Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
MIG 2009
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt ražošanas nozaru iedalījumu piecos ražošanas pamatgrupējumos: starppatēriņa preces, enerģija, ražošanas līdzekļi, ilgstoša patēriņa preces un īslaicīga patēriņa preces. Ražošanas pamatgrupējumi definēti, pamatojoties uz Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju NACE 2. red., un iedalīti grupu līmenī (3 ciparu kodi).

Klasificēšanas objekts

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība, elektroenerģijas ražošana, gāzes apgāde, siltumapgāde, gaisa kondicionēšana un ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija.

Lietošanas joma

Īstermiņa statistika.

Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek plānota 2023. gada 31.decembrī.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma - vienlīmeņa

Mārīte Baranova

vecākais referents
Marite.Baranova [at] csp.gov.lv