Statistikas programma 2022.–2024. gadam

Ministru kabineta noteikumi Nr.782 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam" (stājas spēkā 01.01.2022.), kā arī iestāžu, kas ir atbildīgas par oficiālās statistikas sagatavošanu, sniegtā informācija par oficiālās statistikas publicēšanas termiņiem un veidu.
Skatīt vairāk

Statistikas iestādes

Statistikas iestāžu un kontaktpersonu saraksti, jaunumi; informācija par CSP rīkotajām sanāksmēm statistikas iestādēm. Statistikas iestāžu, tai skaitā, kas nodrošina oficiālo Eiropas statistiku, uzskaitījums ir atrodams apakšsadaļā Kontaktpersonas statistikas jautājumos.
Skatīt vairāk

Statistikas padome

Statistikas padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir attīstīt oficiālās statistikas sistēmu, sniedzot statistikas iestādēm rekomendācijas un veicinot statistikas iestāžu, respondentu un statistikas lietotāju sadarbību.
Skatīt vairāk

Vispārīgās kvalitātes prasības

Latvijas, Eiropas un starptautiskie dokumenti, kas nosaka vispārīgās kvalitātes prasības statistikas iestādēm; statistikas iestāžu atbilstība vispārīgajām kvalitātes prasībām.
Skatīt vairāk

Oficiālās statistikas veidlapu katalogs

Veidlapas, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu oficiālo statistiku, saskaņā ar Statistikas likumu tiek apkopotas oficiālās statistikas veidlapu katalogā, kas tiek aktualizēts reizi gadā 1. ceturksnī.
Skatīt vairāk

Statistisko klasifikāciju katalogs

Statistisko klasifikāciju katalogs ietver pamatinformāciju par sarakstā iekļautajām statistiskajām klasifikācijām – ziņas par izstrādātāju, redakciju vai izdošanas gadu, ieviešanas mērķi, struktūru u. tml.
Skatīt vairāk