Nr.p.k.

Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums

Pamatojums, saskaņā ar kuru informācija ir atzīstama par ierobežotas pieejamības informāciju

Ierobežotas pieejamības informācijas statusa ilgums un citas piezīmes

  1. Informācija statistikas vai citu tiesību aktos noteiktu darbību ar datiem nodrošināšanai

1.1.

Informācija, kas iegūta tieši no respondenta vai netieši no administratīvajiem datu avotiem par statistiskajām vienībām.

 

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 223/2009 ( 2009. gada 11. marts), par Eiropas statistiku (turpmāk-Regula Nr.223/2009) 2. panta e) apakšpunkts; Statistikas likuma 17. pants.

Visu laiku

1.2.

Oficiālās statistikas nodrošināšanas metodoloģija, kuras nepareiza interpretācija var radīt reputācijas zaudējumus iestādei

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts

Līdz brīdim, kad Pārvalde sniegusi oficiālu metodoloģijas pielietojuma interpretāciju vai publicējusi to

 

 

1.3.

Mājsaimniecību un fizisko personu izlases saraksti u.c. informācija, kas satur personas datus

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts; Statistikas likuma 17. panta pirmā daļa; Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts

Visu laiku

1.4.

Informācijas apmaiņa ar Eiropas Savienības Statistikas biroju (Eurostat), ANO, OECD un citām starptautiskajām organizācijām, kas satur konfidenciālus statistikas datus

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts;

Regulas Nr.223/2009 2. panta e) apakšpunkts; Statistikas likuma 17. pants

Visu laiku

1.5.

Ar Eiropas Savienības statistikas biroju (Eurostat) noslēgto grantu līgumu, Phare un pārejas līdzekļu administratīvās spējas stiprināšanas programmu tehniskā un finanšu dokumentācija

Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa.

Visu laiku,

Pieejams trešajām personām pēc atļaujas saņemšanas no Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) publicēt informāciju

1.6.

Statistikas likuma 25. panta piektajā daļā noteiktā informācija, kuras izpaušana vai nepareiza interpretācija var radīt kaitējumu iestādei vai tiesību subjektam, par kuru šāda informācija tiktu izpausta. Piemēram, rada reputācijas zaudējumus vai risku statistiskās konfidencialitātes principa pārkāpumam

Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa un otrās daļas 2. punkts, Statistikas likuma 17. pants, Satversmes 92., 95., 100. un 105. pants, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. pants un 1. protokola 1. pants, Civillikuma 1635. un 2352.1 pants, Komerclikuma 168. un 169. pants, likuma "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" 7. pants, Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2. pants, Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 8. pants

Līdz brīdim, kad Pārvalde ir izvērtējusi, ka sniegtā informācijas nerada kaitējumu iestādei vai tiesību subjektam, par kuru šāda informācija tiktu izpausta, vai nerada risku statistiskās konfidencialitātes principa pārkāpumam
  1. Informācija iestādes darbības nodrošināšanai

2.1.

Administratīvā procesa lietas, kas attiecas uz fizisku personu

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1.un 2. punkts; Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts; Administratīvā procesa likuma 54. pants

Visu laiku, izņemot Administratīvā procesa likuma 29. panta otrā daļā un 54. pantā noteiktajos gadījumos

2.2.

Administratīvā procesa lietas, kas attiecas uz juridisku personu

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts.

 

Līdz brīdim, kad Pārvalde pieņem lēmumu administratīvā procesa ietvaros, ja informācija nesatur komercnoslēpumu vai cita veida ierobežotas pieejamības informāciju

2.3.

Pārvaldes iekšējo un ārējo auditu ziņojumi, atskaites un ieteikumu ieviešanas plāni

Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa

Visu laiku

 

2.4.

Iestādes sagatavoto dokumentu projekti (vēstuļu, protokolu, atzinumu, slēdzienu, skaidrojumu, viedokļu, lēmumu, normatīvo aktu u.c. projekti) un darba materiāli to izstrādei

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts

Līdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums (parakstīts dokuments) vai dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības informācija, nosūtīts adresātam vai publicēts

2.5.

Tiesvedības dokumenti,  kas satur ierobežotas pieejamības informāciju

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts, Likuma “Par tiesu varu” 28.3 panta trešā daļa un 28.4. pants

Visu laiku

2.6.

Sarakste ar tiesībsargājošām iestādēm par konkrētu tiesību subjektu vai personu

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrā daļa, 8. pants,
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts

Līdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums vai attiecīgais dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības, nosūtīts adresātam vai publicēts

2.7.

Dokumenti (ekspertu un speciālistu atzinumi, privātpersonu vai iestāžu veikto pētījumu rezultāti, citi dokumenti), kurus pēc iestādes pieprasījuma sagatavojušas pieaicinātas personas vai cita iestāde un kuri izstrādāti lēmumu pieņemšanai, citu dokumentu sagatavošanai vai iestādes funkciju veikšanai

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta otrā daļa

Līdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums vai attiecīgais dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības, nosūtīts adresātam vai publicēts

2.8.

Iestādes nodarbināto savstarpējā sarakste, tajā skaitā sarakste ar elektroniskā pasta starpniecību, kas nepieciešama, sagatavojoties lietu kārtošanai

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts un 6. panta pirmā daļa

Līdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums vai attiecīgais dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības, nosūtīts adresātam vai publicēts

2.9.

Iestādes nodarbinātā dienesta ziņojums, paskaidrojums, atskaite, viedoklis un dokumenti, kas paredzēti un noteikti iestādes iekšējai lietošanai, vadības rezolūcija

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta pirmā un otrā daļa 

Līdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums vai attiecīgais dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības, nosūtīts adresātam vai publicēts

2.10.

Informācija, ko iestāde saņem, pamatojoties uz līgumiem, starpresoru vienošanās, sadarbības līgumiem, saimnieciskajiem līgumiem, iepirkuma līgumiem, ja tās izpaušana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumiskajām interesēm.

Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa, otrās daļas 2. punkts, 6. panta pirmā un otrā daļa 

Līdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums vai attiecīgais dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības, nosūtīts adresātam vai publicēts

2.11.

CSP Iepirkumu dokumentācija - informācija, kuru CSP kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti

 

 

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1.punkts; Publisko iepirkumu likuma 14. pants

Visu laiku, izņemot Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 3.punktā noteiktajā gadījumā, pēc iespējas minimizējot izpaužamā komercnoslēpuma apjomu un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 14. panta otro daļu

1.12.

Iepirkumu piedāvājumu, pieteikumu esība, skaits, saturs

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts, Publisko iepirkumu likuma 38. panta piektā daļa

Līdz piedāvājuma vai pieteikuma atvēršanai

2.13.

Iepirkumu piedāvājumu, pieteikumu vērtēšanas process

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts, Publisko iepirkumu likuma 38. panta piektā daļa, 40. panta ceturtā daļa

Līdz lēmuma pieņemšanai un rezultātu paziņošanai

2.14.

CSP Kvalitātes vadības sistēmas ietvaros izstrādātie dokumenti un apraksti

Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa

Visu laiku.

Pieejama saskaņā ar starp Pārvaldi un otru pusi noslēgtā līguma ietvaros, ja nepieciešama Pārvaldes dotā uzdevuma izpildei, kā arī citām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

 

2.15.

Risku vadības un citu iekšējo novērtējumu un vadības pārskatu dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa

Visu laiku.

Pieejama saskaņā ar starp Pārvaldi un otru pusi noslēgtā līguma ietvaros, ja nepieciešama Pārvaldes dotā uzdevuma izpildei, kā arī citām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

 

2.16.

CSP informācijas drošības pārvaldības ietvaros pieņemtie un informācijas sistēmas fizisko un tehnisko drošību reglamentējošie un aprakstošie iekšējie dokumenti, tai skaitā informācijas sistēmu dokumenti un dati – programmatūras un datu bāzu projektējuma apraksti; administratoru rokasgrāmata; instalācijas instrukcija; programmu licenču instalācijas kodi un datnes; programmatūru instalācijas pakotnes; programmatūras pirmkodi; konfigurācijas pārvaldības plāns; programmatūras konfigurācijas vienuma apraksts; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu konfigurācijas parametri; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu auditācijas pieraksti; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu lietotāju piekļuves rekvizīti; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu drošības dokumentācija; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras pārvaldības dokumentācija (arhitektūra, shēmas, apraksti);  Datu apstrādes darbību reģistrs, personas datu apstrādes atbilstības novērtējums un tamlīdzīgi novērtējumi vai ziņojumi par ietekmi uz personas datu aizsardzību     

Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa un otrās daļas 2. punkts, 6. panta pirmā daļa un otrās daļas 2. punkts.

Nacionālās drošības likuma 22.² panta piektā daļa.

Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”

 

Visu laiku.

Pieejama saskaņā ar starp Pārvaldi un otru pusi noslēgtā līguma ietvaros, ja nepieciešama Pārvaldes dotā uzdevuma izpildei, kā arī citām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

 

2.17.

Informācijas drošības un datu aizsardzības apmācību materiāli

Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa.

Nacionālās drošības likuma 22.² panta piektā daļa.

Visu laiku,

Pieejami trešajām personām, ja tās darba uzdevumu ietvaros piedalās Pārvaldes rīkotās apmācībās vai semināros, vai arī šādu materiālu nodošana ir saskaņota ar Pārvaldes vadību.

Pieejama saskaņā ar starp Pārvaldi un otru pusi noslēgtā līguma ietvaros, kas nepieciešama Pārvaldes dotā uzdevuma izpildei un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.18.

Telpu grupas plāns, stāva plāns, kā arī citi dokumenti, datnes un inženierbūves plāns, kas satur būves iekštelpu plānojumu grafisko attēlojumu

Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa

Nacionālās drošības likuma 22.² panta piektā daļa.

Pieejama saskaņā ar starp Pārvaldi un otru pusi noslēgtā līguma ietvaros, kas nepieciešama Pārvaldes dotā uzdevuma izpildei un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  1. Pārvaldes personāla informācija

3.1.

Personāla informācija - darba līgumi; prakses līgumi; darba grāmatiņas; darbinieku/ierēdņu personas lietas; bankas konta numuri; darba algas izmaksas saraksti; ziņas par pretendentu izsludinātajos ierēdņu un darbinieku konkursos; informācija par darbinieku/ierēdņu novērtēšanu; uzņēmuma līgumi; pilnvarojuma līgumi un cita informācija par fiziskas personas privāto dzīvi

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1., 4. un 5. punkts un 8. pants; Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts ; Darba likuma 38. pants

Visu laiku,

Pārvaldei ir pienākums likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām; Ziņas par pretendentu un darbā pieņemšanas dokumentus drīkst darīt zināmus trešajām personām tikai ar pretendenta piekrišanu (DL 38. pants)

3.2.

Personāla rīkojumi

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts un 8. pants; Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts

Visu laiku, izņemot likumā noteiktajām valsts un pašvaldību amatpersonām

3.3.

Ziņas par nodarbināto arodslimību, invaliditāti; Obligāto veselības pārbaužu kartes; Nelaimes gadījumu darbā akti, izmeklēšanas materiāli

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts un 8. pants

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts

Visu laiku, izņemot likumā noteiktajām valsts un pašvaldību amatpersonām

3.4.

Disciplinārlietas izmeklēšanas, dienesta pārbaudes un ar to saistītie

dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts

Visu laiku

 

3.5.

CSP grāmatvedībā esošā informācija un dati, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav iekļauta iestādes pārskatos

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts; Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts

Visu laiku.

Pieejama vienīgi revīzijām, nodokļu administrācijai nodokļu aprēķināšanas pareizības pārbaudei, kā arī citām valsts institūcijām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos

 

3.6.

Darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžu reģistrācijas žurnāli, nelaimes gadījumu darbā akti, atzinumi un izmeklēšanas materiāli

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts

Visu laiku. Pieejama institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

  1. Informācija no iestādes lietvedības un sistēmām

4.1.

Informācija par fiziskajām un juridiskajām personām, kas ir griezušās Pārvaldē ar mutvārdu un rakstveida iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem, sarakste ar šīm personām. Pēc iesniedzēja norādījuma iesniegumā norādītie fakti

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts, 11. panta sestā daļa; Iesniegumu likuma 9. pants

Visu laiku

4.2.

No citām institūcijām, tai skaitā ārvalstu institūcijām, starptautiskām organizācijām vai to institūcijām, saņemtā informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta autors ir piešķīris statusu „IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA”, “DIENESTA VAJADZĪBĀM”, un sarakste par šo informāciju

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrā daļa,

Likuma “Par valsts noslēpumu” 3. panta sestā daļa

Saskaņā ar sūtītāja noteikto termiņu

 

 

4.3.

Pārvaldes noteikta informācija dienesta vajadzībām

Likuma “Par valsts noslēpumu” 3. panta sestā daļa

Līdz brīdim, kad statuss atcelts

 

4.4.

Informācija, kas var iestādei radīt reputācijas zaudējumus vai aizsargājama ar likumu

Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa, otrās daļas 1. punkts

Līdz brīdim, kad informācija publiskota

4.5.

Pārvaldes pārziņā esošās informācijas sistēmas un tajās apstrādājamie dati (izņemot vispārpieejamus statistikas datus un citu informāciju, kam ir noteikts vispārpieejamas informācijas statuss)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1., 2., 4.punkts, 8. pants

Statistikas likuma 17. pants

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts

Nacionālās drošības likuma 22.² panta piektā daļa.

Visu laiku

4.6.

Pārvaldes uzturētie informācijas un tehniskie resursi, kuru pārzinis nav Pārvalde (izņemot vispārpieejamus statistikas datus un citu informāciju, kam ir noteikts vispārpieejamas informācijas statuss)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1., 2., 4.punkts, 8. pants.

Nacionālās drošības likuma 22.² panta piektā daļa.

Visu laiku

4.7.

Trauksmes cēlēja personas dati, trauksmes cēlēja ziņojums un tam pievienotie rakstveida vai lietiskie pierādījumi un trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāli

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts, Trauksmes celšanas likuma 11. panta otrā daļa

Visu laiku

4.8.

Pārvaldes videonovērošanas sistēmas iegūtie materiāli.

Darbinieku uzskaites sistēmas dati.

Apmeklētāju reģistrācijas žurnāli.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts,
Fizisko personu datu apstrādes likuma 36. panta otrā daļa

 

 

Visu laiku, izņemot likumā noteiktajām amatpersonām