Atbildīgā iestāde
Valsts zemes dienests, Ekonomikas ministrija
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Būvju klasifikācija
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu būvju, tai skaitā būvēs esošo telpu grupu, uzskaiti valstī.

Klasificēšanas objekts

Būves (ēkas un inženierbūves) un telpu grupas.

Lietošanas joma
  • būvju projektēšana;
  • būvju uzskaite;
  • būvniecības statistikas apkopošana;
  • kadastrālā uzmērīšana, reģistrācija un vērtēšana;
  • nacionālo kontu sastādīšana.
Izstrādātājs

Tieslietu ministrija (Valsts zemes dienests)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Paredzēts, ka 2024. gadā stāsies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi “Būvju klasifikācijas noteikumi”, kur būvju lietošanas veidi tiks sasaistīti ar teritorijas attīstības plānošanā lietoto teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju, tādējādi nodrošinot integrētu būvju klasifikācijas pielietojumu būvniecībā, teritorijas attīstības plānošanā un citās jomās.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma  hierarhiskā
Koda garums – 8 zīmes
Līmeņu skaits – 6

Līmeņu apraksts
1. līmenis –     2 sekcijas (koda pirmā zīme);        
2. līmenis –     6 nodaļas (koda pirmās divas zīmes);
3. līmenis –   20 grupas (koda pirmās trīs zīmes);
4. līmenis –   47 klases (kods ar četrām zīmēm):
5. līmenis –   70 tipu grupas (kods ar sešām zīmēm);
6. līmenis – 161 tips (kods ar astoņām zīmēm).               

Papildinformācija

ES Būvju klasifikācijas (CC) adaptācija

Kontaktinformācija

Mārtiņš Riežnieks
Valsts zemes dienesta
Kadastra departamenta
Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts
67038665
Martins.Rieznieks@vzd.gov.lv

Andris Lazarevs
Ekonomikas ministrijas
Būvniecības politikas departamenta direktora vietnieks
67013035
Andris.Lazarevs@em.gov.lv