Statistikas padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas attīstību, sniegt statistikas iestādēm rekomendācijas par oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmu, veicināt sadarbību starp statistikas iestādēm, respondentiem un oficiālās statistikas lietotājiem, kā arī sniegt viedokli par oficiālās statistikas programmas projektu.

Statistikas padome darbojas saskaņā ar nolikumu.Statistikas padomes nolikumu un sastāvu apstiprina ekonomikas ministrs. Statistikas padomes locekļu pilnvaru termiņš ir četri gadi. Statistikas padomes locekli darbam padomē var apstiprināt atkārtoti.

Statistikas padomes sekretariāta funkcijas nodrošina Centrālā statistikas pārvalde: Lāčplēša iela 1, Rīga. Tālr. +371 67366642, e-pasts: padome@csp.gov.lv.

Statistikas padome darbojas saskaņā ar Statistikas likumu un ekonomikas ministra 2016. gada 25. janvāra rīkojumu Nr. 11. Saskaņā ar šo rīkojumu un šajā rīkojumā veiktajiem grozījumiem ir noteikts šāds statistikas padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs
Aija Žīgure, Centrālās statistikas pārvaldes pārstāvis
Padomes locekļi
Agris Caune, Latvijas Bankas pārstāvis
Jānis Hermanis, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis
Juris Krūmiņš, Augstākās izglītības padomes pārstāvis
Zigmārs Ķikāns, Zemkopības ministrijas pārstāvis
Lāsma Dilba, Datu valsts inspekcijas pārstāvis
Jānis Upenieks, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis
Jānis Salmiņš, Ekonomikas ministrijas pārstāvis
Solveiga Siliņa, Labklājības ministrijas pārstāvis
Biruta Sloka, Latvijas Statistiķu asociācijas pārstāvis
Andris Ķēniņš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis
Vladislavs Vesperis, Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis
Krišs Zvirbulis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis