Atbildīgā iestāde
Labklājības ministrija
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
ESSPROS
Ieviešanas mērķis

Apkopot un sniegt Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības institūcijām harmonizētu atbilstoši Eurostat prasībām informāciju un datus par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā.

Klasificēšanas objekts

ESSPROS pamatsistēma:
1. sociālās aizsardzības pabalsti un pakalpojumi;
2. ieņēmumu un izdevumu finanšu plūsmas sociālās aizsardzības shēmu līmenī.
ESSPROS modulis par pensiju saņēmēju skaitu:
3. pensiju saņēmēju skaits bez dubultās uzskaites.
ESSPROS modulis par sociālās aizsardzības neto pabalstiem:
4. dati par neto izdevumiem sociālās aizsardzības pabalstiem.

Lietošanas joma

Statistikas datu apkopošana par sociālās aizsardzības rādītājiem.

Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Sociālās aizsardzības shēmu līmenī tiek veikta nepieciešamības gadījumā ikgadēji, apkopojot informāciju par pārskata periodu. 

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 7 zīmes

Līmeņu apraksts
ESSPROS pamatsistēmas klasifikācijai ir daudzdimensiju struktūra un tā ietver sevī paralēlas un dažādu līmeņu apakšklasifikācijas:

1. Sociālās aizsardzības shēmu klasifikācija:
1. līmenis –  5 kritēriju grupas
2. līmenis – 11 shēmu kategorijas
3. līmenis – 10 shēmu apakškategorijas
4. līmenis –  2 shēmu apakškategorijas

2. Sociālās aizsardzības finanšu plūsmu klasifikācijas nacionālā/valsts līmenī:
2.1. Sociālās aizsardzības shēmu ieņēmumu klasifikācija pēc to veida:
1. līmenis – 4 ieņēmumu veidi pēc maksājuma rakstura vai iemesla
2. līmenis – 8 apakšgrupas
3. līmenis – 5 apakšgrupas
2.2. Sociālās aizsardzības shēmu ieņēmumus veidojošo institucionālo sektoru klasifikācija:
1. līmenis – 2 ieņēmumu veidi pēc institucionālo sektoru rezidentūras  
2. līmenis – 4 ieņēmumu veidi pēc institucionālā sektora
3. līmenis – 3 institucionālās vienības
2.3. Sociālās aizsardzības shēmu izdevumu klasifikācija pēc izdevumu veida:
1. līmenis – 4 izdevumu veidi pēc izdevumu rakstura vai iemesla
2. līmenis – 4 apakšgrupas

3. Sociālās aizsardzības pabalstu un pakalpojumu vispārējā klasifikācija*:
1. līmenis – 2 pamatgrupas
2. līmenis – 4 apakšgrupas pēc pārskaitījuma veida
3. līmenis – 4 apakšgrupas pēc pabalsta izmaksas periodiskuma

4. Pensiju saņēmēju skaita vispārējā klasifikācija**:
1. līmenis – 4 pamatgrupas pēc sociālās aizsardzības funkcijas
2. līmenis – 7 apakšgrupas pēc pensijas kategorijas

5. Sociālās aizsardzības shēmu neto izdevumu klasifikācija***:
1. līmenis – 4 izdevumu veidi pēc izdevumu būtības vai iemesla
2. līmenis – 4 apakšgrupas

Hierarhijas apraksts
* Sociālās aizsardzības pabalstu un pakalpojumu vispārējā klasifikācija tiek lietota divos līmeņos: nacionālā/valsts un atsevišķi 8 sociālās aizsardzības funkciju līmenī.
** Pensiju saņēmēju skaita vispārējā klasifikācija tiek lietota divos līmeņos: nacionālā/valsts un attiecīgo shēmu līmenī.

***Dati par neto sociālajiem pabalstiem (ierobežotā pieeja) tiek dalīti:
- pēc sociālās aizsardzības pabalstu sīki izstrādātās klasifikācijas, kāda tiek piemērota pamatsistēmā sociālās aizsardzības pabalstu un pakalpojumu vispārējai klasifikācijai;
- shēmu līmenī un "visu shēmu līmenī", kas atbilst visu shēmu summai un atspoguļo datus nacionālā/valsts līmenī.

Kārlis Smudzis

eksperts
Karlis.Smudzis [at] csp.gov.lv

Solveiga Siliņa

Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte
Solveiga.Silina [at] lm.gov.lv