1.Datu apstrādes pārzinis: Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk- CSP);
Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV – 1301;
Tālrunis: 67366850, 67366642;
E-pasts: pasts@csp.gov.lv

2. Personas datu apstrādi videonovērošanas sistēmās CSP veic apsardzes funkciju nodrošināšanai.

Lai nodrošinātu telpu un iekārtu fizisko drošību, CSP veic videonovērošanu. Apsardzes funkcija atbilst CSP leģitīmo interešu ievērošanai. Informācijas un valsts īpašuma aizsardzība ir CSP leģitīmās intereses, kas uzskatāmas par svarīgākām par datu subjektu interesēm, pamattiesībām un brīvībām.

3. CSP ir saistoša Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus, procesus un tehnoloģiju pielietojumu un ir saistoša visām organizācijām, kuras apstrādā ES pilsoņu datus.

4. Datus no CSP videonovērošanas sistēmas ir tiesīgs iegūt datu subjekts par sevi, ciktāl tas neaizskar cita datu subjekta tiesības un brīvības, kā arī tiesību aizsardzības iestādes likumā noteiktajā kārtībā.

5. Personas datus CSP uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams nolūkam, kādam tie iegūti. Videonovērošanas sistēmā ierakstus glabā ne ilgāk, kā vienu kalendāro mēnesi.

6. Ar personas datu aizsardzības uzraudzību Latvijas Republikā nodarbojas Datu valsts inspekcija (tālrunis: 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv).

Pirms iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, aicinām sazināties ar CSP datu aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu datuaizsardziba@csp.gov.lv.