Jaunumi

14. novembrī Ministru kabinetā pieņemti grozījumi 7.12.2021. MK rīkojumā Nr. 911 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām"1.

Ar šiem grozījumiem novērstas būtiskas teritoriālās atšķirības starp plānošanas un statistiskajiem reģioniem. Turpmāk statistisko reģionu teritorijas sakritīs ar plānošanas reģionu teritorijām, kas uzlabos statistikas kvalitāti un tās izmantošanu attīstības plānošanā un politikas veidošanā reģionālā un nacionālā līmenī.

Grozījumi Ministru kabineta rīkojumā stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī.

1 Grozījumi 7.12.2021. MK rīkojumā Nr. 911 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām", kuru mērķis ir precizēt Latvijas Republikas statistisko reģionu administratīvo vienību sastāvu atbilstoši Eiropas savienības Statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izmaiņām (2022. gada 26. decembra Komisijas deleģētā regula (ES) 2023/674, ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi).

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: +371 67366621, +371 27880666