Uzņēmumi (budžeta iestādes)
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-ieguldījumi
Gads
2020
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
14.05.2020
Datu vākšanas periodiskums
reizi 3 gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Investīciju statistika Nacionālo kontu sistēma Veselības aprūpes statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
900

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098