1. Datu apstrādes pārzinis: Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk - CSP);
Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV – 1301;
Tālrunis: 67366850, 67366642;
E-pasts: pasts@csp.gov.lv

2. CSP apstrādā Jūsu personas datus, lai varētu sazināties ar klientiem, kā arī jaunumu sūtīšanai.

Šādā datu apstrādē CSP nodrošina piemērotas garantijas datu subjekta pamattiesībām un interesēm.

3. CSP ir saistoša Vispārīgā datu aizsardzības regula (turpmāk- VDAR), kas nosaka personas datu apstrādes mērķus, procesus un tehnoloģiju pielietojumu un ir saistoša visām organizācijām, kuras apstrādā ES pilsoņu datus.

Šīs datu apstrādes juridiskais pamats ir datu subjekta piekrišana, jeb VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts. Tas nozīmē, ka Jums jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, kā arī pieprasīt, lai CSP dzēš vai labo Jūsu personīgo informāciju, ko ir apstrādājusi līdz šim.

4. CSP klientu kontaktinformācija tiek rūpīgi aizsargāta un tā netiek nodota trešajām personām, izņemot ja likums nosaka citādāk.

5. Personas datus CSP uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam nolūkam, kādam tie iegūti. Dati par informācijas pieprasījumiem tiek glabāti piecus gadus.

6. Ar personas datu aizsardzības uzraudzību Latvijas Republikā nodarbojas Datu valsts inspekcija (tālrunis: 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv).

7. Ar datu aizsardzību saistītajos jautājumos Jūs varat vērsties pie CSP personas datu aizsardzības speciālista, sūtot e-pastu uz adresi datuaizsardziba@csp.gov.lv. Datu aizsardzības speciālistam ir saistoša slepenības vai konfidencialitātes ievērošana saistībā ar viņa uzdevumu pildīšanu.