Līdzfinansē Eiropas Savienība

Programmas “Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” ietvaros 2021. gadā noritēja aktivitātes 40 granta projektos, tajā skaitā :

  • no jauna uzsākti 14 projekti;
  • 16 projekti pabeigti;
  • iesniegti 9 jauni projektu pieteikumi Eurostat.

CSP faktiskie izdevumi grantu projektos 2021.gadā programmā bijuši 878 488 euro, pie tam 93 % no šīs summas izlietoti atlīdzībai, tā kā grantu projektos tika iesaistīti 208 darbinieki.

Pārskata gadā darbs granta projektos noritējis saskaņā ar projektu mērķiem, un ir tikuši sasniegti projektam definētie sagaidāmie rezultāti.