Līdzfinansē Eiropas Savienība

Programmas “Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” ietvaros 2022. gadā noritēja aktivitātes 38 granta projektos, tajā skaitā:

  • 14 projekti uzsākti no jauna;
  • 16 projekti pabeigti (uz Eurostat nosūtīti 13 noslēguma ziņojumi);
  • iesniegti 11 jauni projektu pieteikumi Eurostat.

CSP faktiskie izdevumi grantu projektos 2022. gadā programmā ir 800 978 euro, 79.1 % no šīs summas ir izlietoti atlīdzībai.

Darbā grantu projektos 2022.gadā iesaistījušies 205 CSP darbinieki. Pārskata gadā darbs granta projektos veikts saskaņā ar projektu mērķiem, un ir sasniegti projektam definētie sagaidāmie rezultāti.