Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
NUTS 2021
Ieviešanas mērķis

Sadalīt valsts teritoriju vienībās, kas atbilst Eiropas Savienības kritērijiem (iedzīvotāju skaits), lai nodrošinātu salīdzināmu reģionālo statistiku starp Eiropas valstīm.

Klasificēšanas objekts

Statistiskās vienības (dažādu līmeņu reģioni) Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Lietošanas joma
  • reģionālā statistika;
  • makroekonomiskā statistika;
  • ES strukturālie fondi.
Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1059/2003 5. panta 4. punktu ne biežāk kā ik pēc trim gadiem.
Klasifikācijas versija NUTS 2021 ir spēkā no 2021. gada 1. janvāra.

Jaunākā klasifikācijas versija NUTS 2024 ir apstiprināta ar Komisijas 2022. gada 26. decembra deleģēto regulu (ES) 2023/674, ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi.

NUTS 2024 lietošana tiks uzsākta 2024. gada 1. janvārī.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 5 zīmes
Līmeņu skaits – 3

Vienību skaits Eiropas Savienības teritorijā no 2021. gada 1. janvāra:
1. līmenis –   92 reģioni
2. līmenis –   242 reģioni
3. līmenis – 1166 reģioni

Hierarhijas apraksts
Katru dalībvalsti iedala NUTS 1. līmeņa teritoriālajās vienībās, no kurām katru, savukārt, iedala NUTS 2. līmeņa teritoriālajās vienībās, tās, savukārt, iedalot NUTS 3. līmeņa teritoriālajās vienībās.

Papildinformācija
Papildinformācija NUTS tīmekļa vietnē un Centrālās statistikas  pārvaldes tīmekļa vietnē statistiskajiem reģioniem veltītajā sadaļā

Ieva Kurme

eksperts
Ieva.Kurme [at] csp.gov.lv