2018. gada 27. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 732 "Centrālās statistikas pārvaldes nolikums" formulē CSP funkcijas, uzdevumus un tiesības, kā arī vispārīgi nosaka CSP struktūru.

2005. gada 12. janvāra iekšējais normatīvais akts Nr.2-NOR/REG "Centrālās statistikas pārvaldes reglaments" detalizēti nosaka CSP struktūru, kā arī CSP darba organizāciju un tās amatpersonu un darbinieku kompetences. Katrai CSP struktūrvienībai ir savs reglaments, kurā detalizēti noteiktas šīs struktūrvienības funkcijas un uzdevumi, struktūrvienības amatpersonu un darbinieku tiesības un pienākumi. Organizācijas struktūra sadaļā → Par mums.

Statistikas nodrošināšanā ļoti nozīmīgs ir jautājums gan par statistikas vajadzībām atbilstošu jaunu administratīvo reģistru, datubāžu vai informācijas sistēmu veidošanu (turpmāk kopā – administratīvie datu avoti), gan par esošo administratīvo datu avotu atbilstību statistikas vajadzībām. Tas tiešā veidā ietekmē uzņēmēju administratīvā sloga samazināšanu statistikas sagatavošanā.

Viena no CSP prioritātēm, atbilstoši Eiropas statistikas sistēmas  stratēģiskajiem virzieniem un statistisko datu ieguves tendencēm, ir regulāri paplašināt administratīvo datu avotu un CSP regulāro apsekojumu sniegtās informācijas izmantošanu statistikas nodrošināšanā, vienlaikus sekojot respondentu administratīvā sloga samērīgai mazināšanai.

Sadarbībā ar administratīvo datu turētājiem, CSP, atbilstoši  Statistikas likumā noteiktajai kompetencei, regulāri risina ar administratīvo datu izmantošanu saistītās problēmas, lai nodrošinātu iespējami pilnīgu un kvalitatīvu administratīvo datu avotu informāciju, kas ļauj samazināt administratīvo slogu gan uzņēmējiem, gan mājsaimniecībām.

2018.gada 13.martā Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu "Par priekšlikumiem institūciju sadarbības jautājumu risināšanai, administratīvo datu avotu pilnveidošanai un administratīvā sloga mazināšanai oficiālās statistikas nodrošināšanā" (turpmāk – ziņojumu), kura 1. tabulā minēti pasākumi administratīvā sloga mazināšanā un administratīvo datu avotu izmantošanā oficiālās statistikas nodrošināšanā.

Izpildot  Ministru kabineta 2018. gada 13. marta sēdes protokola Nr. 15 29. § noteikto uzdevumu Centrālajai statistikas pārvaldei katru gadu (2019., 2020. un 2021. gadā) līdz 1. martam apkopot un līdz 1. aprīlim savā tīmekļa vietnē publicēt informāciju par ziņojumā  minēto pasākumu īstenošanu iepriekšējā gadā, ir sagatavota informācija: