Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulai (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 13. un 14. panta nosacījumiem, informējam Jūs par personas datu apstrādi.

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – Pārzinis), Reģistrācijas Nr. 90000069830, pasta adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301.

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo Paziņojumu (turpmāk – Paziņojums) vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot 1. punktā norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu Jāni Jonikānu, rakstot uz šādu elektroniskā pasta adresi: datuaizsardziba@csp.gov.lv

 Datu subjektu kategorijas, uz kurām attiecas paziņojums

 • personas, kas pieteikušās vakancei;
 • personas, kas nosūtījušas pieteikumu Pārzinim pēc savas iniciatīvas;
 • atsauksmju sniedzēji;
 • praktikanti.

Datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Pārzinis Jūsu personas datus apstrādā personāla atlases nolūkos un tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi:

 • saņemot Jūsu pieteikumu un CV, Pārzinis izvērtē tajā sniegto informāciju;
 • pārbauda atbilstību amata prasībām;
 • organizē un nodrošina pārrunas, tajā skaitā sazinās ar Jums, kā arī veic citus organizatoriskos pasākumus saistībā ar atlases procesu;
 • rīko attālinātu vai klātienes darba interviju;
 • sazinās ar pretendentu norādītajiem atsauksmju sniedzējiem;
 • saglabā iesniegto dokumentāciju citiem atlases procesiem;
 • saglabā atlases procesā iegūto informāciju, lai aizstāvētu savas intereses tiesvedībā, atbildētu uz pretenzijām un ierosinātām lietām tiesās;
 • slēdz darba vai prakses līgumu, vai ieceļ ierēdņa amatā.

Personas dati, ko apstrādājam atlases procesā

Saņemot Jūsu pieteikumu vakancei, Pārzinis var apstrādāt vismaz šādus Jūsu Personas datus, ievērojot datu minimizācijas principu:

 • visu informāciju, ko būsiet iekļāvis savā CV un pieteikuma vēstulē (piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, darba un studiju/mācību gaitas, valodu zināšanas, papildu zināšanas/prasmes) vai citos dokumentos;
 • gadījumā, ja tiksiet uzaicināts uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegto informāciju, aizpildītos testus vai citus pārbaudes darbus un novērtējumu rezultātā iegūtos datus;
 • informāciju par kontaktpersonām, kuras varētu sniegt atsauksmes par Jūsu līdzšinējo profesionālo darbību, ja izvēlēsieties šādu informāciju mums sniegt, un kontaktpersonu sniegtās atsauksmes;
 • ar atbilstību amata prasībām saistītu informāciju, piemēram, Jūsu kvalifikāciju, darba pieredzi, informāciju par atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • ar atlases procesa organizēšanu saistītu informāciju (piemēram, ziņas par to, vai esam sazinājušies ar Jums, piezīmes par iespējamās tikšanās laiku un norises gaitu);
 • ziņas par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

Ja izvēlēsimies Jūs par uzvarētāju Pārzinim varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati līguma slēgšanai:

 • vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, personas apliecinoša dokumenta dati, darba attiecību sākuma datums, darba vieta, darbinieka izglītības dati, darbinieka kvalifikāciju dati, veicamo darba pienākumu apraksts, amats, darba kontaktinformācija, pilsonība, dzimums;
 • darba samaksas apmērs, norēķina konta numurs;
 • veselības dati (obligātā veselības pārbaude).

Datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats

 • Pārziņa veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir Jūsu piekrišana saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Piesakoties uz konkrētu amata vietu, Pārzinis saņem un izmanto Jūsu personas datus uz Jūsu piekrišanas pamata (piekrišana tiek sniegta ar Jūsu aktīvu darbību – dokumentācijas iesniegšanu Pārzinim).
  Jūs esat atbildīgs par visu sniegto ziņu patiesumu. Iesniedzot atsauksmju sniedzēju kontaktinformāciju, Jūs esat atbildīgs par personas datu sniegšanas Pārzinim tiesisko pamatu un citu attiecināmo prasību izpildi.
  Piekrišanu Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt, nosūtot pieprasījumu uz datuaizsardziba@csp.gov.lv vai personals@csp.gov.lv.
  Saņemot Jūsu pieteikumu, Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi.
 • Strīdus gadījumā personāla atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā personāla atlases procesa tiesisku norisi (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemti pārmetumi par personāla atlasi, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pārmetumu gadījumā). Šajā gadījumā personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Pārziņa leģitīmās intereses.
  Ja Jūsu kandidatūra tiks izvirzīta otrajai kārtai, tad balstoties uz Pārziņa leģitīmajām interesēm, Pārzinis var izskatīt Jūsu kandidatūru 4 mēnešu laikā pēc atlases procesa noslēgšanas arī citos Pārziņa atlases procesos. Ja nevēlaties, lai Jūsu kandidatūra tiktu izskatīta turpmākajos Pārziņa atlases procesos, tad to norādiet, piesakoties vakancei.
  Ja Jūs savā pieteikumā būsiet norādījis kontaktpersonu atsauksmju sniegšanai, tad Pārzinis, balstoties uz tā leģitīmo interesi (Regula 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu) var sazināties ar šo kontaktpersonu, lai noskaidrotu atsauksmes par Jums. Sazinoties ar kontaktpersonu, Pārzinis to informēs par to, kāds ir sazināšanās iemesls, tas ir - sniegs informāciju par to, ka Jūs kandidējat uz vakanto amatu.
 • Lai apstrādātu informāciju par atbilstību amata prasībām, t.i., sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību, personas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats ir Regulas 6. panta 1.punkta c) apakšpunkts, ievērojot Regulas 9. panta 2.punkta g) apakšpunktā norādīto izņēmumu apstrādāt īpašo kategoriju datus, ja tas nepieciešams būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz tiesību aktiem.
 • Atsevišķos gadījumos uz atsevišķiem datu veidiem un noteiktajām amata kategorijām, personas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats ir arī Regulas 6. panta 1.punkta c) apakšpunkts, 9. panta 2.punkta h) apakšpunkts un 10. pants. Piemēram, saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 7. pantu, pārbaudot Jūsu tiesības ieņemt ierēdņa amatu vai saskaņā ar Darba likuma 38. pantu par Jūsu veselības stāvokli, profesionālo sagatavotību un darbspējas novērtēšanai, ciktāl tai ir būtiska nozīme paredzētā darba veikšanā.
 • Ja ar Jums tiks slēgts darba vai prakses līgums, vai tiksiet iecelts ierēdņa amatā, tad šādas datu apstrādes tiesiskais pamats būs Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Jūsu vēlme noslēgt ar Pārzini darba vai prakses līgumu.

Kas saņems Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus saņems:

 • Pārziņa darbinieki, kuri piedalās atlases procesā (piemēram, Personāla daļa, departamentu direktori, nodaļu vadītāji, u.c.);
 • pastāvot noteiktiem apstākļiem (piemēram, ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo atlases procesu), tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes (piemēram, Valsts darba inspekcija), tiesa, citas iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (piemēram, Valsts ieņēmuma dienests), kā arī Pārziņa datu apstrādātāji;
 • organizējot darba interviju, izmantojot tiešsaistes saziņas rīkus, atsevišķos gadījumos Jūsu personas dati var tikt pārraidīti, izmantojot pakalpojuma nodrošinātāja informācijas sistēmu.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

Datu subjektu kategorijas, uz kurām attiecas paziņojums:

 • personas, kas minētas pakalpojumu un sadarbības līgumos;
 • personas, kas nosūtījušas piedāvājumus sadarbībai vai korespondenci Pārzinim;
 • sadarbības partneru darbinieki.

Datu apstrādes mērķis jeb nolūks:

Pārzinis personas datus apstrādā šādiem nolūkiem, piemēram:

 • nodrošināt sadarbības partneru iesniegumu izskatīšanu un apstrādi;
 • saņemt un nosūtīt korespondenci;
 • nodrošināt sadarbības līguma noslēgšanu un izpildi, t.sk. norēķinu veikšanu;
 • nodrošināt klienta/piegādātāja/sadarbības partnera piesaisti;
 • nodrošināt iepirkuma norisi, tai skaitā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam;
 • nodrošināt Pārziņa nodarbināto darba kvalitātes uzlabošanu;
 • izpildīt citus no tiesību aktiem izrietošus pienākumus.

Personas dati, ko apstrādājam:

Pārzinis var apstrādāt vismaz šādus Jūsu personas datus, ievērojot datu minimizācijas principu:

 • informāciju par kontaktpersonām, kuras sadarbības partneris būs norādījis līgumā vai, iesniedzot piedāvājumu, piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, ieņemamais amats;
 • informāciju par sadarbības partneru amatpersonām, patiesajiem labuma guvējiem, īpašniekiem, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija;
 • informācija, ko Jūs sniedzat iesūtot Pārzinim korespondenci, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, korespondences adrese, dati par citām personām, ko būsiet sniedzis korespondencē;
 • sapulču ierakstā nonākušie dati, piemēram, Jūsu sejas attēls, balss, sniegtā informācija, uzvedība;
 • cita informācija sadarbības nodrošināšanai.

Datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats:

 Pārziņa veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir:

 • Jūsu piekrišana – Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Šo juridisko pamatojumu Pārzinis piemēro gadījumos, ja nav piemērojams cits juridiskais pamatojums. Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē to datu apstrādes darbību tiesiskumu, kas veiktas laikā līdz piekrišanas atsaukuma dienai.
 • Līguma izpilde - Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Šo juridisko pamatojumu Pārzinis piemēro līguma starp Jums un Pārzini noslēgšanai, izpildei.
 • Juridisku pienākumu izpilde - Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Šo juridisko pamatojumu Pārzinis piemēro, ja personas datu apstrāde ir paredzēta ārējā normatīvajā aktā – likumos, Ministru kabineta noteikumos, Eiropas Savienības tiesību aktos, piemēram, Grāmatvedības likumā, Civillikumā.
 • Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses - Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Šo juridisko pamatojumu Pārzinis izmanto iepriekš noteiktiem nolūkiem, ja datu apstrāde vajadzīga, lai īstenotu Pārziņa likumiskās intereses, piemēram, paaugstināt nodarbināto darba kvalitāti.

Kas saņems Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus saņems:

 • pilnvaroti Pārziņa nodarbinātie;
 • pastāvot noteiktiem apstākļiem tiesībsargājošās, uzraugošās iestādes, Pārziņa datu apstrādātāji un citi saņēmēji pastāvot noteiktam tiesiskajam pamatam.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

Datu subjektu kategorijas, uz kurām attiecas paziņojums:

 • Personas, kas nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā (Pārziņa darbinieki, klienti, apmeklētāji, garāmgājēji un citas personas).

Datu apstrādes mērķis jeb nolūks:

Pārzinis personas datus apstrādā šādiem nolūkiem, piemēram:

 • nodrošināt Pārziņa apmeklētāju, nodarbināto, telpu un mantas drošību;
 • aizstāvēt Pārziņa tiesiskās prasības un likumīgās intereses;
 • atklāt un novērstu pretlikumīgas darbības;
 • nodrošināt Jūsu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzību.

Personas dati, ko apstrādājam:

Pārzinis var apstrādāt vismaz šādus Jūsu personas datus, ievērojot datu minimizācijas principu:

 • videonovērošanas kamerās nonākušie dati, piemēram, sejas attēls, automašīnas numurs, uzvedība, atrašanās vieta, atrašanās laiks, ar ko kopā.

Datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats

Pārziņa veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir:

 • Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses - Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Šo juridisko pamatojumu Pārzinis izmanto iepriekš noteiktiem nolūkiem, ja datu apstrāde vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu Pārziņa likumiskās intereses, piemēram, nodrošināt īpašuma drošību un savlaicīgi pamanīt nelikumīgas darbības.

Kas saņems Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus saņems:

 • pilnvaroti Pārziņa nodarbinātie;
 • policija vai citas tiesībsargājošas iestādes;
 • Pārziņa datu apstrādātāji, piemēram, apsardzes kompānija.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

Datu valsts inspekcija uzrauga, kā tiek ievēroti normatīvie akti personas datu aizsardzības jomā. Vairāk informācijas Datu valsts inspekcijas mājaslapā www.dvi.gov.lv

 Datu glabāšanas principi:

 • datu apstrādes tiesības tiek aizsargātas, izmantojot informācijas sistēmu piekļuves tiesību uzraudzības funkcijas;
 • servera datori, kas tiek izmantoti datu apstrādē, atrodas datoru centrā, kas tiek aizsargāts ar piekļuves kontroli un drošības sistēmām. Reģistri, kas satur personas datus, tiek nodalīti no publiskās informācijas tīkliem, izmantojot tehniskos drošības pasākumus;
 • papīra dokumenti tiek uzglabāti slēgtos skapjos, kas atrodas telpās ar piekļuves kontroli;
 • personām, kuras veic personas datu apstrādi, ir pienākums ievērot konfidencialitāti, kas izriet no Pārziņa iekšējiem noteikumiem un tie ir parakstījuši konfidencialitātes vienošanos šajā sakarā;
 • tiek veikta sistemātiska datņu dublēšana;
 • Pārzinis ir iecēlis Datu aizsardzības speciālistu. Šis darbinieks uztur Personas datu apstrādes reģistru un uzrauga, kā Pārzinis apstrādā personas datus.

 Datu apstrādes principi:

 • likumīgums, godprātība un pārredzamība;
 • datu minimizēšana;
 • precizitāte;
 • integritāte un konfidencialitāte;
 • pārskatatbildība;
 • Pārzinis attiecībā uz Jums neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.

Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no Pārziņa informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Izmantojot Pārziņa kontaktinformāciju, Jūs varat lūgt sniegt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, ja šajā Paziņojumā sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša.

Tiesības labot. Ja Jūs pamanāt neprecizitātes Jūsu personas datos, Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis izlabo neprecīzus personas datus, nosūtot atbilstošu pieprasījumu uz Pārziņa norādīto kontaktinformāciju.

Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis dzēš Jūsu personas datus, ja:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Paziņojumā norādītajiem mērķiem, kādos tie tika apstrādāti;
 • Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta personas datu apstrāde;
 • personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi un Pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;
 • personas dati ir jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
  Atsevišķos gadījumos nevarēsim izpildīt Jūsu lūgumu dzēst personas datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pārzinim ir pienākums apstrādāt Jūsu personas datus. Tāpat datu dzēšana nav iespējama, ja personas
  datu apstrāde ir nepieciešama, piemēram, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Proti, minētajos gadījumos tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu ir ierobežotas.

Tiesības ierobežot personas datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis ierobežo Jūsu personas datu apstrādi, ja:

 • Jūs uzskatāt, ka dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tie ir neprecīzi;
 • Jūs uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties šos personas datus dzēst;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi un kamēr nav pārbaudīts, vai Pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;
 • Pārzinim Jūsu dati vairs nav nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgās prasības.

Tiesības iebilst pret apstrādi. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Paziņojumā norādītajām leģitīmajām interesēm. Pārzinim ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, ja Pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tiesības atsaukt piekrišanu. Gadījumos, kad esat devis piekrišanu noteiktu personas datu apstrādei, Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā, tomēr šāds piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Piekrišanas atsaukšanai Jūs varat izmantot Paziņojumā norādīto kontaktinformāciju.

Tiesības uz pārnesamību. Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, normatīvajos aktos noteiktos gadījumos un kārtībā.

Tiesības iesniegt sūdzību. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Pārzinim, kā arī Datu valsts inspekcijā, ja Jūs uzskatāt, ka Pārzinis ir pārkāpis Jūsu tiesības vai nav pietiekami aizsargājis Jūsu personas datus. Tomēr, pirms sazināties ar Datu valsts inspekciju, lūdzam Jūs vērsties pie Pārziņa.

Atsevišķas datu subjektu tiesības oficiālās statistikas nodrošināšanas jomā netiek piemērotas saskaņā ar Regulu un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

Izvērtējot personas datu glabāšanas termiņus, Pārzinis ievēro normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes nosacījumus, datu subjekta norādījumus (ja datu apstrāde balstīta uz Jūsu piekrišanu), kā arī Pārziņa tiesiskās intereses.

Pārzinis, nosakot personas datu glabāšanas termiņu, ievēro šādus kritērijus:

 • personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
 • ir spēkā līgums starp Jums un Pārzini;
 • cik tas ir nepieciešams Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
 • kamēr nav atsaukta Jūsu piekrišana personas datu apstrādei.

Vēlākais trīs mēnešus pēc personas datu glabāšanas termiņa beigām, dati tiek drošā veidā dzēsti, iznīcināti vai anonimizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar konkrētu datu subjektu, izņemot gadījumus, ja Pārziņa tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus ievērojot arhīva un statistikas jomas normatīvo regulējumu.

Oficiālās statistikas nodrošināšanas procesā iegūtie dati:

 • Pārzinis personas datus uzglabā atbilstoši Statistikas likuma un Arhīvu likuma prasībām un uz to pamata izdotiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • Pārzinis nosaka datu glabāšanas ilgumu, ņemot vērā oficiālās statistikas nodrošināšanas vajadzības.

Personāla atlases procesā iegūtie dati:

 • informācija, kas iegūta, Jums piesakoties vakancei, un atlases procesa ietvaros, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā četrus mēnešus no brīža, kad noslēdzies konkrētais atlases process;
 • ja pieteikumu būsiet iesniedzis pēc savas iniciatīvas, tad Jūsu iesniegtā informācija glabāsies četrus mēnešus no to iesniegšanas brīža vai līdz Jūsu piekrišanas atsaukumam;
 • ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo atlases procesu, visa atlases procesā iegūtā informācija var tikt saglabāta līdz sūdzības izskatīšanai un tās pilnīgam noregulējumam (piemēram, attiecīga tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim);
 • pēc glabāšanas laika beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja Pārzinim neradīsies cits tiesiskais pamats personas datu apstrādei.

Videonovērošanā iegūtie dati:

 • videonovērošanas iegūtie dati tiek glabāti arhīvā ne ilgāk par 30 dienām, pēc tam tie tiek dzēsti, izņemot gadījumus, kad ir noticis incidents;
 • ja ir noticis incidents, videonovērošanas dati tiek glabāti līdz incidenta izmeklēšanas pabeigšanai (piemēram, līdz brīdim, kad spēkā stājies tiesas spriedums);
 • videomateriāli, kas saglabāti no arhīva, tiek glabāti Pārziņa iekšējā sistēmā līdz diviem gadiem (gadījumos, kad tiek konstatēts konflikts, huligāniskas darbības u.c.), ja nav konstatēts termiņa pagarināšanas pamatojums.

Konsultatīvo tālruņu +371 80000098, +371 80008811, un https://e.csp.gov.lv tiešsaistes čata konsultāciju procesā iegūtie dati:

 • tālruņu sarunu ieraksti un čata arhīvs tiek glabāts 1 gadu;
 • ja tiek saņemta sūdzība par konsultatīvo tālruni vai čatu, ieraksti un čata arhīvs tiek glabāti līdz sūdzības izmeklēšanas pabeigšanai.

Minēto platformu izstrādātāji savās privātuma politikās ir apliecinājuši, ka ievēro Regulā, un citos tiesību aktos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus, tādā veidā nodrošinot atbilstību Regulai.

 Datu subjekta pieprasījums iesniedzams vienā no šādiem veidiem:

 • Datu subjekts pieprasījumu iesniedz klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • Datu subjekts iesniedz elektroniski parakstītu pieprasījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Elektroniski pieprasījumu sūta uz pasts@csp.gov.lv
 • Datu subjekts iesniedz pieprasījumu, izmantojot oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi.

 

Pārzinis var veikt izmaiņas šajā Paziņojumā. Par izmaiņām Pārzinis informēs, ievietojot attiecīgu informāciju savā tīmekļa vietnē.

Atjaunošanas datums: