Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
NACE 2.1
Ieviešanas mērķis
 • izveidot kopēju ES saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ar kuras palīdzību noteikt saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām;
 • uzlabot valstu, ES un starptautiskās statistikas salīdzināmību.
Klasificēšanas objekts

Saimnieciskās darbības veidi

Lietošanas joma
 • statistikas nodrošināšana;
 • valsts informācijas sistēmās apkopoto datu klasificēšana.
Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

NACE 2.1. red. oficiālajā statistikā lietos par katru pārskata periodu, sākot no 2025. gada 1. janvāra. Tomēr ir oficiālās statistikas jomas, kurās NACE 2.1. red. lietošana tiks uzsākta vēlāk:

 • statistikā par personām un mājsaimniecībām
  • par darbaspēku un ienākumiem un dzīves apstākļiem no 2026. gada 1. janvāra (2019/1700);
  • par izglītību un apmācībām no 2028. gada 1. janvāra (2019/1700);
  • par patēriņu un laika izmantojumu no 2030. gada 1. janvāra (2019/1700);
  • par veselību no 2031. gada 1. janvāra (2019/1700);
 • izglītības, zinātnes un inovāciju statistikā
  • par arodmācībām uzņēmumos no 2030. gada 1. janvāra (1552/2005);
 • veselības aprūpes statistikā
  • par veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu no 2027. gada 1. janvāra(1338/2008);
  • par nelaimes gadījumiem darbā no 2027. gada 1. janvāra(1338/2008);
 • darba samaksas statistikā
  • par izpeļņas struktūru un sadali no 2026. gada 1. janvāra (530/1999),
  • par brīvajām darbvietām (ceturkšņa statistika) no 2026. gada 1. janvāra; (453/2008);
  • par darbaspēka izmaksu indeksu no 2027. gada 1. janvāra (450/2003);
  • par darbaspēka izmaksu līmeni un sastāvu no 2028. gada 1. janvāra (530/1999);
 • vides un enerģētikas statistikā
  • par atkritumiem no 2026. gada 1. janvāra (2150/2002);
  • par enerģētiku no 2027. gada 1. janvāra (1099/2008);
  • par vides ekonomiskajiem kontiem (gaisa emisijas konti, vides nodokļi saimniecisko darbību dalījumā, vides aizsardzības izdevumu konti, vides preču un pakalpojumu nozare, energoresursu fiziskās plūsmas konti) no 2028. gada 1. janvāra (691/2011);
 • transporta statistikā
  • par autopārvadājumiem no 2026. gada 1. janvāra (70/2012);
 • nacionālo kontu sistēmā
  • Eiropas Kontu sistēmā (EKS2010) no 2029. gada septembra (549/2013);
 • statistikā par uzņēmumiem
  • par īstermiņa uzņēmējdarbības statistiku uz 2025. bāzes gadu pārceltu datu nosūtīšanai (2019/2152);
  • par inovācijām, IKT izmantojumu un e-komerciju no 2026. gada 1. janvāra (2019/2152).
Pieejamība
Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma - decimāli hierarhiskā
Koda garums - 4 zīmes
Līmeņu skaits - 4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  22 sadaļas
2. līmenis –  87 nodaļas
3. līmenis – 287 grupas 
4. līmenis – 651 klases

Ieva Kurme

eksperts
Ieva.Kurme [at] csp.gov.lv