Statistikas padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas attīstību, sniegt statistikas iestādēm rekomendācijas par oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmu, veicināt sadarbību starp statistikas iestādēm, respondentiem un oficiālās statistikas lietotājiem, kā arī sniegt viedokli par oficiālās statistikas programmas projektu.

Statistikas padome darbojas saskaņā ar nolikumu.Statistikas padomes nolikumu un sastāvu apstiprina ekonomikas ministrs. Statistikas padomes locekļu pilnvaru termiņš ir četri gadi. Statistikas padomes locekli darbam padomē var apstiprināt atkārtoti.

Statistikas padomes sekretariāta funkcijas nodrošina Centrālā statistikas pārvalde: Lāčplēša iela 1, Rīga. Tālr. +371 67366642, e-pasts: padome@csp.gov.lv.

Statistikas padome darbojas saskaņā ar Statistikas likumu un Ekonomikas ministrijas 2024. gada 15. aprīļa rīkojumu Nr. 1-6.1/2024/41. Saskaņā ar šo rīkojumu ir noteikts šāds statistikas padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs
Raimonds Lapiņš, Centrālās statistikas pārvaldes pārstāvis

Padomes locekļi
Aiga Ose, Latvijas Bankas pārstāvis
Jānis Hermanis, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis
Juris Krūmiņš, Augstākās izglītības padomes pārstāvis
Zigmārs Ķikāns, Zemkopības ministrijas pārstāvis
Lāsma Dilba, Datu valsts inspekcijas pārstāvis
Jānis Upenieks, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis
Dace Zīle, Ekonomikas ministrijas pārstāvis
Solveiga Siliņa, Labklājības ministrijas pārstāvis
Aija Žīgure, Latvijas Statistiķu asociācijas pārstāvis
Kristīne Kazerovska, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis
Vladislavs Vesperis, Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis
Krišs Zvirbulis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis 
Anda GrīnfeldeLatvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis