Statuss:
Noslēdzies
attels

Centrālā statistikas pārvalde 2017. gada 3. augustā ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/002 “Oficiālās statistikas portāls”* īstenošanu.

Projekta “Oficiālās statistikas portāls” mērķi ir:

1. Paaugstināt resursu izmantošanas efektivitāti oficiālās statistikas publicēšanā.

Daudzu iestāžu iesaiste oficiālās statistikas nodrošināšanā un statistikas publicēšanas koplietošanas risinājumu neesamība ir radījusi situāciju, ka katrai iestādei jāvelta laiks un resursi, lai nodrošinātu statistikas un metadatu publicēšanu. Izveidojot kopīgu publicēšanas un vizualizēšanas risinājumu, statistikas iestāžu resursi tiks izmantoti efektīvāk un racionālāk.

2. Vispusīgi informēt sabiedrību un veicināt oficiālās statistikas izmantošanu lēmumu pieņemšanā.

Oficiālās statistikas pieejamība veicinās sabiedrības informētību par valstī notiekošajiem sociālekonomiskajiem procesiem. Viegli pieejama un detalizēta statistika valsts pārvaldē, reģionālajā politikā un uzņēmējdarbībā veicinās izmantot statistikas datus lēmumu pieņemšanā.

3. Nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem oficiālās statistikas lietotājiem.

Publicējot oficiālo statistiku iepriekš paredzētā laikā saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru, sabiedrībai pieejamā veidā tiks nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem statistikas lietotājiem.

4. Veicināt pareizu datu interpretāciju.

Dokumentējot metadatus un informējot datu lietotājus par statistikas vākšanu, aprēķinu metodoloģiju, kvalitātes rādītājiem, laikrindu salīdzināmību un dažādu statistikas rādītāju savstarpējo salīdzināmību, starptautisko salīdzināmību, tiks veicināta datu pareiza interpretācija un jēgpilni secinājumi.

5. Nodrošināt lietotājiem ērtu oficiālās statistikas atkalizmantošanu, mašīnlasīšanas iespējas.

6. Veicināt zinātnisko pētījumu veikšanu un pētījumu rezultātu izmantošanu.

Lai nodrošinātu Projekta izstrādi un ieviešanu:

2017. gada 15. septembrī Centrālā statistikas pārvalde izdod Rīkojumu Nr. 73/2017 «Par Projekta «Oficiālais statistikas portāls» uzraudzības padomes izveidošanu.

2017. gada 5. decembrī tika izsludināts atklāts konkurss “Oficiālās statistikas portāla

dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un kvalitātes nodrošināšana” (CSP 2017/13/ERAF). (Grozījumi publicēti 27.12.2017.)

2018. gada 3. aprīlī tika noslēgts līgums ar atklātā konkursa uzvarētāju SIA Agile&Co. Līguma summa 46 000 EUR bez PVN.

2018. gada 28. decembrī tika izsludināts atklāts konkurss “Oficiālās statistikas portāla izstrāde un ieviešana” (CSP 2018/12/ERAF), ar paredzamo līgumcenu 276 628,64 EUR bez PVN.

2019. gada 1. martā tika noslēgts līgums Nr. 1701-7/19/29 ar atklātā konkursa uzvarētāju SIA "Wunder Latvia" par Oficiālās statistikas portāla izstrādi. Līguma summa 274 000 EUR bez PVN.

2020. gada 15. aprīlī tika parakstīts Nodošanas – Pieņemšanas akts starp Centrālo statistikas pārvaldi un SIA “Wunder Latvia”, kurā konstatēts, ka Izpildītājs ir izstrādājis un ieviesis Informācijas sistēmu Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju.

2020. gada 11. augustā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 501 “Oficiālās statistikas portāla noteikumi”.

No 2020. gada 1. septembra lietotāji var iepazīties ar Oficiālās statistikas portāla piedāvātajām iespējām. Pārejas periodā, līdz CSP mājas lapas statistikas sadaļas izslēgšanai, oficiālā statistika tiek publicēta gan CSP mājaslapā, gan portālā.

Papildu CSP sagatavotai statistikai portālā ir publicēti dati par ugunsgrēkiem un glābšanas darbiem, ko sagatavo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī dati par teritorijas attīstības indeksu, ko sagatavo Valsts reģionālās attīstības aģentūra, izdevejdarbības statistika, ko sagatavo Latvijas nacionālā bibliotēka un statistika par pasažieriem regulārajā autobusu satiksmē, ko sagatavo Autotransporta direkcija.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 500 000 euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 425 000 euro un valsts budžeta publiskais finansējums – 75 000 euro.

Projektā paredzētās darbības īstenotas no 2017. gada 3. ceturkšņa līdz 2020. gada 3. ceturksnim (termiņš pagarināts ar 2019. gada 17. jūlija MK rīkojumu Nr. 356.).

Oficiālā statistikas portāla izstrādi veica atklātā konkursa uzvarētājs SIA "Wunder Latvia".

*Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība"

Aktualitātes

No 1. septembra testa režīmā ir pieejams Oficiālās statistikas portāls stat.gov.lv, kas turpmāk apvienos CSP un citu valsts iestāžu sagatavoto oficiālo un eksperimentālo statistiku. Lasīt vairāk preses ziņojumā.

Ikgadējā Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas konferencē "Datu virzīta nācija" - 2020. gada 30. janvārī tika sniegta prezentācija par to, kāpēc top statistikas portāls un kā tas palīdzēs navigēt datos".

20. jūnijā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) organizēja sanāksmi statistikas iestādēm par paveikto oficiālās statistikas portāla izveidē. Tajā CSP un piesaistītā apakšuzņēmēja SIA “Agile & co” pārstāvji iepazīstināja ar potenciālajiem risinājumiem, kurus izmantos portāla veidošanā, un sniedza ieskatu tā satura piegādes procesos.

Sanāksmē tika sniegtas prezentācijas par tēmām:

 

 

Elektronisko iepirkumu sistēmā publicēts iepirkums Nr. CSP 2018/12/ERAF Oficiālās statistikas portāla izstrāde un ieviešana. Par atklātā konkursa uzvarētāju atzīts SIA "Wunder Latvia" ar 2019. gada 1. martā noslēgts līgums par Oficiālās statistikas portāla izstrādi.

Noslēdzies atklāts konkurss “Oficiālās statistikas portāla dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un kvalitātes nodrošināšana” CSP 2017/13/ERAF, kurā būs jāizstrādā oficiālās statistikas portāla programmatūras prasību specifikācija un jānodrošina kvalitātes uzraudzību oficiālās statistikas portāla izstrādes iepirkuma līguma ietvaros.

Konkursa piedāvājumus bija iesnieguši divi pretendenti SIA “Agile & co” un SIA “Analytica”. Iepirkuma komisija 2018. gada 14. februārī vienbalsīgi atzina par uzvarētāju iepirkumā CSP 2017/13/ERAF SIA „Agile&Co” piedāvājumu, kurš atbilst visām iepirkuma CSP 2017/13/ERAF nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Uzvarētāja finanšu piedāvājuma summa iepirkumā CSP 2017/13/ERAF ir 46 000.00 EUR bez PVN.

Informācija par iepirkumu un tā rezultātiem ir publicēta CSP vietnes sadaļā "Iepirkumi".