoloģijas laikrindu sezonālā, kalendārā koriģēšanā un sadalīšanai laikā;
 5. izstrādā, pielieto un pilnveido matemātiskās metodoloģijas statistisko datu izpaušanas kontroles jautājumos;
 6. izstrādā, uztur un pilnveido lietojumprogrammatūras MND izstrādātajām matemātiskām metodoloģijām;
 7. izstrādā iekšējos un ārējos normatīvos aktus daļas kompetences ietvaros un nodrošina to aktualitāti;
 8. sniedz konsultācijas daļas kompetences ietvaros.
 1. koordinē, plāno un organizē Pārvaldes struktūrvienību darbību Pārvaldes Kvalitātes vadības sistēmas (turpmāk – KVS) un Eiropas Statistikas prakses kodeksa (turpmāk – Prakses kodekss) jautājumos;
 2. vada un organizē KVS uzturēšanu un pilnveidošanu Pārvaldē atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001 „Kvalitātes pārvaldes sistēmas. Prasības (ISO 9001)”. Kvalitātes vadības daļas  vadītājs veic Pārvaldes Kvalitātes sistēmas vadītāja pienākumus;
 3. uztur Pārvaldes Procesu portālu;
 4. plāno un organizē KVS auditus, koordinē auditu neatbilstību novēršanu un ieteikumu ieviešanu;
 5. nodrošina Pārvaldes Kvalitātes vadības grupas darbu, t.sk. plāno un organizē KVS vadības pārskati, uzrauga pieņemto lēmumu izpildi;
 6. koordinē un uzrauga Prakses kodeksa ievērošanu Pārvaldē, t.sk. organizē Eurostat detalizētās ekspertīzes vizītes un Pārvaldes oficiālās statistikas nodrošināšanas atbilstības Prakses kodeksa prasībām novērtēšanu, koordinē uzlabojuma darbību noteikšanu un uzrauga to ieviešanu;
 7. koordinē un uzrauga vispārīgo kvalitātes prasību ieviešanu un ievērošanu citās Latvijas statistikas iestādēs;
 8. saskaņā ar pieprasījumu, sagatavo un sniedz Eurostat ziņojumus par Prakses kodeksa ieviešanu un ievērošanu OSS, balstoties uz Pārvaldes struktūrvienību un statistikas iestāžu, kas nodrošina Eiropas statistiku, sniegto informāciju;
 9. uztur informāciju e-Pārvaldes sadaļā “Kvalitāte” un Pārvaldes tīmekļa vietnē daļas kompetences jomās;
 10. izstrādā iekšējos un ārējos normatīvos aktus daļas kompetences ietvaros un nodrošina to aktualitāti;
 11. sniedz konsultācijas daļas kompetences ietvaros.
 1. atbilstoši kompetencei un finanšu līdzekļiem īsteno oficiālās statistikas programmu - vāc, apstrādā un analizē statistisko informāciju, kas iegūta, veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot administratīvo datu avotu informāciju, nodrošinot Latvijas ekonomiskās un sociālās politikas veidotājus, starptautiskās un citas ieinteresētās institūcijas ar augstas kvalitātes, aktuālu un visaptverošu statistisko informāciju par rūpniecības, būvniecības un  ieguldījumu īstermiņa un gada rūpniecības produkcijas statistiku, nekustamā īpašuma statistiku, kā arī atbild par apstrādes rūpniecības, būvniecības un investīciju konjunktūras apsekojumu pilnveidošanu, saskaņā ar Eiropas Savienības Kopējo saskaņoto konjunktūras un patērētāju apsekojumu programmu;
 2. sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādēm, zinātniskajām organizācijām un citām ieinteresētām institūcijām pilnveido rūpniecības, būvniecības un ieguldījumu  īstermiņa un gada rūpniecības produkcijas, konjunktūras rādītāju sistēmu, pārskatus un apsekojumu programmas, izmantojot Eurostat, Eiropas Komisijas ekonomikas  un finanšu lietu ģenerāldirektorāta un citu starptautisko organizāciju pieredzi un rekomendācijas, nodrošinot statistiskās informācijas starptautisku salīdzināmību; izstrādā jaunus sadarbības projektus ar datu lietotājiem, tai skaitā starptautiskajām organizācijām, koordinē to norisi un atbild par to kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
 3. publicē un izplata iekšzemes un ārvalstu datu lietotājiem nepieciešamo kopsavilkuma statistisko informāciju, veido un sistemātiski aktualizē rūpniecības, būvniecības un ieguldījumu īstermiņa un rūpniecības produkcijas ražošanas statistikas datu bāzi, sagatavo atbildes uz datu lietotāju, tai skaitā starptautisko organizāciju, pieprasījumiem par tās rīcībā esošā statistisko informāciju, koordinēt nepieciešamās statistiskās informācijas iegūšanu no citām valsts un pašvaldību iestādēm, stingri ievērojot individuālās statistiskās informācijas datu neizpaušanas nosacījumus;
 4. uzlabo un pilnveido statistikas pakalpojumu kvalitāti, konsultē statistiskās informācijas sniedzējus un lietotājus par daļas kompetencē esošo statistisko informāciju  un metodoloģiju;
 5. dod slēdzienus par ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem un metodoloģiskajiem materiāliem, kuru izvērtēšana ietilpst daļas kompetencē;
 6. atbild par rūpniecības produkcijas klasifikācijas (PRODCOM) ieviešanu un aktualizēšanu, saskaņā ar ES Regulu prasībām un par Būvju klasifikācijas (CC) ieviešanu un pielietošanu;
 7. veic datu savākšanas un apstrādes centru darba metodoloģisko vadību rūpniecības, būvniecības un ieguldījumu īstermiņa un rūpniecības produkcijas ražošanas statistikas jautājumos;
 8. atbilstoši kompetencei, piedalās jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešanā statistisko datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā;
 9. sniedz priekšlikumus attiecībā uz normatīvo aktu projektu izstrādi un atzinumiem par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;
 10. piedalās Eiropas Savienības normatīvo aktu projektu izstrādē;
 11. sniedz CSP priekšniekam informāciju, kas nepieciešama sankciju piemērošanai, par datu sniegšanas vai izmantošanas pārkāpumiem.
 1. atbilstoši kompetencei un finanšu līdzekļiem īsteno oficiālās statistikas programmu - apstrādā un analizē statistisko informāciju, kas iegūta, veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot administratīvo datu avotu informāciju, nodrošinot Latvijas ekonomiskās un sociālās politikas veidotājus, starptautiskās un citas ieinteresētās institūcijas ar augstas kvalitātes, aktuālu un visaptverošu statistisko informāciju par tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumu īstermiņa rādītājiem, un atsevišķiem gada rādītājiem, informācijas sabiedrības rādītājiem, kā arī atbild par tirdzniecības un pakalpojumu konjunktūras apsekojumu pilnveidošanu, saskaņā ar Eiropas Savienības Kopējo saskaņoto konjunktūras un patērētāju apsekojumu programmu; 

1.1 sadarbībā ar valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, zinātniskajām organizācijām un citām ieinteresētām institūcijām pilnveido konjunktūras rādītāju sistēmu, pārskatus un apsekojumu programmas, izmantojot Eiropas Komisijas ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta pieredzi un rekomendācijas, nodrošinot statistiskās informācijas starptautisku salīdzināmību;

 1. pilnveido daļas kompetencē esošās statistikas metodoloģiju un nodrošina statistiskās informācijas starptautisku salīdzināmību, lietojot starptautiski atzītas, zinātniski pamatotas un atzītai praksei atbilstošas datu vākšanas un vispārināšanas metodes;
 2. koordinē īstermiņa statistikas metodoloģisko darbu, tā atbilstību Regulu prasībām, seko tās izmaiņām un nodrošina atbildīgo daļu līdzdalību to izpildē;
 3. kopā ar valsts pārvaldes iestādēm, zinātniskajām organizācijām un citām ieinteresētām pusēm pilnveido tirdzniecības, pakalpojumu un informācijas sabiedrības statistikas rādītāju sistēmu, ieviešot Eurostat un citu starptautisko organizāciju pieredzi un rekomendācijas;
 4. uzlabo un pilnveido statistikas pakalpojumu kvalitāti, konsultē statistiskās informācijas sniedzējus un lietotājus par valstī izveidoto tirdzniecības, pakalpojumu un informācijas sabiedrības  statistikas informācijas sistēmu un metodoloģiju;
 5. līdzdarbojas jaunu sadarbības projektu un perspektīvo plānu izstrādē ar citu valstu statistikas iestādēm vai ieinteresētajām institūcijām par tirdzniecības, pakalpojumu un informācijas sabiedrības statistikas jautājumiem;
 6. sistematizē un analizē statistisko informāciju par tirdzniecības, pakalpojumu un informācijas sabiedrības statistikas un konjunktūras apsekojuma jautājumiem,  sagatavo statistisko datu publikācijas par šīm tēmām, nodrošina iekšzemes un ārvalstu datu lietotājiem nepieciešamo kopsavilkuma statistisko informāciju, tai skaitā Eiropas Savienības statistikas biroju, Apvienoto Nāciju Organizācijas statistikas biroju un citas starptautiskās institūcijas ar statistisko informāciju;
 7. sagatavo atbildes uz datu lietotāju, tai skaitā starptautisko organizāciju, pieprasījumiem par pieejamo daļas pārziņā esošo statistisko informāciju, koordinē nepieciešamās statistiskās informācijas iegūšanu no citām valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām un to iestādēm, pēc vienošanās ar valsts institūcijām vai privātpersonām veic papildu statistikas darbus, kas nav iekļauti oficiālās statistiskas programmā;
 8. sistemātiski analizē sākotnējās statistiskās informācijas apjomus un plūsmas, lai novērstu nevajadzīgas dublējošas informācijas vākšanu, padarītu šo darbu efektīvāku un operatīvāku. Attīsta un paplašina iespējas pielāgot daļas pārziņā esošajai statistikai nepieciešamo informāciju no administratīvo datu avotiem; 
 9. sniedz priekšlikumus attiecībā uz normatīvo aktu projektu izstrādi un atzinumiem par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem un metodoloģiskajiem materiāliem, kuru izvērtēšana ietilpst daļas kompetencē;
 10. piedalās Eiropas Savienības normatīvo aktu projektu izstrādē;
 11. atbilstoši daļas kompetencei piedalās jaunu tehnoloģiskos risinājumu ieviešanā statistisko datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā; 
 12. sniedz CSP priekšniekam informāciju, kas nepieciešama sankciju piemērošanai, par datu sniegšanas vai izmantošanas pārkāpumiem.
 1. atbilstoši kompetencei un finanšu līdzekļiem īsteno oficiālās statistiskas programmu - vāc, apstrādā un analizē statistisko informāciju, kas iegūta, veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot administratīvo datu avotu informāciju, nodrošinot Latvijas ekonomiskās un sociālās politikas veidotājus, starptautiskās un citas ieinteresētās institūcijas ar augstas kvalitātes, aktuālu un visaptverošu statistisko informāciju par uzņēmējdarbības gada regulārajā statistikā (uzņēmējdarbības gada strukturālā statistika (USS), uzņēmumu demogrāfija (UD), pakalpojumu nozaru gada statistika, uzņēmumu finanšu un ieguldījumu statistika ), ārvalstu saistītu uzņēmumu, inovāciju un pētniecības statistiku;
 2. sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādēm, zinātniskajām organizācijām un citām ieinteresētām pusēm pilnveido daļas darbības kompetencē esošās statistikas jomas , pārņemot Eurostat un citu starptautisko organizāciju pieredzi un rekomendācijas un izpildot ES Regulu prasības atbilstošajā jomā;
 3. pilnveido valsts statistiskos pārskatus, vienreizējo izlases apsekojumu programmas un to metodoloģiju, izdara izmaiņas instrukcijās un metodoloģiska un normatīva rakstura norādījumos,  nodrošina statistiskās informācijas starptautisku salīdzināmību, lietojot starptautiski atzītas, zinātniski pamatotas un atzītai praksei atbilstošas datu vākšanas un vispārināšanas metodes;
 4. izstrādā jaunus sadarbības projektus ar datu lietotājiem, tai skaitā starptautiskajām organizācijām, koordinē to norisi un atbild par to kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
 5. sistematizē statistisko informāciju daļas darbības kompetencē esošajās statistikas jomās, publicē un izplata iekšzemes un ārvalstu datu lietotājiem nepieciešamo kopsavilkuma statistisko informāciju, sagatavo atbildes uz datu lietotāju, tai skaitā starptautisko organizāciju, pieprasījumiem par pieejamo statistisko informāciju, koordinē nepieciešamās statistiskās informācijas iegūšanu no citām valsts un pašvaldību institūcijām, veic papildu statistikas darbus, kas nav iekļauti Oficiālās statistiskas programmā;
 6. dod slēdzienus par ministriju un citu valsts iestāžu sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem un metodoloģiskajiem materiāliem, kuru izvērtēšana ietilpst daļas kompetencē.
 7. uzlabo un pilnveido statistikas pakalpojumu kvalitāti, konsultē statistiskās informācijas sniedzējus un lietotājus par valstī izveidoto valsts statistiskās informācijas sistēmu un metodoloģiju, veic datu savākšanas un apstrādes centru darba metodoloģisko vadību daļas darbības kompetencē esošajās statistikas jomās;
 8.  piedalās Eiropas Savienības normatīvo aktu projektu izstrādē;
 9. atbilstoši daļas kompetencei piedalās jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešanā statistisko datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā;
 10. piedalās pētījumos daļas darbības kompetencē esošajās statistikas jomās, īstenojot nacionālos un starptautiskos projektus un programmas;
 11. izstrādā priekšlikumus valsts reģistros un citās informācijas sistēmās iekļaujamo rādītāju saskaņošanai;
 12. sniedz CSP priekšniekam informāciju, kas nepieciešama sankciju piemērošanai, par datu sniegšanas vai izmantošanas pārkāpumiem.
 1. atbilstoši kompetencei un finanšu līdzekļiem īsteno oficiālās statistiskas programmu - vāc, apstrādā un analizē statistisko informāciju, kas iegūta, veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot administratīvo datu avotu informāciju, nodrošina Latvijas ekonomiskās un sociālās politikas veidotājus, starptautiskās un citas ieinteresētās institūcijas ar augstas kvalitātes, aktuālu un visaptverošu statistisko informāciju par ekonomiski aktīvo uzņēmumu kopu, kas sniedz iespēju organizēt un koordinēt statistikas apsekojumus, nodrošinot saskaņotu atlases pamatu;
 2. veic pasākumus ekonomiski aktīvo uzņēmumu kopas kvalitātes uzlabošanai, pilnveido statistikas metodoloģiju un nodrošina statistiskās informācijas starptautisku salīdzināmību, lietojot starptautiski atzītas, zinātniski pamatotas un atzītai praksei atbilstošas statistiskās metodes; 
 3. veic Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizāciju, izmantojot statistikas pārskatos iegūto informāciju;
 4. apstrādā no administratīvajiem informācijas avotiem saņemto informāciju; izstrādā priekšlikumus valsts reģistros un citās informācijas sistēmās iekļaujamo rādītāju saskaņošanai;
 5. aktualizē Statistikas uzņēmumu reģistru atbilstoši statistikas vienību uzturēšanas metodoloģijai;
 6. uztur aktuālu Vispārējās Valdības sektora institūciju sarakstu, saskaņā ar Eiropas Kontu  sistēmas prasībām;
 7. veic mikro, mazo un vidējo uzņēmumu klasificēšanu saskaņā ar EK rekomendācijā noteiktām prasībām;
 8. publicē un izplata iekšzemes un ārvalstu datu lietotājiem nepieciešamo statistisko informāciju, noteiktos termiņos sagatavo atbildes uz valsts un pašvaldību iestāžu, komersantu, komercsabiedrību, kā arī starptautisko organizāciju un citu informācijas lietotāju pieprasījumiem par daļas kompetencē esošajiem jautājumiem, nodrošina informācijas sagatavošanu par ekonomiski aktīvo uzņēmumu kopu, saskaņā ar  ilgtermiņa līgumu prasībām;
 9. uzlabo un pilnveido statistikas pakalpojumu kvalitāti, savas kompetences ietvaros sniedz nepieciešamās konsultācijas valsts un pašvaldību iestādēm, CSP departamentiem un daļām, CSP respondentiem un citiem iekšzemes vai ārvalstu statistisko datu lietotājiem;
 10. sniedz priekšlikumus attiecībā uz normatīvo aktu projektu izstrādi un atzinumiem par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem par daļas kompetencē esošajiem jautājumiem;
 11. glabā un izplata statistisko informāciju, stingri ievērojot individuālās statistiskās informācijas un personas datu aizsardzības nosacījumus;
 12. nodrošina īstermiņa un gada statistisko apsekojumu katalogu uzturēšanu aktuālā stāvoklī;
 13. piedalās Eiropas Savienības normatīvo aktu projektu izstrādē;
 14. atbilstoši kompetencei piedalās Statistikas uzņēmumu reģistra jaunu tehnoloģisko risinājumu izstrādē;
 15. veic pētījumus statistikas jomā, īstenojot nacionālos un starptautiskos projektus un programmas;
 16. sniedz CSP priekšniekam informāciju, kas nepieciešama sankciju piemērošanai, par datu sniegšanas vai izmantošanas pārkāpumiem.
 1. apkopo, apstrādā un analizē statistisko informāciju, kas iegūta, veicot statistiskos apsekojumus un izmantojot administratīvo datu avotus, nodrošinot statistisko informāciju par darba samaksu, darbaspēka izmaksām, nostrādātajām stundām, brīvo un aizņemto darbvietu skaitu, kā arī  regulāri gatavo preses izlaidumus un informatīvus apskatus par šiem jautājumiem;
 2. nodrošina daļas pārziņā esošo Eiropas Savienības normatīvo aktu izpildi;
 3. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām, zinātniskajām organizācijām un citām ieinteresētām institūcijām pilnveido daļas kompetencē esošo statistisko rādītāju metodoloģiju, izmantojot Eurostat un citu starptautisko organizāciju pieredzi un rekomendācijas;
 4. pilnveido valsts statistisko pārskatu apsekojumu programmas un to metodoloģiju, izdara izmaiņas metodoloģiskos norādījumos;
 5. līdzdarbojas jaunu sadarbības projektu izstrādē ar datu lietotājiem, tai skaitā starptautiskajām organizācijām, par daļas kompetencē esošās statistikas jautājumiem;
 6. sagatavo atbildes uz datu lietotāju, tai skaitā starptautisko organizāciju, pieprasījumiem par daļas rīcībā esošo statistisko informāciju, koordinē nepieciešamās statistiskās informācijas iegūšanu no citām valsts un pašvaldību institūcijām;
 7. sagatavo slēdzienus par ministriju un citu valsts institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem un metodoloģiskajiem materiāliem, kuru izvērtēšana ietilpst daļas kompetencē; 
 8. veic datu savākšanas un apstrādes centru darba metodoloģisko vadību par daļas kompetencē ietilpstošajiem jautājumiem;
 9. uzlabo un pilnveido statistikas pakalpojumu kvalitāti, konsultē statistiskās informācijas sniedzējus un lietotājus par daļas pārziņā esošajiem jautājumiem.
 1. objektīvi un savlaicīgi uztvert un ar statistiskās informācijas metodēm atspoguļot pārmaiņas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, enerģētikā, transportā un tūrismā, mežsaimniecībā un vides procesos, nodrošināt datu lietotājus ar informāciju, kas tiem nepieciešama lēmumu pieņemšanai, zinātniskiem, izglītības un citiem nolūkiem;
 2. īstenot Oficiālās statistiskas programmu – vākt un apstrādāt statistiskajos apsekojumos, aptaujās un skaitīšanās iegūto informāciju,  kā arī valsts reģistros, datu bāzēs un citās informācijas sistēmās esošos datus, lai nodrošinātu Latvijas un starptautiskās  institūcijas ar augstas kvalitātes, aktuālu un visaptverošu statistisko informāciju departamenta nozaru statistikā, veikt tās analīzi par departamentā iekļauto nozaru attīstību;
 3. pilnveidot statistiskās informācijas sistēmu un statistisko metodoloģiju par lauksaimniecības, vides, enerģētikas, transporta, tūrisma statistikas jautājumiem, dodot priekšroku mūsdienīgām datu apstrādes un informācijas apmaiņas metodēm, administratīvo datu un reģistru izmantošanai, kas ļauj samazināt statistikas sagatavošanas izmaksas un respondentu noslodzi;
 4. nodrošināt statistiskās informācijas starptautisku salīdzināmību, lietojot starptautiski atzītas, zinātniski pamatotas un labai praksei atbilstošas datu iegūšanas  un vispārināšanas metodes;
 5. sadarbojoties ar citām CSP struktūrvienībām, valsts pārvaldes iestādēm un zinātniskām organizācijām, sagatavot un veikt  lauksaimniecības skaitīšanas un lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojumus, sagatavot un nosūtīt Eiropas Savienības statistikas birojam skaitīšanas un apsekojuma lauku saimniecību individuālo datu bāzi;
 6. piedalīties Oficiālās statistiskas programmas izstrādāšanā par lauksaimniecības, zivsaimniecības, vides, enerģētikas, mežsaimniecības,  transporta un tūrisma nozarēm; 
 7. departamenta kompetences ietvaros piedalīties Eiropas Savienības un citu statistikas projektu īstenošanā; 
 8. nodrošināt statistiskās informācijas atklātumu, informēt sabiedrību, valsts institūcijas, zinātniskās aprindas un starptautiskās organizācijas par lauksaimniecības, vides, enerģētikas, transporta, tūrisma statistikas jautājumiem, publicēt un izplatīt iekšzemes un ārvalstu datu lietotājiem nepieciešamo kopsavilkuma statistisko informāciju, veidot un aktualizēt departamenta nozaru datu bāzes;
 9. glabāt un izplatīt statistisko informāciju, stingri ievērojot individuālās statistiskās informācijas un personas datu neizpaušanas nosacījumus;
 10. savas kompetences ietvaros sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt CSP vadībai vērtējumus un atzinumus par normatīvo aktu projektiem;
 11. departamenta kompetences ietvaros normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sagatavot atbildes uz valsts institūciju un starptautisko organizāciju pieprasījumiem, kā arī citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm;
 12. sagatavot un vadīt juridisko un fizisko personu izlases apsekojumu norisi visā valsts teritorijā;
 13. departamenta kompetences ietvaros piedalīties jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešanā statistisko datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā;
 14. uzturēt lauku saimniecību reģistru;
 15. izstrādāt priekšlikumus valsts reģistros un citās informācijas sistēmās iekļaujamo rādītāju saskaņošanai,
 16. sagatavot starpresoru vienošanās par informācijas apmaiņu ar institūcijām.
 1. daļas kompetences ietvaros un atbilstoši finanšu līdzekļiem īstenot Oficiālās statistiskas programmu - vākt, apkopot un analizēt statistisko informāciju, kas iegūta, veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot valsts reģistros un citās informācijas sistēmās esošos datus, lai nodrošinātu Latvijas ekonomiskās un sociālās politikas veidotājus, starptautiskās un citas ieinteresētās institūcijas ar augstas kvalitātes, aktuālu un visaptverošu statistisko informāciju par lauksaimniecību un zivsaimniecību;
 2. pilnveidot daļas kompetencē esošās statistikas metodoloģiju un nodrošināt statistiskās informācijas starptautisku salīdzināmību, lietojot starptautiski atzītas, zinātniski pamatotas un labai praksei atbilstošas datu vākšanas un vispārināšanas metodes;
 3. koordinēt lauksaimniecības statistikas metodoloģisko darbu un tā atbilstību Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un nodrošināt CSP atbildīgo daļu un valsts institūciju  līdzdalību tā izpildē;
 4. kopā ar Zemkopības ministriju, tās padotības iestādēm un citām ieinteresētām pusēm pilnveidot lauksaimniecības un  zivsaimniecības statistikas rādītāju datu vākšanas sistēmu, ieviešot Eiropas Savienības statistikas biroja un citu starptautisko organizāciju pieredzi un rekomendācijas;
 5. uzlabot un pilnveidot statistikas kvalitāti, konsultēt statistiskās informācijas sniedzējus un lietotājus par valstī izveidoto lauksaimniecības un zivsaimniecības statistikas informācijas sistēmu un pielietoto metodoloģiju;
 6. piedalīties Eiropas Savienības un citu statistikas projektu īstenošanā par lauksaimniecības statistikas jautājumiem;
 7. līdzdarboties jaunu sadarbības projektu un perspektīvo plānu izstrādē ar citu valstu statistikas iestādēm vai ieinteresētajām institūcijām par lauksaimniecības un zivsaimniecības statistikas  jautājumiem;  
 8. sistematizēt un analizēt statistisko informāciju par lauksaimniecības un zivsaimniecības statistikas jautājumiem, sagatavot statistisko datu publikācijas par šīm tēmām, nodrošināt iekšzemes un ārvalstu datu lietotājiem (arī Eiropas Savienības statistikas birojam, Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijai un citām starptautiskajām institūcijām) nepieciešamo kopsavilkuma un individuālo statistisko informāciju;
 9. sagatavot atbildes uz datu lietotāju, arī starptautisko organizāciju, pieprasījumiem par pieejamo daļas pārziņā esošo statistisko informāciju, koordinēt nepieciešamās statistiskās informācijas iegūšanu no citām valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām, to iestādēm, kā arī, pamatojoties uz vienošanos ar valsts institūcijām vai privātpersonām, veikt papildu statistikas darbus, kas nav iekļauti Oficiālās statistiskas programmā;
 10. sistemātiski analizēt sākotnējās statistiskās informācijas apjomus un plūsmas, lai novērstu nevajadzīgas dublējošas informācijas vākšanu un padarītu šo darbu efektīvāku un operatīvāku. Attīstīt un paplašināt iespējas pielāgot daļas pārziņā esošajai statistikai nepieciešamo informāciju no valsts un nozaru administratīvajiem un citiem reģistriem un datu bāzēm; 
 11. daļas kompetences ietvaros sniegt atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem un metodoloģiskajiem materiāliem;
 12. piedalīties Eiropas Savienības normatīvo aktu projektu izstrādē lauksaimniecības statistikas jomā;
 13. daļas kompetences ietvaros piedalīties jaunu tehnoloģiskos risinājumu ieviešanā statistisko datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā;
 14. iesniegt CSP priekšniekam lēmuma pieņemšanai materiālus par administratīvo pārkāpumu lietas ierosināšanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
 1. daļas kompetences ietvaros un atbilstoši finanšu līdzekļiem īstenot Oficiālās statistiskas programmu - vākt, apstrādāt un analizēt statistisko informāciju, kas iegūta, veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot valsts reģistros un citās informācijas sistēmās esošos datus, lai nodrošinātu Latvijas ekonomiskās un sociālās politikas veidotājus, starptautiskās un citas ieinteresētās institūcijas ar augstas kvalitātes, aktuālu un visaptverošu statistisko informāciju par vides,  mežsaimniecības un enerģētikas rādītājiem;
 2. pilnveidot daļas kompetencē esošās statistikas metodoloģiju un nodrošināt statistiskās informācijas starptautisku salīdzināmību, lietojot starptautiski atzītas, zinātniski pamatotas un labai praksei atbilstošas datu vākšanas un vispārināšanas metodes;
 3. koordinēt statistikas metodoloģisko darbu un tā atbilstību Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un nodrošināt CSP atbildīgo daļu un valsts institūciju  līdzdalību tā izpildē;
 4. kopā ar valsts pārvaldes iestādēm, zinātniskajām organizācijām un citām ieinteresētām pusēm pilnveidot vides, mežsaimniecības un enerģētikas rādītāju sistēmu, ieviešot Eiropas Savienības statistikas biroja un citu starptautisko organizāciju pieredzi un rekomendācijas;
 5. piedalīties Eiropas Savienības un citu statistikas projektu īstenošanā par vides, mežsaimniecības un enerģētikas statistikas jautājumiem;
 6. uzlabot un pilnveidot statistikas pakalpojumu kvalitāti, konsultēt statistiskās informācijas sniedzējus un lietotājus par valstī izveidoto vides, mežsaimniecības un enerģētikas rādītāju statistikas informācijas sistēmu un metodoloģiju; 
 7. sistematizēt un analizēt statistisko informāciju par vides, mežsaimniecības un enerģētikas rādītāju statistikas jautājumiem,  sagatavot statistisko datu publikācijas par šīm tēmām, nodrošināt iekšzemes un ārvalstu datu lietotājiem (arī Eiropas Savienības statistikas birojam, Apvienoto Nāciju Organizācijas statistikas birojam un citām starptautiskajām institūcijām) nepieciešamo kopsavilkuma statistisko informāciju;
 8. sagatavot atbildes uz datu lietotāju, arī starptautisko organizāciju, pieprasījumiem par pieejamo daļas pārziņā esošo statistisko informāciju, sistemātiski analizēt sākotnējās statistiskās informācijas apjomus un plūsmas, lai novērstu nevajadzīgas dublējošas informācijas vākšanu un padarītu šo darbu efektīvāku un operatīvāku; 
 9. daļas kompetences ietvaros sniegt atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem un metodoloģiskajiem materiāliem,
 10. piedalīties Eiropas Savienības normatīvo aktu projektu izstrādē enerģētikas statistikas jomā;
 11. daļas kompetences ietvaros piedalīties jaunu tehnoloģiskos risinājumu ieviešanā statistisko datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā; 
 12. izveidot un sistemātiski aktualizēt vides, mežsaimniecības un enerģētikas statistikas datu bāzi;
 13. uzglabāt, publicēt un izplatīt vides, mežsaimniecības un enerģētikas statistisko informāciju, stingri ievērojot individuālās statistiskās informācijas neizpaušanas nosacījumus;
 14. iesniegt CSP priekšniekam lēmuma pieņemšanai materiālus par administratīvo pārkāpumu lietas ierosināšanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
 1. daļas kompetences ietvaros un atbilstoši finanšu līdzekļiem īstenot Oficiālās statistiskas programmu - vākt, apstrādāt un analizēt statistisko informāciju, kas iegūta, veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot valsts reģistros un citās informācijas sistēmās esošos datus, lai nodrošinātu datu lietotājus, starptautiskās un citas ieinteresētās institūcijas ar augstas kvalitātes, aktuālu un visaptverošu statistisko informāciju par transporta un tūrisma statistiskajiem rādītājiem; 
 2. pilnveidot daļas kompetencē esošās statistikas metodoloģiju un nodrošināt statistiskās informācijas starptautisku salīdzināmību, lietojot starptautiski atzītas, zinātniski pamatotas un labai praksei atbilstošas datu vākšanas un vispārināšanas metodes;
 3. koordinēt transporta un tūrisma statistikas metodoloģisko darbu un tā atbilstību Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un nodrošināt CSP atbildīgo daļu un valsts institūciju  līdzdalību tā izpildē;
 4. nodrošināt Latvijas ekonomiskās un sociālās politikas veidotājus, starptautiskās organizācijas un citus ieinteresētus lietotājus ar augstas kvalitātes, aktuālu un visaptverošu statistisko informāciju par transporta un tūrisma nozares darbību;
 5. pilnveidot valsts statistiskos pārskatus, vienreizējo izlases apsekojumu programmas un to metodoloģiju, izdarīt izmaiņas instrukcijās un metodoloģiska un normatīva rakstura norādījumos;
 6. izstrādāt jaunus sadarbības projektus ar datu lietotājiem, arī starptautiskajām organizācijām, koordinēt to norisi un atbildēt par to kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, organizēt sadarbības līgumu slēgšanu ar apakšuzņēmējiem, kā arī organizēt starpinstitūciju koordināciju sanāksmes un darba grupas; 
 7. sistematizēt un analizēt statistisko informāciju par transporta un tūrisma statistikas jautājumiem,  sagatavot statistisko datu publikācijas par šīm tēmām, nodrošināt iekšzemes un ārvalstu datu lietotājiem (arī Eiropas Savienības statistikas birojam, Apvienoto Nāciju Organizācijas statistikas birojam un citas starptautiskajām institūcijām) nepieciešamo kopsavilkuma statistisko informāciju;
 8. sagatavot atbildes uz datu lietotāju, arī starptautisko organizāciju, pieprasījumiem par tās rīcībā esošo statistisko informāciju, koordinēt nepieciešamās statistiskās informācijas iegūšanu no citām valsts un pašvaldību institūcijām, to padotības iestādēm;
 9. izveidot un sistemātiski aktualizēt transporta un tūrisma statistikas datu bāzes. Attīstīt un paplašināt iespējas pielāgot daļas pārziņā esošajai statistikai nepieciešamo informāciju no valsts un nozaru administratīvajiem un citiem reģistriem un datu bāzēm; 
 10. daļas kompetences ietvaros sniegt atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem un metodoloģiskajiem materiāliem;
 11. piedalīties Eiropas Savienības normatīvo aktu projektu izstrādē transporta un tūrisma statistikas jomā;
 12. daļas kompetences ietvaros piedalīties jaunu tehnoloģiskos risinājumu ieviešanā statistisko datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā;
 13. glabāt un izplatīt statistisko informāciju, stingri ievērojot individuālās statistiskās informācijas un personas datu neizpaušanas nosacījumus;
 14. organizēt un vadīt tūrisma satelītkontu metodoloģijas un aprēķinu tabulu izstrādi;
 15. iesniegt CSP priekšniekam lēmuma pieņemšanai materiālus par administratīvo pārkāpumu lietas ierosināšanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
 1. izstrādā mājsaimniecību un personu apsekojumu veidlapas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos, metodoloģiskās vadlīnijās noteiktajam, datu lietotāju vai noslēgto līgumu prasībām;
 2. izstrādā un atjauno mājsaimniecību un personu apsekojumu veidlapu sagatavošanas standartus;
 3. ievieš Eiropas Savienības statistikas biroja (turpmāk - Eurostat) izstrādāto pamatmainīgo standartu mājsaimniecību un personu apsekojumos;
 4. sagatavo nepieciešamo informāciju programmētājiem datu ievada programmatūras sagatavošanai;
 5. koordinē to klasifikāciju aktualizāciju, kas tiek lietotas mājsaimniecību un personu apsekojumos;
 6. izstrādā rokasgrāmatas vai norādījumus intervētājiem apsekojumu veikšanai;
 7. testē sagatavotās aptauju ievadprogrammas;
 8. sagatavo pārejas tabulas mājsaimniecību un personu  apsekojumos savāktās informācijas pārkodēšanai atbilstoši Eurostat vai attiecīgā apsekojuma pasūtītāja prasībām;
 9. piedalās normatīvo aktu projektu izstrādāšanā, atzinumu sagatavošanā, kontrolē daļas kompetencē ietilpstošo normatīvo aktu izpildi;
 10. piedalās Departamenta attīstības stratēģijas un vidējā termiņa attīstības programmu izstrādē;
 11. atbild par pārziņā esošā statistikas sektora darba pilnveidošanu atbilstoši Eiropas Savienības statistiku regulējošo tiesību aktu prasībām;
 12. piedalās starptautisku projektu izpildē daļas kompetencē esošajās jomās;
 13. sniedz konsultācijas daļas kompetences ietvaros.
 1. veic mājsaimniecību un personu izlases veida apsekojumu datu apstrādi, izmantojot spēkā esošās metodoloģijas un instrukcijas;
 2. sagatavo personu un mājsaimniecību apsekojumu izlašu papildinformāciju un priekšiedrukas;
 3. veic administratīvo datu apstrādi, savietošanu un administratīvo datu kvalitātes izvērtēšanu;
 4. sagatavo tautas un mājokļu skaitīšanas datubāzi un daudzdimensiju tabulas atbilstoši Eiropas Savienības statistiku regulējošo likumdošanas aktu prasībām;
 5. nodrošina personu un mājokļu apsekojumu ietvaru regulāru sagatavošanu apsekojumu izlašu nodrošināšanai;
 6. veic kontaktinformācijas datu apstrādi no apsekojumiem un administratīvajiem datu avotiem, to ievietošanu Kontaktinformācijas datubāzē, uztur un aktualizē šīs datubāzes informāciju;
 7. izveido izlases veida apsekojumu un administratīvo datu apstrādes standartizētus aprakstus;
 8. nodrošina cilvēkkapitāla jautājumu analīzei nepieciešamo datu apstrādi, rādītāju aprēķinu un datu sagatavošanu lietotājiem (tai skaitā, datu anonimizēšanu) un analizē tos plašākā tautsaimniecības kontekstā, novērtējot cēloņsakarības starp dažādām sociālekonomiskajām parādībām;
 9. izstrādā Pārvaldē vienotas strukturētu datu glabāšanas vadlīnijas un nodrošina to īstenošanu;
 10. izstrādā metodes inovatīvu, starptautiski un nacionāli aktuālu datu sagatavošanai;
 11. piedalās Pārvaldes uzdevumu risināšanā, kas saistīti ar liela datu apjoma un nestrukturētu datu apstrādi, mašīnmācīšanās tehnikas pielietošanu, jaunu datu plūsmu izveidi, esošu datu plūsmu optimizēšanu un uzturēšanu (piemēram, administratīvo, veikalu ķēžu, tīmekļa, skeneru u.c. datu);
 12. realizē tematiski atšķirīgu datu savstarpējo savietošanu, integrāciju, normalizāciju un strukturēšanu, izstrādājot datu apstrādes kārtību;
 13. automatizē datu apstrādi Pārvaldē, nodrošinot datu standartizāciju, pielietojot vienotu klasifikāciju un kodējumu sistēmu, kā arī ievieš un nodrošina automatizētu regulāri publicējamo datu sagatavošanu;
 14. piedalās jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešanā Pārvaldē statistisko datu apstrādes procesa pilnveidei;
 15. piedalās normatīvo aktu projektu izstrādē, atzinumu sagatavošanā, kontrolē daļas kompetencē ietilpstošo normatīvo aktu izpildi;
 16. piedalās departamenta attīstības stratēģijas un vidējā termiņa attīstības programmu izstrādē;
 17. atbild par pārziņā esošā datu apstrādes sektora darba pilnveidošanu atbilstoši Eiropas Savienības statistiku regulējošo likumdošanas aktu prasībām;
 18. piedalās starptautisku projektu izpildē daļas kompetencē esošajās jomās; 
 19. sniedz konsultācijas daļas kompetences ietvaros.
 1. atbilstoši kompetencei piedalās nacionālo un Eiropas Savienības normatīvo aktu projektu izstrādē, pozīciju sagatavošanā sociālās statistikas jomā;
 2. kompetences ietvaros sniedz priekšlikumus un iebildumus attiecībā uz normatīvo aktu projektu izstrādi un atzinumiem par citu Latvijas institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;
 3. seko sociālās statistikas sagatavošanas procesu atbilstībai kvalitātes prasībām;
 4. izstrādā un iesniedz departamenta direktoram priekšlikumus sociālās statistikas metodoloģijas pilnveidošanai un datu kvalitātes uzlabošanai;
 5. atbild par daļas pārziņā esošo projektu plānošanu un to realizāciju atbilstoši Eiropas Savienības statistiku regulējošo tiesību aktu, nacionālo tiesību aktu vai noslēgto līgumu prasībām;
 6. izstrādā un iesniedz departamenta direktoram priekšlikumus par administratīvo datu plašāku izmantošanu;
 7. sadarbojas ar zinātniskām, valsts, sabiedriskām un starptautiskām organizācijām, kas skar sociālās statistikas metodoloģiskos jautājumus;
 8. piedalās un savas kompetences ietvaros vada jaunus sadarbības projektus ar datu lietotājiem, tai skaitā, starptautiskajām organizācijām, par daļas kompetencē esošās statistikas jautājumiem;
 9. piedalās departamenta attīstības stratēģijas un vidējā termiņa attīstības programmu izstrādē;
 10. savas kompetences ietvaros piedalās nacionālā un starptautiskā līmeņa konferencēs un semināros Pārvaldes tēla atpazīstamības veicināšanai, daloties ar labo praksi;
 11. sniedz konsultācijas daļas kompetences ietvaros.
 1. koordinē datu apkopošanu un analīzi Oficiālās statistikas programmas (turpmāk OSP) iekļauto daļas kompetencē esošo projektu ietvaros, kā arī atbilstoši datu lietotāju papildus prasībām;
 2. sagatavo publikācijas un vizualizācijas sociālās statistikas jomās;
 3. iespējami plaši izmanto administratīvos datus, tā samazinot respondentu noslodzi;
 4. daļas kompetencē esošo nozaru jautājumu risināšanā sadarbojas ar valsts institūcijām u.c. organizācijām;
 5. piedalās normatīvo aktu projektu izstrādāšanā, atzinumu sagatavošanā, kontrolē daļas kompetencē ietilpstošo normatīvo aktu izpildi;
 6. piedalās departamenta attīstības stratēģijas un vidējā termiņa attīstības programmu izstrādē;
 7. atbild par daļas pārziņā esošo sociālās statistikas projektu plānošanu un to realizāciju atbilstoši Eiropas Savienības statistiku regulējošo tiesību aktu, nacionālo tiesību aktu vai noslēgto līgumu prasībām;
 8. piedalās un savas kompetences ietvaros vada jaunus sadarbības projektus ar datu lietotājiem, tai skaitā starptautiskajām organizācijām, par daļas kompetencē esošās statistikas jautājumiem;
 9. sniedz konsultācijas daļas kompetences ietvaros.
 1. Sniedz kompetentas un lietišķas atbildes pa tālruni un e-pastu vai savieno ar atbildīgo darbinieku par specifiskiem jautājumiem, nodrošinot klientus ar nepieciešamo informāciju;
 2. Pārzina Pārvaldes struktūrvienību atbildību, ir informēts par kontaktēšanas iespējām starp klientu un Pārvaldes struktūrvienību darbiniekiem;
 3. Administrē ieejošos un izejošos zvanus speciāli tai paredzētā programmatūrā;
 4. Administrē Elektroniskās datu vākšanas sistēmas (turpmāk - EDV) e-pastu;
 5. Veic respondentu kontaktinformācijas aktualizēšanu;
 6. Informē respondentus par Pārvaldes mājas lapas sadaļām, kas attiecas uz  respondentiem;
 7. Veic elektronisko pārskatu pieslēgšanu un administrēšanu respondentiem;
 8. Veic Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapas, kravu pārvadājumi ar autotransportu veidlapas un citu atsevišķu veidlapu datu vākšanu un apstrādi Integrētajā statistikas datu apstrādes un vadības sistēmas (turpmāk – ISDAVS);
 9. Nosaka saimnieciskās darbības veidu (turpmāk – NACE) Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapas respondentiem;
 10. Sniedz konsultācijas respondentiem par veidlapas metodoloģijas jautājumiem, saimnieciskās darbības veida noteikšanu, pārskata aizpildīšanu, veidlapu rādītājiem un validāciju kļūdām, kā arī sniedz atbildes uz respondentu jautājumiem par apsekojuma mērķi un turpmāko datu izmantošanu;
 11. Nodrošina statistikas veidlapu datu ievadi ISDAVS sistēmā, kuras nav iesniegtas elektroniski;
 12. Veic atgādinājuma vēstuļu sūtīšanu ISDAVS sistēmā vai pa pastu un veic telefona zvanus respondentiem par statistikas pārskata iesniegšanas termiņa kavējumiem;
 13. Piedalās veidlapu testēšanā ISDAVS un EDV, sniedz priekšlikumus veidlapu  apstrādes metožu, validāciju pilnveidošanā;
 14. Administrē uzņēmumus un veidlapas ISDAVS datubāzē, pārrauga un organizē darbu, kas saistīts ar aktuālas informācijas nodrošināšanu Reģistrācijas un atbildētības bāzē ISDAVS sistēmā par Pārvaldes uzņēmumu respondentiem un to iesniedzamajiem pārskatiem (ISDAVS ievads, EDV, Manas veidlapas); 
 15. Administrē fizisko personu un mājsaimniecību apsekojumus;
 16. Nodrošina centralizētu informatīvo vēstuļu nosūtīšanu uzņēmumu statistikas respondentiem;
 17. Nodrošina aktuālu informāciju, kas nepieciešama Pārvaldes mājaslapas sadaļas “Mani pārskati”.
 1. Veic lielo un nozīmīgo statistikas respondentu, komplekso uzņēmumu statistikas datu vākšanu, apstrādi un pirmdatu kvalitātes kontroli dinamikā, salīdzina starp pārskatu rezultātus un ar uzņēmuma gada pārskatu un citiem administratīviem datiem, sniedz skaidrojumus veidlapu vadītājiem ISDAVS;
 2. Novērtē komplekso uzņēmumu iesniegto informāciju, salīdzina datus ar juridisko vienību informāciju, veic komplekso uzņēmumu profilēšanu, nodrošina informāciju ierakstīšanai Statistikas uzņēmumu reģistrā;
 3. Sniedz konsultācijas respondentiem par veidlapas metodoloģijas jautājumiem, pārskata aizpildīšanu, veidlapu rādītājiem un validāciju kļūdām, kā arī sniedz atbildes uz respondentu jautājumiem par apsekojuma mērķi un turpmāko datu izmantošanu;
 4. Nodrošina statistikas veidlapu datu ievadi ISDAVS sistēmā, kuras nav iesniegtas elektroniski;
 5. Sagatavo informāciju lēmumu pieņemšanai par NACE maiņu;
 6. Veic atgādinājuma vēstuļu sūtīšanu ISDAVS sistēmā un telefona zvanus respondentiem par statistikas pārskata iesniegšanas termiņa kavējumiem;
 7. Veic respondentu kontaktinformācijas aktualizēšanu;
 8. Piedalās veidlapu testēšanā ISDAVS un EDV, sniedz priekšlikumus veidlapu  apstrādes metožu, validāciju pilnveidošanā;
 9. Veic respondentu monitoringu pret kuriem ir uzsākts administratīvais process par pārskatu neiesniegšanu, sniedz atbalstu administratīvā procesa ietvaros citām struktūrvienībām saskaņā ar iekšējiem noteikumiem un informē respondentus par administratīvā procesa uzsākšanu pa e-pastu vai zvanot pa tālruni.
 1. Pārrauga un aktualizē uzņēmumu statistikas un sociālās statistikas Datu vākšanas   procesu ;
 2. Plāno un organizē statistiķu apmācības par apsekojumiem;
 3. Pārrauga un nodrošina citu Departamenta daļu savākto un apstrādāto gada strukturālās statistikas un ceturkšņa statistikas apsekojumu mikrodatu masīvu kvalitātes pārbaudi un to nodošanu darba plānā noteiktajos termiņos;
 4. Uzrauga uzņēmumu datu vākšanas grafika izpildi, kontrolē respondences līmeni;
 5. Sagatavo informāciju lēmumu pieņemšanai par NACE maiņu;
 6. pārbauda nerespondences pazīmju atbilstību; 
 7. Sniedz atbildes uz veidlapu vadītāju jautājumiem, nepieciešamības gadījumā kontaktējas ar atbildīgo statistiķi vai respondentu papildu informācijas iegūšanai;
 8. Veic atsevišķu veidlapu datu vākšanu atkarībā no plānotās gada intensitātes un slodzes sadales starp departamenta daļu darbiniekiem.
 9. Veic veidlapu datu apstrādi un pirmdatu  kvalitātes kontroli dinamikā, salīdzina starp pārskatu rezultātus un ar uzņēmuma gada pārskatu un citiem administratīviem datiem, sniedz skaidrojumus veidlapu vadītājiem;
 10. Organizē un veic iedzīvotāju apsekojumos iegūto datu kvalitātes kontroli;
 11. Sniedz vērtējumu par  iedzīvotāju apsekojumu respondenci, sadalījumā pa nerespondences veidiem intervētāju līmenī;
 12. Nosūta sms atgādinājumus CAWI respondentiem;
 13. Piedalās CAWI anketas aizpildīšanas kvalitātes vērtēšanā un veic pirmdatu analīzi par mājsaimniecības un personu apsekojumiem, veic izlases pārdali lauka darbiem;
 14. Piedalās personu  apsekojumu veidlapu un informatīvo materiālu sagatavošanā;
 15. Veic CAWI anketām profesijas koda, NACE, valsts, izglītības kodu piekārtošanu;
 16. Piedalās apsekojumu ievadprogrammu testēšanā;
 17. Veic jaunu apsekojumu veidlapu kognitīvo testēšanu;
 18. Piedalās personu un adrešu/mājokļu reģistra uzturēšanā un tā aktualizēšanā;
 19. Veic sabiedrisko un kolektīvo mājokļu saraksta aktualizēšanu Sociālās statistikas datu noliktavā;
 20. Veic mājsaimniecību interviju laikā konstatēto personu, kas nav iekļauti mājsaimniecības sarakstā,  datu meklēšanu un reģistrēšanu datu bāzē turpmākai informācijas lietošanai mājsaimniecību apsekojumos.
 1. Veic īstermiņa statistikas datu vākšanu, apstrādi un pirmdatu  kvalitātes kontroli, salīdzina starp pārskatu rezultātus un ar citiem administratīviem datiem, sniedz skaidrojumus veidlapu vadītājiem ISDAVS, sniedz konsultācijas respondentiem par veidlapas metodoloģijas jautājumiem, pārskata aizpildīšanu, veidlapu rādītājiem un validāciju kļūdām, kā arī sniedz atbildes uz respondentu jautājumiem par apsekojuma mērķi un turpmāko datu izmantošanu;
 2. Nodrošina statistikas veidlapu datu ievadi ISDAVS sistēmā, kuras nav iesniegtas elektroniski;
 3. Sagatavo informāciju lēmumu pieņemšanai par NACE maiņu;
 4. Veic atgādinājuma vēstuļu sūtīšanu ISDAVS sistēmā un telefona zvanus respondentiem par statistikas pārskata iesniegšanas termiņa kavējumiem;
 5. Veic respondentu kontaktinformācijas aktualizēšanu;
 6. Piedalās veidlapu testēšanā ISDAVS un EDV, sniedz priekšlikumus veidlapu  apstrādes metožu, validāciju pilnveidošanai;
 7. Veic respondentu monitoringu pret kuriem ir uzsākts administratīvais process par pārskatu neiesniegšanu un informē respondentus par administratīvā procesa uzsākšanu pa e-pastu vai zvanot pa tālruni.
 1. Veic preču ārējās tirdzniecības statistikas datu vākšanu, apstrādi un pirmdatu  kvalitātes kontroli dinamikā un starp preču produktiem ISDAVS sistēmā un Vienotās importa un eksporta statistiskās informācijas sistēmā (VIESIS) atbilstoši ārējās tirdzniecības statistikas metodikai un normatīvajiem dokumentiem;
 2. Sniedz konsultācijas respondentiem par ārējās tirdzniecības statistikas veidlapas metodoloģijas jautājumiem, veidlapas aizpildīšanu, veidlapu rādītājiem un validāciju kļūdām, kā arī sniedz atbildes uz respondentu jautājumiem par apsekojuma mērķi un turpmāko datu izmantošanu;
 3. Nodrošina ārējās tirdzniecības statistikas veidlapu datu ievadi ISDAVS sistēmā, kuras nav iesniegtas elektroniski;
 4. Veic atgādinājuma vēstuļu sūtīšanu ISDAVS sistēmā un telefona zvanus respondentiem par statistikas pārskata iesniegšanas termiņa kavējumiem;
 5. Veic respondentu kontaktinformācijas aktualizēšanu;
 6. Veic sarakstu sagatavošanu ar ilgstošiem pārskatu nesniedzējiem;
 7. Piedalās veidlapu testēšanā ISDAVS un EDV, sniedz priekšlikumus veidlapu  apstrādes metožu, validāciju pilnveidošanai;
 8. Veic respondentu monitoringu pret kuriem ir uzsākts administratīvais process par pārskatu neiesniegšanu, sniedz atbalstu administratīvā procesa ietvaros citām struktūrvienībām saskaņā ar iekšējiem noteikumiem un informē respondentus par administratīvā procesa uzsākšanu pa e-pastu vai zvanot pa tālruni.
 1. Veic statistikas datu vākšanu, apstrādi un pirmdatu  kvalitātes kontroli, salīdzina starp pārskatu rezultātus un ar uzņēmuma gada pārskatu, un citiem administratīviem datiem, sniedz skaidrojumus veidlapu vadītājiem ISDAVS;
 2. Sniedz konsultācijas respondentiem par veidlapas metodoloģijas jautājumiem, pārskata aizpildīšanu, veidlapu rādītājiem un validāciju kļūdām, kā arī sniedz atbildes uz respondentu jautājumiem par apsekojuma mērķi un turpmāko datu izmantošanu;
 3. Nodrošina statistikas veidlapu datu ievadi ISDAVS sistēmā, kuras nav iesniegtas elektroniski;
 4. Sagatavo informāciju lēmumu pieņemšanai par NACE maiņu;
 5. Veic atgādinājuma vēstuļu sūtīšanu ISDAVS sistēmā un telefona zvanus respondentiem par statistikas pārskata iesniegšanas termiņa kavējumiem;
 6. Veic respondentu kontaktinformācijas aktualizēšanu;
 7. Piedalās veidlapu testēšanā ISDAVS un EDV, sniedz priekšlikumus veidlapu  apstrādes metožu, validāciju pilnveidošanai;
 8. Veic respondentu monitoringu pret kuriem ir uzsākts administratīvais process par pārskatu neiesniegšanu un informē respondentus par administratīvā procesa uzsākšanu pa e-pastu vai zvanot pa tālruni.
 1. Veic komplekso uzņēmumu statistikas datu vākšanu, apstrādi un pirmdatu  kvalitātes kontroli, salīdzina starp pārskatu rezultātus un ar uzņēmuma gada pārskatu, un citiem administratīviem datiem, sniedz skaidrojumus veidlapu vadītājiem ISDAVS ;
 2. Sniedz konsultācijas respondentiem par veidlapas metodoloģijas jautājumiem, pārskata aizpildīšanu, veidlapu rādītājiem un validāciju kļūdām, kā arī sniedz atbildes uz respondentu jautājumiem par apsekojuma mērķi un turpmāko datu izmantošanu;
 3. Nodrošina statistikas veidlapu datu ievadi ISDAVS sistēmā, kuras nav iesniegtas elektroniski;
 4. Sagatavo informāciju lēmumu pieņemšanai par NACE maiņu;
 5. Veic atgādinājuma vēstuļu sūtīšanu ISDAVS sistēmā un telefona zvanus respondentiem par statistikas pārskata iesniegšanas termiņa kavējumiem;
 6. Veic respondentu kontaktinformācijas aktualizēšanu;
 7. Piedalās veidlapu testēšanā ISDAVS un EDV, sniedz priekšlikumus veidlapu  apstrādes metožu, validāciju pilnveidošanai;
 8. Veic respondentu monitoringu pret kuriem ir uzsākts administratīvais process par pārskatu neiesniegšanu un informē respondentus par administratīvā procesa uzsākšanu pa e-pastu vai zvanot pa tālruni.
 1. Veic statistikas datu vākšanu, apstrādi un pirmdatu  kvalitātes kontroli, salīdzina starp pārskatu rezultātus un ar uzņēmuma gada pārskatu, un citiem administratīviem datiem, sniedz skaidrojumus veidlapu vadītājiem ISDAVS ;
 2. Sniedz konsultācijas respondentiem par veidlapas metodoloģijas jautājumiem, pārskata aizpildīšanu, veidlapu rādītājiem un validāciju kļūdām, kā arī sniedz atbildes uz respondentu jautājumiem par apsekojuma mērķi un turpmāko datu izmantošanu;
 3. Nodrošina statistikas veidlapu datu ievadi ISDAVS sistēmā, kuras nav iesniegtas elektroniski;
 4. Sagatavo informāciju lēmumu pieņemšanai par NACE maiņu;
 5. Veic atgādinājuma vēstuļu sūtīšanu ISDAVS sistēmā un telefona zvanus respondentiem par statistikas pārskata iesniegšanas termiņa kavējumiem;
 6. Veic respondentu kontaktinformācijas aktualizēšanu;
 7. Piedalās veidlapu testēšanā ISDAVS un EDV, sniedz priekšlikumus veidlapu  apstrādes metožu, validāciju pilnveidošanai;
 8. Veic respondentu monitoringu pret kuriem ir uzsākts administratīvais process par pārskatu neiesniegšanu un informē respondentus par administratīvā procesa uzsākšanu pa e-pastu vai zvanot pa tālruni.
 1. Veic personu un mājsaimniecību izlašu apsekojumus, saskaņā ar izlašu sarakstiem un apsekojumu norādījumiem;
 2. Veic lauku saimniecību izlašu apsekojumus, saskaņā ar izlašu sarakstiem un apsekojumu norādījumiem;
 3. Veic intervētāju darba organizāciju un pārraudzību;
 4. Nodod iegūtos datus citām Pārvaldes struktūrvienībām saskaņā ar Pārvaldes darba plānu;
 5. Veic iedzīvotāju apsekojumu izlašu sadali statistiķiem un intervētājiem, organizē   vēstuļu respondentiem, aptaujas veidlapu un citu informatīvo materiālu izdruku un sadali intervētājiem;
 6. Veic iedzīvotāju apsekojumu datu apstrādi ISDAVS, veic matemātiskās un loģiskās kontroles, novērš kļūdas un neprecizitātes aptaujas anketās;
 7. Nodrošina apsekojumu laikā iegūto datu konfidencialitāti;
 8. Konsultē apsekojumu respondentus par interviju laiku, norisi, metodoloģiju un aptaujas anketu aizpildīšanu CAWI;
 9. Plāno un organizē intervētāju mācības;
 10. Nodrošina ar apsekojumu veikšanu saistīto dokumentu apriti;
 11. Veic apsekojumu izmaksu (tāmes) aprēķinu, kā arī piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma analīzi;
 12. Piedalās apsekojumu ievadprogrammu testēšanā;
 13. Piedalās informācijas savākšanā Pārvaldes administratīvo datu avotu aktualizēšanai.
 1. Departaments  ir  atbildīgs  par  statistisko  datu  apstrādes  programmatūras  un  sistēmu  izstrādi, informācijas apstrādes un glabāšanas sistēmu un IKT infrastruktūras uzturēšanu Pārvaldē, kā arī veic Pārvaldes statistisko biznesa procesu analīzi datu apstrādes standartizācijas un automatizācijas attīstīšanai.
 2. Departaments izstrādā un uztur sarakstu ar Pārvaldē izmantojamām informācijas sistēmām.
 3. Departaments nodrošina Pārvaldes personāla apmācību un konsultācijas IKT pielietojumu jomā.
 4. Departaments nodrošina visu elektronisko un sakaru sistēmu drošu un stabilu darbību un izstrādā priekšlikumus to tālākai attīstībai.
 5. Departaments izstrādā tehniskās prasības datortehnikas un programmatūras licenču iepirkumam, kā arī darba uzdevumus programmatūras vai datu apstrādes sistēmu izstrādes iepirkumam.
 6. Departaments savlaicīgi un kvalitatīvi nodrošina:
  1. Datortehnikas apkalpi, datortīkla administrēšanu un citas elektroniskās un ciparu tehnikas drošu un stabilu funkcionēšanu;
  2. Statistikas ražošanas, statistikas ražošanas atbalsta un klasiskā atbalsta informācijas sistēmu izstrādi, uzturēšanu un pilnveidošanu;
  3. Datu apmaiņas ar sadarbības partneriem uzturēšanu un koordinēšanu informācijas tehnoloģiju jomā (turpmāk – IT);
  4. IKT pakalpojumu sniegšanu citām Pārvaldes struktūrvienībām saskaņā ar reģistrētiem pieteikumiem projektu un pieteikumu pārvaldības sistēmā;
  5. IT rīku izstrāde Pārvaldes digitalizācijas nodrošināšanai;  
  6. Informācijas par ārējiem saņemamiem datiem un to datu plūsmu uzturēšanu Pārvaldē;
  7. Pārvaldes biznesa procesu un sistēmu analīzi datu apstrādes standartizācijas un automatizācijas attīstīšanai.
 1. Nodrošināt datortehnikas funkcionēšanu, datortīkla administrēšanu, datorkomponenšu un programmu nodrošinājuma uzstādīšanu, apkalpot tīkla serverus un lokālās darbstacijas;
 2. Uzturēt visu tīkla aparatūru, kas ir Pārvaldes īpašums un kas nodrošina Pārvaldes lokālā datortīkla funkcionēšanu un pieslēgumu Interneta un citiem datu pārraides tīkliem;
 3. Veikt datortīklu ierīkošanu un uzturēšanu Pārvaldē un Datu savākšanas un apstrādes centros;
 4. Veikt Pārvaldes datortehnikas remontu pašu spēkiem vai sadarbībā ar datortehnikas piegādātājiem (saskaņā ar garantijas vai līgumu saistībām);
 5. Uzturēt sakaru kanālu risinājumus;
 6. Uzturēt nepārtrauktās elektroenerģijas padeves iekārtas Pārvaldē;
 7. Veikt programmatūras licenču uzskaiti un pielietošanas kontroli;
 8. Nodrošināt regulāru datu rezerves kopiju veidošanu uz neatkarīgiem datu nesējiem  un datu kopiju glabāšanas drošību, drošu datu dzēšanu no datu nesējiem, datu nesēju iznīcināšanu, rezerves kopiju atjaunināšanu un to uzskaiti;
 9. Uzturēt informācijas drošības infrastruktūru Pārvaldē;
 10. Konsultēt un apmācīt Pārvaldes nodarbinātos savas kompetences ietvaros;
 11. Piedalīties sistēmu programmatūras pilnveidošanas, testēšanas un izstrādes procesos.
 1. Integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas  uzturēšana, pilnveidošana  un administrēšana:
  1. Veikt pārskatu un veidlapu un to versiju aprakstīšanu un testēšanu, lai nodrošinātu elektronisku datu vākšanu;
  2. Aprakstīt validācijas nosacījumus, sagatavot agregāciju, kopsavilkumu tabulu  un klasifikāciju grupējumu meta aprakstus;
  3. Uzturēt klasifikatorus metadatu bāzē;
  4. Izstrādāt validācijas un nodrošināt informācijas pieprasījumu izpildi datu bāzes līmenī;
  5. Veikt datu importu datu vākšanas sistēmā, lai nodrošinātu datu vākšanas procesu.
 2. Izskatīt jautājumus un pieņemt atbilstošus lēmumus par Integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas attīstības jautājumiem;
 3. Izstrādāt vadošus norādījumus, instrukcijas un mācību materiālus par Integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas metadatu sistēmas izmantošanu (savas darba jomas ietvaros);
 4. Piedalīties darba grupās specifisku jautājumu analīzē un ar Integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas  attīstības problēmām saistīto jautājumu izskatīšanā;
 5. Konsultēt un apmācīt Pārvaldes nodarbinātos savas kompetences ietvaros;
 6. Piedalīties sistēmu programmatūras pilnveidošanas, testēšanas un izstrādes procesos.
 1. Veikt Pārvaldes biznesa procesu un sistēmu analīzi, ņemot vērā starptautiskos standartus, datu apstrādes standartizācijas un automatizācijas attīstīšanai;
 2. Uzskaitīt Pārvaldē izmantotos datu apstrādes un analīzes rīkus un to izmantošanas mērķi;
 3. Identificēt datu apstrādes procesus, kuros netiek izmantota kāda no esošajām informācijas sistēmām, ar mērķi noteikt standartizējamos un apvienojamos blokus datu apstrādes automatizācijai;
 4. Sagatavot tehniskās prasības IT risinājumiem vai to pilnveidei;
 5. Uzturēt, pilnveidot un administrēt 15.2. punktā minētās informācijas sistēmas;
 6. Izstrādāt IT risinājumus Pārvaldes darbību digitalizācijai, tai skaitā izpētīt un piedāvāt IT rīkus vai programmas;
 7. Nodrošināt respondentu mikrodatu elektroniskās arhivācijas procesu;
 8. Piedalīties starptautiskos projektos statistikas ražošanas un atbalsta procesa digitalizācijas jomā.
 9. Koordinēt un uzturēt datu apmaiņu ar sadarbības partneriem:
  1. saskaņot dokumentāciju, lai apzinātu pieprasāmo un sagatavojamo datu saturu un nodrošinātu citu Pārvaldes struktūrvienību informēšanu par pieprasāmajiem datiem;
  2. saskaņot dokumentāciju, lai novērstu iespējamo pieprasāmo datu dublēšanos;
  3. saskaņot datu saņemšanas un nodošanas tehnoloģiskos jautājumus.
 10. Apzināt ārējos saņemamos datus, izveidot un uzturēt datu saņemšanas kalendāru;
 11. Analizēt un dokumentēt ārējo saņemamo datu plūsmu  - datu pirmavots, saņēmējs un turētājs, visā datu dzīves ciklā, izstrādāt un uzturēt piekļuves tiesību matricu;
 12. Nodrošināt ārējo saņemamo datu loģistiku - noteikt un kontrolēt datu plūsmas no datu saņemšanas brīža Pārvaldē līdz konkrētam datu saņēmējam;
 13. Sadarbībā ar Pārvaldes struktūrvienībām - nodrošināt ārējo saņemamo datu integritāti – analizēt datu kvalitāti, veikt pirmreizēju datu pārbaudi pēc struktūras korektuma un ierakstu pilnīguma, kā arī apstrādāt pirmatnējo deficītu;
 14. Sagatavot datus nodošanai Pārvaldes struktūrvienībām;
 15. Sadarboties ar Pārvaldes struktūrvienībām komunikācijā ar ārējo datu avotu turētājiem, pārskatot jau saņemtos datus, vai risinot jautājumus par jaunu datu avotu izmantošanu;
 16. Sadarbībā ar Pārvaldes struktūrvienībām, izstrādāt priekšlikumus statistisko rādītāju standartizēšanai;
 17. Konsultēt un apmācīt Pārvaldes nodarbinātos savas kompetences ietvaros;
 18. Piedalīties sistēmu programmatūras pilnveidošanas, testēšanas un izstrādes procesos.
 1. Uzturēt, aktualizēt un pilnveidot Pārvaldes tīmekļa vietni:
  1. sagatavot un publicēt tīmekļa vietnē statistikas un datu lietotajiem paredzētu saturu, nodrošināt respondentiem un citiem interesentiem paredzētā satura publicēšanu;
  2. veikt regulāru tīmekļa vietnes satura pilnveidošanu, analizējot tīmekļa vietnes lietotāju statistiku;
  3. piešķirt Pārvaldes tīmekļa vietnes redaktora tiesības citu struktūrvienību darbiniekiem noteiktu satura veidu augšupielādei un administrēšanai, kā arī konsultēt šos darbiniekus jautājumos par tīmekļa vietnes noteikta satura veidu administrēšanu; 
  4. apkopot citu struktūrvienību vajadzības pēc tīmekļa vietnes pilnveidojumiem, koordinēt pilnveidošanas uzdevumu definēšanu, kompetences ietvaros sadarbojoties ar citām struktūrvienībām, realizēt mājas lapas pilnveidošanu; 
  5. organizēt tīmekļa vietnes pilnveidošanas vai jaunas versijas iepirkumu tehniskās specifikācijas sagatavošanu, un pēc pieprasījuma sniegt atbalstu Pārvaldes iepirkumu komisijai piedāvājumu izvērtēšanā. 
 2. Nodrošināt oficiālās statistikas publicēšanu Pārvaldes tīmekļa vietnē:
  1. sniegt atbalstu statistikas publicēšanā, iesakot optimālo statistikas tabulu saturu un sadarbojoties to izveidē;
  2. publicēt statistikas publicēšanas kalendāru nākošajiem periodiem;
  3. veikt statistikas publicēšanu, ievērojot statiskas publicēšanas kalendārā noteiktos termiņos;
  4. informēt lietotājus par publicēšanas termiņu pārcelšanu vai kavējumu;
  5. konsultēt un apmācīt Pārvaldes darbiniekus jautājumos par statistikas sagatavošanu publicēšanai statistikas datubāzēs;
 3. Sagatavot informatīvus un izglītojošus materiālus par statistikas datubāžu izmantošanu un saturu;
 4. Informēt lietotājus par statistikas datubāžu izmantošanu dažādos klātienes pasākumos;
 5. Veikt Starptautiskā Valūtas fonda datu izplatīšanas standarta datu lapas, kalendāra un metadatu atjaunošanu.
 6. Sadarbībā ar citām Pārvaldes struktūrvienībām sagatavot publikācijas un citus informatīvus materiālus.
 7. Veikt rakstiskus tulkojumus un mutiskus tulkojumus no un uz angļu valodu, kā arī rediģēt tekstus angļu valodā. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt mutisko tulkošanu no un uz angļu valodu, kā arī konsultēt Pārvaldes darbiniekus par angļu valodas gramatikas normām un valodas stilistisko līdzekļu lietojumu;
 8. Veikt publicējamās statistikas un respondentiem paredzēto materiālu izvērtēšanu un rediģēšanu atbilstoši latviešu literārās valodas normām, kā arī konsultēt Pārvaldes darbiniekus par latviešu gramatikas jautājumiem.
 1. koordinēt un vadīt ģeotelpiskās statistikas sagatavošanu Pārvaldē:
  1. sniegt atbalstu Pārvaldes struktūrvienībām ģeotelpiskās statistikas sagatavošanā;
  2. ieteikt ģeotelpiskās statistikas sagatavošanas metodes, sniegt konsultācijas un atbalstu Pārvaldes struktūrvienībām ģeotelpiskās statistiskas sagatavošanas un vizualizēšanas jautājumos;
 2. Realizēt ģeotelpiskās statistikas sagatavošanas un publicēšanas projektus:
  1. sagatavot tematiskās kartes;
  2. veikt ģeotelpiskās statistikas sagatavošanu un publicēšanu Pārvaldes mājas lapā un Latvijas Atvērto datu portālā, kā arī publikācijās, kompetences ietvaros iesaistot pārējās Pārvaldes struktūrvienības, kuras atbildīgas par attiecīgās nozares statistiku;
  3. koordinēt ģeotelpisko datu transformāciju, lai nodrošinātu to publicēšanu atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām, t.sk. Ģeotelpisko datu savietotāja metadatu katalogā.
 3. Sniegt atbalstu Pārvaldes struktūrvienībām administratīvo datu, lielo datu u.c. datu apstrādē:
  1. pēc Pārvaldes struktūrvienību pieprasījuma sniegt atbalstu datu ģeokodēšanā, izmantojot Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datus;
  2. veikt Valsts zemes dienesta, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras un citu ģeotelpisko datu kopu sagatavošanu un uzturēšanu izmantošanai Pārvaldes struktūrvienību datu apstrādes procesos;
  3. pēc Pārvaldes struktūrvienību pieprasījuma piesaistīt datiem, kas satur objektu koordinātas, ģeotelpisko vienību identifikatorus (piemēram, režģa šūnu ID).
 4. Veidot statistikas pievienoto vērtību demonstrējošus un analīzi atbalstošus vizualizācijas rīkus un tos dokumentēt.
 5. Veikt pirmkoda koplietošanu Pārvaldes versiju kontroles serverī, atsevišķiem rīkiem daloties ar pirmkodu publiski.
 6. Sniegt atbalstu automātiski saturu atjaunošu statistikas vizualizāciju izveidei Pārvaldes mājas lapā.
 7. Sniegt konsultācijas pārējām Pārvaldes struktūrvienībām tīmekļa risinājumu izveidē.
 1. nodrošināt Pārvaldes komunikāciju un publicitāti: 
  1. uzturēt kontaktus ar plašsaziņas līdzekļiem;
  2. nodrošināt komunikāciju un publicitāti sociālajos tīklos, publicējot Pārvaldes sagatavotās ziņas, kā arī monitorējot notiekošo sociālajos tīklos, nepieciešamības gadījumā iesaistoties diskusijās;
  3. sagatavot un sniegt plašsaziņas līdzekļiem informāciju par Pārvaldes sagatavoto oficiālo statistiku, aktualitātēm un projektiem;
  4. sadarbībā ar Pārvaldes struktūrvienībām sagatavot informāciju pēc plašsaziņas līdzekļu pieprasījuma;
  5. veicināt Pārvaldes un tās veikto pasākumu publicitāti, organizējot preses konferences un intervijas;
  6. sagatavot pārskatus par Pārvaldes komunikācijas un publicitātes aktivitāšu norisi;
 2. sniegt konsultācijas un sagatavot atbildes datu lietotāju jautājumiem:
  1. sniegt konsultācijas juridiskām un fiziskām personām statistiskās iegūšanas un pieejamības jautājumos;
  2. organizēt starptautisko organizāciju, valsts pārvaldes iestāžu un citu organizāciju aptaujas veidlapās un informācijas pieprasījumos iekļauto statistikas rādītāju pārbaudi; 
  3. koordinēt dažāda veida informācijas sagatavošanu, veicot aktīvu komunikāciju ar iesaistītajām struktūrvienībām ;
  4. nodrošināt konfidenciālo datu pieprasījumu virzību Pārvaldē pētniecības vajadzībām, datu sagatavošanas un nodošanas procesu un komunikāciju ar datu saņēmēju;
 3. veikt klientu apkalpošanu klātienē Pārvaldes Informācijas centrā;
 4. uzturēt Pārvaldes bibliotēkas fondu;
 5. veikt publikāciju pasūtījumu uzskaiti un to nosūtīšanu pasūtītājiem;
 6. organizēt un piedalīties datu lietotājiem paredzētajos semināros, izklāstot oficiālās statistikas un netieši identificējamo datu pētniecības vajadzībām pieejamības un iegūšanas jautājumus;
 7. sniegt priekšlikumus par pakalpojumu veidu izmaiņām Pārvaldes maksas pakalpojuma cenrādī.