Statuss:
Īstenošanā
Logo - Norway grants

Projekta mērķis: Uzlabot valsts klimata pārmaiņu politikas plānošanu un palielināt tās integrāciju nozaru un reģionālajā politikā.

Projekta kopējās izmaksas 2 182 278 EUR, no tām:

  • Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums 1 854 936  EUR
  • Valsts budžeta līdzfinansējums 327 342 EUR

1.aktivitātes “Reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēmas izstrāde, lai veicinātu reģionālo klimata pārmaiņu politikas plānošanu un ieviešanu” izmaksas  140 895 EUR

Projekts tiek īstenots no 2020. gada 29. septembra līdz 2023. gada 28. septembrim.

Projekts tiks īstenots 36 mēnešu laikā.

Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) partnerībā ar CSP, VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Norvēģijas Vides aģentūru

CSP piesaistītās aktivitātes mērķis ir izveidot sistēmu, lai nodrošinātu reģionālo datu par siltumnīcefekta gāzu emisijām, klimata pārmaiņu ietekmju mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām pieejamību.

2021. gadā tiek veikta nepieciešamo reģionālo rādītāju, pieejamo datu avotu un izstrādāto aprēķinu metodoloģiju izskatīšana un identificēšana.

Tā rezultātā tika izskatīta Norvēģijas un Somijas prakse un metodoloģijas reģionālo klimata rādītāju noteikšanā un izplatīšanā un izvērtētas šo pieredžu izmantošanas iespējas. Tika izskatīta arī starptautiskā metodoloģija pilsētu un pašvaldību emisiju aprēķiniem, kā arī Izvērtēti pieejamie pilsētu un novadu potenciālie pieprasījumi pēc reģionālajiem klimata rādītājiem, balstoties uz Klimata un enerģētikas plāniem (pilsētu mēru pakta ietvaros) un to monitoringa ziņojumiem. Paralēli šiem darbiem izskatīta Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu metodoloģija visos sektoros un katram procesam piemeklēti iespējamie aktivitāšu datu avoti un to pieejamība novadu griezumā.

CSP dalība vairākās sanāksmēs:

  • 2021. gada 29. janvārī un 2021.gada 17.septembrī noritējušas NFI iepriekš noteiktā KPP integrācija projekta darba grupas sanāksmes.
  • 2021. gada 9. aprīlī NFI iepriekš noteiktā projekta KPP integrācija atklāšanas konference.
  • 2021. gada 6. maijā NFI iepriekš noteiktā projekta KPP integrācija Vadības komitejas sēde.

Plašāka informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. -2021. gada perioda programmu „Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” tīmekļvietnē www.norwaygrants.lv.

“Strādājam kopā zaļai Eiropai”