Konferences

Trešdien, 20. decembrī, notika Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” semināra “Reģionālo Klimata pārmaiņu rādītāju attīstība un to pielietojums” tiešraide. Seminārā informēja par sasniegtajiem rezultātiem un jauno reģionālo klimata pārmaiņu rādītāju attīstību un izmantošanas iespējām.

Semināru atklāja Aija Žīgure, CSP priekšniece, Līga Kurevska, Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) valsts sekretāre un Ilze Oša, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietniece.

“Norvēģijas finanšu instrumenta projektu sākām īstenot 2021. gadā, un tā noslēgumā esam sagatavojuši un oficiālās statistikas portālā publicējuši datu kopas par Latvijas reģionālajiem klimata pārmaiņu rādītājiem, kas pirmo reizi ļauj izsekot dažādu sektoru siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjomam un atjaunīgās enerģijas īpatsvaram visos novados un valstspilsētās,” norāda CSP Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta direktors Armands Plāte.

Sagatavotie SEG nacionālās inventarizācijas un enerģētikas statistikas dati pašvaldību teritoriju griezumā turpmāk būs nozīmīgs informācijas resurss reģionālās enerģētikas un klimata pārmaiņu politikas plānošanā un monitoringā. Reģionālie klimata radītāji izmantojami, lai veidotu pašvaldību individuālos SEG emisiju un energosistēmas profilus, kā arī salīdzinātu dažādu teritoriju situācijas, prioritātes un attīstības tendences reģionālā un nacionālā mērogā.

Starp runātājiem bija gan CSP, gan KEM, VARAM, biedrības “Zaļā brīvība”, kā arī Fizikālās enerģētikas institūta pārstāvji. Attālinātas prezentācijas sniegs arī Norvēģijas Vides aģentūras un pašvaldību eksperti par reģionālo klimata pārmaiņu rādītāju izmantošanu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā pašvaldībā. 

Semināra dalībniekus iepazīstināja ar biedrības “Zaļā brīvība” sagatavoto informatīvo ziņojumu “Reģionālie klimata pārmaiņu rādītāji”, kurā sniegta visaptveroša informācija par izstrādātajiem rādītājiem un to izmantošanu esošās situācijas analīzei un infografiku sastādīšanai plānošanas reģionos, novados un valstspilsētās.

Semināru apmeklēja ap 140 dalībnieku klātienē un attālināti, pārstāvot ministrijas, plānošanas reģionus, novadus, valstpilsētas, CSP un vides nevalstiskās organizācijas. 

Semināru vadīja biedrības “Zaļā brīvība” pārstāvis Jānis Brizga.

CSP Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” ietvaros ir īstenojusi aktivitāti “Reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēmas izstrāde, lai veicinātu reģionālo klimata pārmaiņu politikas plānošanu un ieviešanu”.

Darba kārtība:

10:00 – 10:20

Semināra atklāšana, ievada uzrunas

Aija Žīgure, Priekšniece, Centrālā statistikas pārvalde (CSP)

Līga Kurevska, Valsts sekretāre, Klimata un enerģētikas ministrija (KEM)

Ilze Oša, Valsts sekretāra vietniece, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)

10:20 – 10:35

Klimata un enerģētikas politikas aktualitātes

Līga Kurevska, Valsts sekretāre, KEM

Klimata un Enerģētikas politikas prioritātes un aktualitātes reģioniem, novadiem un valstspilsētām, Klimata likums un citas perspektīvas

10:35 – 10:50

Klimata politikas īstenošana Reģionālās attīstības plānošanā 

Raivis Bremšmits, Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors, VARAM

Reģionālā attīstība virzībā uz “Zaļo kursu”  -  plānošanas instrumenti

10:50 – 11:20

Paneļa diskusija: Klimata, enerģētikas un reģionālās attīstības politiku saskaņotība un īstenošanas efektivitāte virzībā uz klimata neitralitāti reģionos, datu pieejamība šobrīd un turpmāk

Dalībnieki: Aija Žīgure, Līga Kurevska, Raivis Bremšmits

11:20 – 11:35

Vajadzības pēc Reģionālajiem klimata pārmaiņu rādītājiem un to izstrāde

Armands Plāte, Lauksaimniecības un Vides statistikas departamenta direktors, CSP

Pamatojums izstrādātajiem reģionālajiem klimata pārmaiņu rādītājiem, reģionālo klimata rādītāju izvēles kritēriji, saraksts, attīstība

11:35 – 11:50

Reģionālo klimata pārmaiņu rādītāju izstrādes  metodoloģiju izvērtējums

Jānis Reķis, Fizikālās enerģētikas institūts (FEI)

Rezultāti un secinājumi no FEI veiktā izvērtējuma par Reģionālo klimata pārmaiņu rādītāju izstrādātajām metodoloģijām

11:50 – 12:10

Reģionālie Klimata pārmaiņu rādītāji Oficiālās statistikas portāla datubāzēs

Andra Lazdiņa, Vides un enerģētikas statistikas daļas vadītāja, CSP

Klimata pārmaiņu rādītāju prezentācija no Oficiālās statistikas portāla datu bāzes, t.sk. tālāka attīstība

12:10 – 13:00

Pārtraukums

13:00 – 13:50

Plānošanas reģionu, novadu un valstspilsētu virzība uz klimata neitralitāti: situācijas analīze

Krista Pētersone, eksperte, biedrība "Zaļā Brīvība”

Aktuālākais no Informatīvā ziņojuma “Reģionālie klimata pārmaiņu rādītāji”

13:50 – 14:20

Paneļa diskusija: Reģionālo klimata pārmaiņu rādītāju izmantošanas iespējas un ierobežojumi, turpmākā pilnveide un attīstība

Dalībnieki: Armands Plāte, Jānis Reķis, Andra Lazdiņa, Krista Pētersone

14:20 – 15:20

Norvēģijas pieredze Reģionālo klimata politiku attīstībā un īstenošanā, izmantojot reģionālos klimata rādītājus

Christina Kinck, Adaptācijas un lokālo pasākumu nodaļas vecākā konsultante, Norvēģijas Vides Aģentūra

Julien Jabot, Norvēģijas pašvaldību eksperts

Martin Kleiven-Jørgensen, Norvēģijas pašvaldību eksperts

Norvēģu pieeja Reģionālo klimata politiku veidošanā, pieejamie klimata rādītāji, to piemērošana, labā prakse, panāktie rezultāti un perspektīva

 

NB! Norvēģijas pārstāvji prezentāciju sniegs un jautājumu/ atbilžu sadaļa notiks angļu valodā

15:20 – 15:35

E-mācību kurss pašvaldībām un plānošanas reģioniem par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām

Solvita Degaine, Stratēģiskās koordinācijas departamenta projekta vadītāja, KEM

Norvēģijas instrumenta projekta aktualitātes saistītas ar plānošanas reģioniem, novadiem un valstspilsētām

15:35 – 16:00

Semināra kopsavilkums un noslēgums.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: +371 27880666

Logo - Norway grants