Atbildīgā iestāde
Valsts zemes dienests
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
NĪLM
Ieviešanas mērķis

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu (NĪLM) vienota noteikšanas un sistematizācijas kārtība.

Klasificēšanas objekts

Nekustamā īpašuma valsts kadastra objekti – zemes vienības un zemes vienību daļas.

Lietošanas joma
  • nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana;
  • apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšana privatizācijas vajadzībām;
  • nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana.
Izstrādātājs

Valsts zemes dienests

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Ar laiku Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija tiks aizstāta ar Teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju, kas ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 4 zīmes
Līmeņu skaits – 2

Līmeņu apraksts
1. līmenis – 13 NĪLM grupas (2 zīmes)
2. līmenis – 44 NĪLM kodi     (4 zīmes)

Rita Pētersone

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktora vietniece
Rita.Petersone [at] vzd.gov.lv