Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja

2023. gadā jau ceturto reizi norisināsies eiro zonas valstu kopējā aptauja "Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja" (Household Finance and Consumption Survey), ko organizē Eiropas Centrālā banka (turpmāk – ECB).

Latvijā šo aptauju veic Latvijas Banka sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi. Aptuveni 3000 mājsaimniecību, kuras tiks izvēlētas, izmantojot gadījumizlasi, saņems Latvijas Bankas un CSP vēstuli ar aicinājumu piedalīties aptaujā. Intervijas CSP intervētāji plāno veikt no šā gada 12. jūlija līdz 15. decembrim. Pēc tam notiks aptaujas datu apstrāde un sagatavošana nosūtīšanai uz ECB.

Aptaujas datus izmanto, lai pētītu mājsaimniecību ekonomisko uzvedību, kā arī analizētu makroekonomisko un politikas lēmumu ietekmi uz mājsaimniecībām. Piemēram, tiks analizēti faktori, kas nosaka aizņemšanos, uzkrājumu veidošanu, riska uzņemšanos un komercdarbības veikšanu.

Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Aptaujā iegūtā informācija tiek izmantota tikai kopsavilkuma datu iegūšanai, līdz ar to tiek nodrošināta katras atsevišķas personas sniegtās informācijas konfidencialitāte.

Klātienes intervijas

Intervijas klātienē notiks no 12. jūlija līdz 15. decembrim. Par tās norisi ar jums sazināsies CSP intervētājs. Intervētājs, ierodoties mājoklī, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

  • CSP konsultatīvais tālrunis +371 80008811 darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00

Ja vēlaties uzzināt vispārīgu informāciju par aptauju: