Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā, kā arī pārējos posmos, kad tiek risināti sabiedrībai aktuāli jautājumi. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

Iestāde iesaistās to attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē, kas skar tās darbības jomas.

Savus priekšlikumus Centrālajai statistikas pārvaldei varat nosūtīt pa pastu (Lāčplēša iela 1, Rīga, LV – 1301), elektroniski (pasts@csp.gov.lv ).

Juridiskajos  jautājumos sūtiet e-pastu uz juridiskadala@csp.gov.lv.

Dokumenti publiskajai apspriešanai

CSP aicina ikvienu interesentu līdzdarboties un uz e-pastu pasts@csp.gov.lv nosūtīt savu viedokli par šeit ievietotajiem projektiem to sagatavošanas laikā pirms saskaņošanas Valsts sekretāru sanāksmē.

Jūsu viedoklis mums ir svarīgs pastāvošā regulējuma maiņas vai jauna regulējuma izstrādes procesā, lai veicinātu tiesību aktu kvalitāti un to atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm. Jūsu viedoklis palīdzēs mums arī savlaicīgi apzināt problēmjautājumus un rast piemērotākos risinājumus.

Kontaktinformācija:
Ance Svārupa
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vadītāja,
Tālr.: 67366988
E-pasts: Ance.Svarupa@csp.gov.lv

 

Kontaktinformācija
Nadežda Orlova
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente ,
tālr. 67366962,
e-pasts:
Nadezda.Orlova@csp.gov.lv