Atbildīgā iestāde
Finanšu ministrija
Statuss
Nacionālā
Ieviešanas mērķis

Noteikt darījumu neto vērtību dalījumā pa finanšu instrumentu veidiem, kas neietver finanšu instrumenta valūtas kursa svārstības, cenu izmaiņas un pārvērtēšanu.

Klasificēšanas objekts

Finanšu darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām.

Lietošanas joma

Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanai, uzskaitei un pārskatu sagatavošanai.  

Izstrādātājs

Finanšu ministrija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums –10 zīmes


Hierarhijas apraksts
Klasifikācijā koda F000000000 zīmes nosaka šādus rādītājus:
otrā zīme – darījumu iedalījumu finanšu instrumentu kategorijās;
trešā zīme – apakškategoriju iedalījumu;
ceturtā zīme – termiņa iedalījumu darīju­miem atbilstoši aktīvu un saistību sākotnējiem termiņiem;
piektā zīme – konkrēto aktīvu vai saistību piederību bilances aktīva vai pasīva pusei;
sestā zīme – finanšu aktīvu un saistību iedalījumu atbilstoši procentu likmju veidiem;
septītā zīme – finanšu aktīvu un saistību iedalījumu atbilstoši valūtu dalījumam;
astotā zīme – darījumu rezultātu;
devītā zīme – līdzdalību komersantu kapitālā;
desmitā zīme – naudas līdzekļu iedalījumu atkarībā no resursu veida.

Inga Liepiņa

Finanšu ministrijas Budžeta politikas attīstības departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte
Inga.Liepina [at] fm.gov.lv