• 1912. gads – Marģera Skujenieka publikācija „Nacionālais jautājums Latvijā”, kurā pirmo reizi aprēķināta Latvijas teritorijas platība, iedzīvotāju skaits un nacionālais sastāvs.
  • 1919. gada 1. septembris – Ministru kabinets nodibina Valsts statistisko pārvaldi, pieņem tās darbības pagaidu noteikumus un par pārvaldes direktoru ieceļ Marģeru Skujenieku.
  • 1940.–1944. gadā Otrais pasaules karš pārtrauca Valsts statistiskās pārvaldes darbu. Tās vadītājs M.Skujenieks tika apcietināts un vēlāk nošauts. Nacistiskās okupācijas laikā statistikas datu apkopošanu uzņēmās Reihskomisariāts Ostland (Reichskommissariat fur das Ostland) un pieejamie statistikas dati par okupētajiem austrumu apgabaliem – Baltijas valstīm, Baltkrieviju un Polijas austrumu daļu – tika apkopoti izdevumā „Austrumu apgabalu strukturālais apskats” („Strukturbericht über das Ostland").
  • 1945. gads – Latvijai nonākot PSRS sastāvā, arī statistikas pārvalde tika pārveidota, to iekļaujot PSRS statistikas sistēmā.
  • 1987. gads – Valsts statistikas pārvaldi pārdēvē par Valsts statistikas komiteju.
  • 1992. gads – tiek uzsākta valsts statistikas sistēmas pārveidošana, lai sekmīgi integrētos ES statistikas sistēmā.
  • 1998. gads – Valsts statistikas komiteja tiek pārdēvēta par Centrālo statistikas pārvaldi.