Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) informācijas drošības pārvaldības sistēma atbilst standarta ISO 27001 prasībām. To apliecina 21. septembrī iegūtais starptautiskās sertifikācijas institūcijas Exova BM TRADA izdots atbilstības sertifikāts.

“Informācija ir viens no svarīgākajiem CSP nemateriālajiem aktīviem, un to ir nepieciešams aizsargāt. Atbilstība ISO standartam ir kā skaidra zīme mūsu respondentiem un administratīvo datu avotu turētājiem, ka CSP informācijas drošības sistēmai un CSP kā sadarbības partnerim var uzticēties,” norāda CSP priekšniece Aija Žīgure.

2017.gadā CSP nolēma sertificēt informācijas drošības pārvaldības sistēmu, pārbaudot tās atbilstību starptautiskajam standartam ISO 27001:2013 „Informācijas tehnoloģija. Drošības paņēmieni. Informācijas drošības pārvaldības sistēmas”. ISO 27001 standarts atspoguļo labāko praksi informācijas drošības pārvaldībā. Tas ir izstrādāts, lai identificētu un novērstu iespējamos draudus informācijas uzturēšanā.

2008. gadā CSP uzsāka ieviest un pastāvīgi pilnveido informācijas drošības pārvaldības sistēmu. CSP informācijas drošības pārvaldības sistēmas ietvaros notiek informācijas un datu vākšana, uzkrāšana, apstrāde un uzglabāšana, kā arī statistiskās informācijas nodrošināšana iekšzemes un ārvalstu datu lietotājiem. Tāpat tiek pieņemti un pilnveidoti iekšējie normatīvie akti un saskaņā ar konfidencialitātes integritātes un pieejamības prasībām īstenota informācijas un tehnisko resursu klasifikācija un informācijas drošības riska pārvaldība.

CSP atbild par statistikas darba organizāciju Latvijā, kā arī par datu pareizību, kurus ieguvusi, apkopojot no respondentiem un administratīvo datu avotiem saņemto informāciju. CSP virsmērķis ir nodrošināt iekšzemes un ārvalstu datu lietotājus ar savlaicīgu, precīzu, pilnīgu, viegli saprotamu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par Latvijas ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem, izmantojot mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus un labāko pieredzi nozarē.

Attēls

Papildu informācija:
Jānis Jonikāns
Informācijas drošības vadītājs
E-pasts: Janis.Jonikans@csp.gov.lv
Tālr.: +317 67366782