Atbildīgā iestāde
Finanšu ministrija
Statuss
Nacionālā
Ieviešanas mērķis

Noteikt budžetu parāda instrumentu klasifikāciju un pašvaldībām vienotu budžeta parādu uzskaites klasifikāciju, kā arī prasības attiecībā uz parāda klasifikācijas piemērošanu budžeta pārskatu sastādīšanai.

Klasificēšanas objekts

Saņemtais un neatmaksātais bruto parāds nominālvērtībā šādās parāda instrumentu kategorijās: parāda vērtspapīri; bezprocentu obligācijas; aizņēmumi; to parāda vērtspapīriem un aizņēmumiem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu pamatsummas valūtas kursa svārstību rezultāts, kuri noslēgti finanšu risku ierobežošanai; noguldījumi, tai skaitā krājobligācijas; garantiju depozīti; Valsts kasē izvietotie klientu depozīti un kontu atlikumi. 

Lietošanas joma

Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu uzskaite un pārskatu sagatavošana.

Izstrādātājs

Finanšu ministrija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma hierarhiskā
Koda garums – 7 zīmes

Hierarhijas apraksts
Parāda klasifikācijā lieto zīmju kodu P00 00 00, kur klasifikācijas koda zīmes nosaka šādus rādītājus:
pirmā zīme nosaka parāda saistību klasifikācijas apzīmējumu "P";
otrā zīme nosaka sadalījumu pa parāda instrumentiem;
trešā zīme nosaka kategoriju "Noguldījumi" un "Parāda vērtspapīriem un aizņēmumiem piesaistītie atvasinātie finanšu instrumenti" apakškategoriju iedalījumu;

ceturtā zīme nosaka saistību termiņa iedalījumu atbilstoši saistību sākotnējiem termiņiem;
piektā zīme "2" nosaka parāda instrumentu piederību bilances pasīva pusei;
sestā zīme nosaka saistību iedalījumu atbilstoši procentu likmju veidiem;
septītā zīme nosaka parāda saistību iedalījumu atbilstoši valūtu dalījumam
.

Inga Liepiņa

Finanšu ministrijas Budžeta politikas attīstības departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte
Inga.Liepina [at] fm.gov.lv