Atbildīgā iestāde
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Statuss
Nacionālā
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt valsts juridiskās un fiziskās personas ar ērti pieejamu informāciju ūdens resursu apsaimniekošanā, kā arī piesārņojuma kontrolei upju sateces baseinu griezumā.

Klasificēšanas objekts

Latvijas Republikas teritorijas visu lielāko ūdensteču (upju, strautu, kanālu) sateces baseini, kas ir lielāki par 25 km², vai arī baseinam atbilstošā ūdenstece (vai tās posms) garāka par 10 km.

Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana;
  • ūdens saimnieciskie aprēķini un bilances.
Izstrādātājs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota. 

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 10 zīmes
Līmeņu skaits – 9

Līmeņu apraksts
1. līmenis –    20 lielbaseini
2. līmenis –    49 iecirkņi
3. līmenis –   454 iecirkņi
4. līmenis – 1477 iecirkņi
5. līmenis – 1394 iecirkņi
6. līmenis –   382 iecirkņi
7. līmenis –   116 iecirkņi
8. līmenis –     67 iecirkņi
9. līmenis –     14 iecirkņi

Hierarhijas apraksts
Koda garums var būt no 2 līdz 10 zīmēm.
Katra ūdensteces pieteka (un tai atbilstošais iecirknis) tiek kodēta kā jauns apakšlīmenis (1 zīme kodā).

Papildinformācija
Klasifikatora struktūra ietver 3973 objektus.

Ieva Jakovļeva

Vides aizsardzības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vecākā eksperte
ieva.jakovleva [at] varam.gov.lv