Atbildīgā iestāde
Labklājības ministrija
Statuss
Nacionālā
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

Klasificēšanas objekts

Profesijas, amati, specialitātes, arodi.

Lietošanas joma

Klasifikatora lietošana ir obligāta šādās jomās:

  • darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), personas profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukumu norādot atbilstoši klasifikatoram;
  • informācijas sistēmās, kuras lietojot tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;
  • oficiālās statistikas jomā;
  • ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;
  • Starptautiskās Darba organizācijas noteiktai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;
  • ārējā ekonomiskajā sadarbībā;
  • citās jomās, kur nepieciešams lietot apstiprinātus profesiju nosaukumus.
Izstrādātājs

Labklājības ministrija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta pēc nepieciešamības.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 7 zīmes
Līmeņu skaits – 5

Līmeņu apraksts
1. līmenis –     10 pamatgrupas
2. līmenis –      43 apakšgrupas
3. līmenis –     128 mazās grupas
4. līmenis –     427 atsevišķās grupas
5. līmenis – ~ 3600 profesijas (amati)

Papildinformācija

Starptautiskās standartizētās profesiju klasifikācijas (ISCO-08) adaptācija.

Ilze Zvīdriņa

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece
Ilze.Zvidrina [at] lm.gov.lv