Atbildīgā iestāde
Labklājības ministrija
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Profesiju klasifikators
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

Klasificēšanas objekts

Profesijas, amati, specialitātes, arodi.

Lietošanas joma

Klasifikatora lietošana ir obligāta šādās jomās: 

  • darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), personas profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukumu norādot atbilstoši klasifikatoram;
  • informācijas sistēmās, kuras lietojot tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;
  • oficiālās statistikas jomā;
  • ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;
  • Starptautiskās Darba organizācijas noteiktai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;
  • ārējā ekonomiskajā sadarbībā;
  • citās jomās, kur nepieciešams lietot apstiprinātus profesiju nosaukumus.
Izstrādātājs

Labklājības ministrija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta pēc nepieciešamības.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā

Koda garums 7 zīmes

Līmeņu skaits
5

Līmeņu apraksts
1. līmenis –     10 pamatgrupas
2. līmenis –      43 apakšgrupas
3. līmenis –     127 mazās grupas
4. līmenis –     426 atsevišķās grupas
5. līmenis – ~ 3900 profesijas (amati)

Papildinformācija

Starptautiskās standartizētās profesiju klasifikācijas (ISCO-08) adaptācija.

Aina Liepiņa

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte
Aina.Liepina [at] lm.gov.lv