Atbildīgā iestāde
Labklājības ministrija
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
ISCO–08
Ieviešanas mērķis
  • noteikt starptautiskai praksei atbilstošas profesiju klasifikācijas pamata (minimālās) prasības, lai atbilstoši tām ievirzītu personāla sagatavošanu;
  • nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu, lai valstis varētu izmantot to tautas skaitīšanā, valstu nodarbinātības dienestu vajadzībām un citiem uz klientu orientētiem mērķiem;
  • nodrošināt statistikas datu, kas attiecas uz profesijām, salīdzināmību ES dalībvalstīs un pārējās pasaules valstīs.
Klasificēšanas objekts

Profesijas, amati, specialitātes, arodi.

Lietošanas joma
  • darba tirgus attīstības politika;
  • statistikas datu apkopošana pēc profesijām.
Izstrādātājs

Starptautiskā Darba organizācija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Ir uzsākts darbs pie aktualizēšanas konceptuālā plāna izstrādes un saistīto terminu un definīciju pilnveidošanas.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 4 zīmes
Līmeņu skaits – 4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  10 pamatgrupas
2. līmenis –  43 apakšgrupas
3. līmenis – 130 mazās grupas
4. līmenis – 436 atsevišķās grupas

Ilze Zvīdriņa

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece
Ilze.Zvidrina [at] lm.gov.lv