Klasifikācijas

Centrālā statistikas pārvalde informē, ka NACE 2. red. pārskatīšana, kas tika uzsākta 2018. gada maijā, pašlaik tuvojas noslēgumam. Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat) saņēma un izvērtēja aptuveni 1750 priekšlikumus NACE 2. red. pilnveidošanai, kuri tika apspriesti Eurostat Standartu darba grupas sanāksmēs. Visi lēmumi par NACE 2. red. izmaiņām tika pieņemti ar dalībvalstu vairākuma piekrišanu un atbilst Eurostat rekomendācijām.

Vienlaikus ar Eurostat NACE 2. red. pārskatīšanas uzsākšanu, arī Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Statistikas komisija uzsāka Starptautiskās standartizētās visu ekonomiskās darbības veidu klasifikācijas 4. redakcijas (ISIC 4. red.) pārskatīšanu. NACE 2. red. ir izveidota, par pamatu ņemot ISIC 4. red., un ir strukturāli saistīta ar to. Jaunās NACE atbilstība pārskatītajai ISIC klasifikācijai pilnībā ir panākta pirmajos 2 (sadaļu un nodaļu) līmeņos, bet atbilstība grupu un klašu līmeņos ir ierobežota. 

Vēršam uzmanību, ka jaunās NACE klasifikācijas struktūras projekts (skatīt pielikumā dokumentu angļu valodā “Structure of the new NACE version”), vēl nav šīs klasifikācijas gala versija – tā būs pieejama pēc apstiprināšanas Eiropas Statistikas sistēmas komitejas sanāksmē š.g. maijā, bet dokuments latviešu valodā iegūs juridisko spēku tikai pēc jaunās NACE klasifikācijas tiesību akta pieņemšanas (provizoriski 2023. gada 3. ceturksnī). Plānots, ka jaunās NACE lietošana statistikas nodrošināšanā tiks uzsākta ar 2025.gada 1. janvāri.

Informācija par būtiskākajām izmaiņām jaunajā NACE klasifikācijā ir pieejama pielikuma dokumentā “Summary of the changes introduced in the new NACE version”, kas ir aktuāls šobrīd, bet vēl var mainīties, ņemot vērā Eurostat uzsākto noslēguma konsultāciju procesu ar Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem un dienestiem, kā arī ar lielākajiem sociālajiem partneriem.

Ja rodas jautājumi, lūdzam ar mums sazināties pa tālruni +371 67366962 vai elektroniski NACE@csp.gov.lv

Pielikumā:

  1. Jaunās NACE klasifikācijas struktūras projekts:
  2. Jaunās NACE būtiskāko izmaiņu uzskaitījums: